Monitor Polski

M.P.2015.362

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
w sprawie Zespołu Monitorującego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Zespół Monitorujący Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2.
1. Do zadań Zespołu należy monitorowanie i ocena realizacji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016, zwanego dalej "Programem".
2. Do zadań Zespołu należy ponadto:
1) zapewnienie koordynacji działań organów administracji rządowej oraz ich współdziałania z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, w zakresie monitorowania realizacji Programu;
2) wypracowanie sposobu współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych działań wskazanych w Programie;
3) analiza Programu i przedstawienie propozycji działań stanowiących jego kontynuację.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania;
2) pozostali członkowie:
a) 1 po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:
- Ministra Cyfryzacji,
- Ministra Edukacji Narodowej,
- Ministra Energii,
- Ministra Finansów,
- Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
- Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Ministra Obrony Narodowej,
- Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Ministra Rozwoju,
- Ministra Skarbu Państwa,
- Ministra Sportu i Turystyki,
- Ministra Sprawiedliwości,
- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Ministra Spraw Zagranicznych,
- Ministra Środowiska,
- Ministra Zdrowia,
b) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców albo jego zastępca,
c) Prezes albo wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego,
d) Prezes albo wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych,
e) Szef Służby Cywilnej;
3) sekretarz Zespołu - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród pracowników komórki organizacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów właściwej w zakresie obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.
2. Członkowie Zespołu w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
§  4.
1. Przewodniczący:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) wyznacza osobę zwołującą i przewodniczącą posiedzeniom Zespołu w przypadku swojej nieobecności.
2. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący może:
1) tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu;
2) zapraszać do udziału w pracach Zespołu oraz grup roboczych, z głosem doradczym, ekspertów, przedstawicieli organów administracji państwowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów właściwych w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu.
3. Członek Zespołu może wyznaczyć do udziału w pracach grupy roboczej pracowników swojego urzędu właściwych ze względu na rodzaj zadania, które będzie realizowała grupa robocza.
4. Pracami grupy roboczej kieruje przewodniczący albo wyznaczony przez przewodniczącego członek Zespołu.
§  5.
1. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez przewodniczącego.
4. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na pierwszym posiedzeniu Zespołu.
§  6.
1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach.
2. Uchwały Zespołu podejmowane są w drodze konsensusu. Jeżeli osiągnięcie konsensusu nie jest możliwe, przewodniczący może zarządzić głosowanie.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
4. Uzgodnione projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.
5. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, oraz sekretarzowi Zespołu nie przysługuje prawo głosu.
6. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.
§  7. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  8.
1. Obsługę organizacyjną i merytoryczną prac Zespołu zapewnia komórka organizacyjna Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.
2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  9. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  10.
1. Przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie roczne z realizacji zadań Zespołu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego, za poprzedni rok kalendarzowy.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadań Zespołu przewodniczący przedstawi Radzie Ministrów w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.
§  11.
1. Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.
2. Prezes Rady Ministrów znosi Zespół po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów końcowego sprawozdania z realizacji zadań Zespołu.
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a zmieniona przez § 1 zarządzenia nr 33 z dnia 22 marca 2016 r. (M.P.2016.286) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 marca 2016 r.