Monitor Polski

M.P.2016.286

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 marca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu Monitorującego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie Zespołu Monitorującego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania (M.P. poz. 362) w § 3 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:

- Ministra Cyfryzacji,

- Ministra Edukacji Narodowej,

- Ministra Energii,

- Ministra Finansów,

- Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

- Ministra Infrastruktury i Budownictwa,

- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

- Ministra Obrony Narodowej,

- Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Ministra Rozwoju,

- Ministra Skarbu Państwa,

- Ministra Sportu i Turystyki,

- Ministra Sprawiedliwości,

- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

- Ministra Spraw Zagranicznych,

- Ministra Środowiska,

- Ministra Zdrowia,".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.