Monitor Polski

M.P.1972.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1973 r.

UCHWAŁA Nr 300
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 grudnia 1971 r.
w sprawie zawierania umów kontraktacji tytoniu oraz cen skupu liści i nasion tytoniu krajowego.

Na podstawie art. 1 ust. 5 dekretu z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 34, poz. 144) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Umowy kontraktacji tytoniu mogą być zawierane z właścicielami, dzierżawcami lub użytkownikami gospodarstw rolnych, rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi, kółkami rolniczymi oraz państwowymi gospodarstwami rolnymi.
2. Niedozwolone jest zawieranie umów kontraktacji tytoniu z pracownikami stale zatrudnionymi w przemyśle tytoniowym oraz z osobami pozostającymi z nimi we wspólnocie gospodarczej.
§  2.
1. Umowy kontraktacji powinny określać odmiany tytoniu uprawianego wyłącznie z nasion dostarczanych przez przedsiębiorstwo przemysłu tytoniowego; uprawa innych odmian lub z innych nasion jest niedozwolona.
2. Dozwolone jest użycie na zakontraktowanej plantacji rozsady tytoniu pochodzącej od innego producenta, jeżeli w ramach kontraktacji tytoniu uprawia on tę samą odmianę.
3. Nasiona tytoniu mogą być produkowane wyłącznie na podstawie zamówienia przedsiębiorstwa przemysłu tytoniowego.
§  3.
1. Ustala się ceny skupu liści i nasion tytoniu w wysokości określonej w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.
2. Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu:
1) zastosuje ceny skupu, o których mowa w ust. 1, w taryfie wykupu tytoniu,
2) określi zasady klasyfikacji liści tytoniu w zależności od zabarwienia, treściwości, wilgotności, uszkodzeń mechanicznych i chorobowych oraz stopnia zanieczyszczenia.
§  4. Upoważnia się Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu do:
1) dokonywania, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Przewodniczącym Państwowej Komisji Cen, zmian cen skupu liści i nasion tytoniu, o których mowa w § 3 ust. 1, pod warunkiem że zmiany cen nie wpłyną na zwiększenie globalnej kwoty wydatków przeznaczonych na zakup nasion lub surowca tytoniowego;
2) ustalania, w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Cen, wysokości sezonowych dopłat do cen skupu liści i nasion tytoniu.
§  5. Tracą moc uchwały:
1) nr 483 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie zasad zawierania umów o uprawę i dostawę tytoniu oraz cen zakupu tytoniu krajowego ze zbiorów roku 1956 i lat następnych (Monitor Polski Nr 59, poz. 719 oraz z 1956 r. Nr 84, poz. 984);
2) nr 124 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1957 r. w sprawie cen zakupu tytoniu krajowego ze zbiorów 1957 r. i lat następnych (Monitor Polski Nr 32, poz. 215 oraz z 1959 r. Nr 15, poz. 63);
3) nr 89 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1963 r. w sprawie zmiany cen wykupu liści i nasion tytoniu krajowego ze zbiorów roku 1963 i lat następnych (Monitor Polski Nr 16, poz. 94).
§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje poczynając od kontraktacji i wykupu liści i nasion tytoniu ze zbiorów 1972 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 1

CENY SKUPU TYTONIU

Grupa tytoniu lub odmianaKlasaCena zł za 1 kg
Tytonie papierosowe jasneI75
II60
III40
IV24
Tytonie papierosowe ciemneI40
II24
Tytonie odmiany Kentucky I35
i linie pochodneII24
Tytoń odmiany Burley I50
i linie pochodneII35
III24
Tytonie cygaroweI68
II45
III37
IV15
Tytoń odmiany GeudertheimerI50
II35
III24
MachorkaI23
II10

ZAŁĄCZNIK Nr 2 2

CENY SKUPU NASION TYTONIU

Grupa tytoniu lub odmiana Cena zł za 1 kg
Nasiona wszystkich odmian, z wyjątkiem machorki 350
Machorka 250
Elity nasienne (materiał wyhodowany w ośrodkach doświadczalnych) oraz mieszańce 3.000
1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 48 z dnia 8 marca 1973 r. (M.P.73.12.71) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 marca 1973 r.
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 48 z dnia 8 marca 1973 r. (M.P.73.12.71) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 marca 1973 r.