Uprawa tytoniu i wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.34.144

Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2001 r.

DEKRET
z dnia 24 czerwca 1953 r.
o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.

1.
Uprawą rośliny tytoniowej mogą zajmować się tylko osoby do tego uprawnione.
2.
Uprawniony jest ten, kto zawarł umowę o uprawę i dostawę tytoniu z instytucją lub przedsiębiorstwem, wyznaczonym przez Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego.
3.
Nie wymaga zawarcia umowy uprawa rośliny tytoniowej dla celów naukowo-badawczych przez instytuty naukowo-badawcze w granicach ich zadań statutowych; jednakże instytuty te obowiązane są tytoń uzyskany z uprawy rośliny tytoniowej, zbędny dla celów naukowo-badawczych, przekazać instytucji lub przedsiębiorstwu, wyznaczonemu przez Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego.
4.
Szkoły rolnicze i rolnicze instytucje oświatowe mogą uprawiać roślinę tytoniową dla celów szkoleniowych za zgodą i na warunkach określonych przez Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego.
5. 1
Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej określi zasady zawierania umów o uprawę i dostawę tytoniu oraz ceny zakupu tytoniu.
6.
Minister Przemysłu Rolnego i Spożywczego w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrem Rolnictwa ustali wzory umów o uprawę i dostawę tytoniu, organy właściwe do sprawowania kontroli nad wykonaniem tych umów, jak również tryb i warunki zgłaszania uprawy rośliny tytoniowej dla celów naukowo-badawczych i szkoleniowych (ust. 3 i 4) oraz warunki przekazywania tytoniu przez instytuty naukowo-badawcze (ust. 3).
7. 2
Zarządzenia przewidziane w ust. 2, 5 i 6 podlegają ogłoszeniu w Monitorze Polskim.
1.
Tytoń uzyskany z uprawy rośliny tytoniowej podlega w całości odstąpieniu instytucji lub przedsiębiorstwu, wyznaczonemu przez Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego. Nie dotyczy to tytoniu przeznaczonego dla celów naukowo-badawczych i szkoleniowych (art. 1 ust. 3 i 4).
2.
Zasady i tryb oszacowania tytoniu odstępowanego określa Minister Przemysłu Rolnego i Spożywczego w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
3.
Sposób sortowania i układania odstępowanego tytoniu przez osoby uprawiające roślinę tytoniową określa Minister Przemysłu Rolnego i Spożywczego.
4.
Zarządzenia przewidziane w ust. 2 i 3 podlegają ogłoszeniu w Monitorze Polskim.

(skreślony).

1. 4
Kto nie będąc do tego uprawniony uprawia roślinę tytoniową albo kto pielęgnuje roślinę tytoniową dziko wyrosłą,

podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do roku.

2. 5
Tej samej karze podlega, kto zataja tytoń uzyskany przez siebie z uprawy rośliny tytoniowej.

Kto nabywa, zbywa lub przechowuje tytoń pochodzący z bezprawnej uprawy lub niedozwolonego wyrobu albo wprowadzony do obrotu z naruszeniem art. 2 ust. 1,

podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do roku.

1. 7
Jeżeli wskutek czynu określonego w art. 4 lub 5 powstała znaczna szkoda dla gospodarki narodowej,sprawca

podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od roku do lat 5.

2.
Tej samej karze podlega sprawca czynu określonego w art. 4 lub 5, jeżeli z popełniania tych przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodu.
1.
Jeżeli z czynu określonego w art. 4 lub 5 wynikła dla gospodarki narodowej szkoda nieznaczna, sprawca

podlega karze pracy poprawczej do 3 miesięcy 8 albo grzywny do 1.500 zł. 9

2.
Orzekanie następuje w trybie postępowania karno-administracyjnego.
3.
Minister Przemysłu Rolnego i Spożywczego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz za zgodą Prezesa Rady Ministrów określi w drodze rozporządzenia, jaką szkodę należy uważać za nieznaczną.

W przypadkach przewidzianych w art. 4, 5, 6 i 7 ust. 1 można orzec przepadek rzeczy, stanowiących przedmiot przestępstwa albo służących lub przeznaczonych do jego popełnienia, choćby nie były własnością sprawcy.

(skreślony).

1.
Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia termin, od którego orzekanie w sprawach o czyny przewidziane w art. 7 ust. 1 odbywać się będzie na podstawie przepisów o orzecznictwie karno-administracyjnym.
2.
Do czasu wydania rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, orzekają w tych sprawach właściwe organy finansowe w trybie dotychczasowym.
3.
W sprawach wszczętych przed wejściem w życie niniejszego dekretu o występki i wykroczenia w zakresie przepisów o monopolu tytoniowym, nie zagrożone według prawa karnego skarbowego zasadniczymi karami pozbawienia wolności, organy finansowe orzekają w trybie dotychczasowym.
1.
Tracą moc:
1)
ustawa z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. Nr 47, poz. 409 z późniejszymi zmianami),
2)
ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. Nr 26, poz. 240 z późniejszymi zmianami),
3)
przepisy dekretu z dnia 11 kwietnia 1947 r. - prawo karne skarbowe (Dz. U. Nr 32, poz. 140 z późniejszymi zmianami), dotyczące naruszenia przepisów o monopolu tytoniowym.
2.
Dotychczasowe przepisy wydane w wykonaniu ustaw wymienionych w ust. 1 pozostają w mocy do czasu zastąpienia ich przepisami wydanymi na podstawie niniejszego dekretu, o ile nie są z nim sprzeczne.
3.
Wykonanie dotychczasowych przepisów dotyczących sprzedaży wyrobów tytoniowych należy w zakresie handlu detalicznego do właściwości Ministra Handlu Wewnętrznego.

Dotychczasowe przepisy w zakresie świadczeń emerytalnych i zaopatrzeń pozostają w mocy do czasu zastąpienia ich przez nowe przepisy.

Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Ministrowi Przemysłu Rolnego i Spożywczego i zainteresowanym ministrom oraz Prokuratorowi Generalnemu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 1 ust. 5 zmieniony przez art. 9 lit. a) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.
2 Art. 1 ust. 7 zmieniony przez art. 9 lit. b) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.
3 Art. 3 skreślony przez art. 31 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U.88.41.324) z dniem 1 stycznia 1989 r.
4 Art. 4 ust. 1 zmieniony przez art. 5 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U.97.88.554) z dniem 1 września 1998 r.
5 Art. 4 ust. 2 zmieniony przez art. 15 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz.U.01.31.353) z dniem 26 kwietnia 2001 r.
6 Art. 5 zmieniony przez art. 5 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U.97.88.554) z dniem 1 września 1998 r.
7 Art. 6 ust. 1 zmieniony przez art. 5 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U.97.88.554) z dniem 1 września 1998 r.
8 Nieaktualne - kara pracy poprawczej została zniesiona ustawą z dnia 2 grudnia 1958 r. o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz.U.58.77.396).
9 Wysokość granicy grzywny ustalona na podstawie:

- art. 2 § 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach (Dz.U.82.16.125) z dniem 7 czerwca 1982 r.

- art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach (Dz.U.85.23.100) z dniem 1 lipca 1985 r.

- art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1990 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach (Dz.U.90.72.422) z dniem 8 listopada 1990 r.

- art. 7 ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.92.24.101) z dniem 2 kwietnia 1992 r.

- art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U.94.84.386)

- art. 3 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym (Dz.U.95.95.475) z dniem 20 listopada 1995 r.

10 Art. 8a:

- dodany przez art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211) z dniem 1 stycznia 1995 r.

- skreślony przez art. 16 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.96.10.55) z dniem 1 maja 1996 r.