Monitor Polski

M.P.1972.18.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1972 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 25 lutego 1972 r.
w sprawie cen skupu oraz zasad klasyfikacji liści i nasion tytoniu krajowego.

Na podstawie art. 1 ust. 5 dekretu z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 34, poz. 144) oraz § 3 ust. 2 uchwały nr 300 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1971 r. w sprawie zasad zawierania umów kontraktacji tytoniu oraz cen skupu liści i nasion tytoniu krajowego (Monitor Polski z 1972 r. Nr 1, poz. 3), zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się taryfę wykupu wraz z zasadami klasyfikacji liści i nasion tytoniu krajowego, stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 26 czerwca 1970 r. w sprawie cen zakupu oraz zasad klasyfikacji liści i nasion tytoniu krajowego (Monitor Polski Nr 22, poz. 176).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że taryfa wykupu liści i nasion tytoniu krajowego ma zastosowanie przy ich wykupie, poczynając od zbiorów z 1972 r.

ZAŁĄCZNIK

TARYFA WYKUPU LIŚCI I NASION TYTONIU KRAJOWEGO

Rozdział  1

Przepisy ogólne.

§  1.
1. Ceny ustalone w rozdziale 2 stosuje się do liści tytoniu, nadających się do przetworzenia na wyroby tytoniowe.
2. Liście i części liści tytoniu zanieczyszczone obcymi domieszkami, niedojrzałe, nie dosuszone, zniszczone przez choroby, zmarznięte, rażone pleśnią lub w inny sposób zepsute, jak również liście rozsadnikowe uznaje się za surowiec nieużyteczny i poddaje się zniszczeniu. Producent może być obecny przy niszczeniu surowca nieużytecznego.
3. Liście tytoniu zanieczyszczone piaskiem lub pyłem ziemnym, jeżeli zanieczyszczenia te da się usunąć, uznaje się za surowiec użyteczny, po potrąceniu tych zanieczyszczeń oznaczonych zgodnie z obowiązującą normą branżową.
4. Wiązki liści, w których obok liści użytecznych znajdują się liście nieużyteczne, w zależności od decyzji producenta, zwraca się do przesortowania lub uznaje się za surowiec nieużyteczny.
§  2. Liście tytoniu mechanicznie uszkodzone klasyfikuje się w sposób następujący:
1) liście tytoniu wszystkich odmian, których blaszka liściowa jest więcej niż w połowie mechanicznie uszkodzona, zalicza się do najniższej klasy odpowiedniej odmiany tytoniu;
2) liście tytoni papierosowych jasnych i odmiany Burley, uszkodzone mechanicznie na powierzchni większej niż 1/10, lecz mniejszej niż 1/2 blaszki liściowej, zalicza się do klasy bezpośrednio niższej od klasy, do której byłyby klasyfikowane w stanie nie uszkodzonym;
3) liście tytoni papierosowych ciemnych, odpowiadające wymaganiom klasy pierwszej, uszkodzone mechanicznie na powierzchni większej niż 1/10 zalicza się do klasy drugiej;
4) liście tytoni cygarowych typu Havana, odpowiadające wymaganiom klasy pierwszej i drugiej, które z powodu uszkodzeń mechanicznych nie nadają się na pokrywy i zawijacze, zalicza się do klasy trzeciej, jeżeli uszkodzenie nie przekracza 1/2 blaszki liściowej.
§  3. Liście tytoniu uszkodzone przez choroby klasyfikuje się w sposób następujący:
1) liście, których blaszka liściowa jest więcej niż w 1/2 uszkodzona przez choroby, uznaje się za surowiec nieużyteczny;
2) liście, których blaszka liściowa jest więcej niż w 1/3, a mniej niż w 1/2 uszkodzona przez choroby, zalicza się do najniższej klasy odpowiedniej odmiany tytoniu;
3) liście, których blaszka liściowa jest nie więcej niż w 1/3 uszkodzona przez choroby, zalicza się do klasy bezpośrednio niższej od klasy, do której byłyby klasyfikowane w stanie zdrowym;
4) liście tytoni cygarowych typu Havana, odpowiadające wymaganiom klasy pierwszej i drugiej, których blaszka liściowa jest mniej niż w 1/3 uszkodzona przez choroby, zalicza się do klasy trzeciej.
§  4. Liście tytoniu częściowo zepsute przy suszeniu klasyfikuje się tak, jak liście uszkodzone przez choroby.
§  5.
1. Wilgotność liści tytoniu wpływa następująco na ich klasyfikację:
1) odmiany tytoni papierosowych jasnych:
a) liście o wilgotności do 18% klasyfikuje się jako wysuszone,
b) liście o wilgotności powyżej 18% do 22% klasyfikuje się jako wysuszone z potrąceniem nadmiaru wody od ogólnego ciężaru liści,
c) liście o wilgotności powyżej 22% zwraca się na żądanie plantatora do przesuszenia lub uznaje się za surowiec nieużyteczny;
2) odmiany tytoniu: Mocny Skroniowski, Puławski, Kentucky, Burley i linie pochodne oraz tytonie cygarowe i machorka:
a) liście o wilgotności do 19% klasyfikuje się jako wysuszone,
b) liście tytoni ciemnych w typie Mocny Skroniowski, Puławski i Kentucky o wilgotności powyżej 19% do 24%, a machorki, Burley i tytoni cygarowych o wilgotności powyżej 19% do 26% klasyfikuje się jako wysuszone z potrąceniem nadmiaru wody od ogólnego ciężaru liści,
c) liście tytoni ciemnych typu Mocny Skroniowski, Puławski i Kentucky o wilgotności powyżej 24%, a machorki, Burley i tytoni cygarowych powyżej 26%, zwraca się na żądanie plantatora do przesuszenia lub uznaje się za materiał nieużyteczny.
2. Za surowiec użyteczny mogą być uznane tylko liście, w których wilgotność wszystkich części (blaszka i nerw główny) nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej granicy dla danej odmiany.
§  6.
1. Liście tytoniu dostarczone do wykupu powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
1) powinny być posortowane według odmian oraz innych wymagań klasyfikacyjnych;
2) liście wszystkich odmian powinny być wiązane liściem tytoniowym tej samej odmiany i klasy;
3) w poszczególnych wiązkach powinny znajdować się liście o zbliżonej wielkości i zbliżonym zabarwieniu;
4) liście w wiązkach powinny być równo ułożone, aby nasady blaszek liści pokrywały się;
5) średnica nasady wiązek powinna wynosić przy tytoniach papierosowych jasnych 4 cm, a przy pozostałych odmianach 5 cm;
6) liście powinny być dostarczone do wykupu w belikach, przy czym osobno należy belować wiązki tytoni papierosowych jasnych i odmiany Puławski, zawierające liście o długości do 30 cm, a osobno wiązki zawierające liście o długości powyżej 30 cm.
2. Każdy belik powinien stanowić jednolitą partię liści i wiązek odpowiadającą wymaganiom danej klasy.
3. Beliki zawierające domieszki wiązek kwalifikujących się do różnych klas tej samej odmiany zalicza się do najniższej klasy wiązek znajdujących się w beliku.
4. Beliki zawierające liście różnych grup użytkowych tytoniu wykupuje się w cenie 7 zł za 1 kg.
5. Ciężar belika powinien wynosić 30-40 kg; jeśli dostarczona ilość danej klasy nie wystarcza na sformowanie odrębnego belika, dopuszcza się łączenie surowca dwu klas pod warunkiem wyraźnego ich przedzielania.
6. Za nieprzestrzeganie wymagań określonych w ust. 1 pkt 2-6 potrąca się 2 zł od taryfowej ceny 1 kg liści.
7. Liście nie prostowane tytoni cygarowych odpowiadające wymaganiom klas I i II zalicza się do klasy III.
§  7.
1. Liście tytoniu odmiany Kentucky uznaje się za prawidłowo wysuszone ogniowo, jeżeli są należycie wędzone dymem z drewna twardego. Liście wędzone innym materiałem uznaje się za surowiec nieużyteczny.
2. Liście tytoniu innych odmian niż wymienione w ust. 1 poddane wędzeniu uznaje się za surowiec nieużyteczny.
§  8.
1. Producenci tytoniu, którzy zastosują się do wyznaczonych im przez przedsiębiorstwa przemysłu tytoniowego terminów dostaw tytoniu, otrzymają sezonową dopłatę do cen skupu w wysokości:
1) za dostawy wykonane w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 10 października 4%,
2) za dostawy wykonane w miesiącu styczniu 2%,
3) za dostawy wykonane w lutym i miesiącach późniejszych 4%

należności przypadających za dostarczone liście tytoniu.

2. Plantatorom, którzy bez uzasadnionej przyczyny lub uprzedniego zawiadomienia nie dostarczą tytoniu w wyznaczonym terminie i w ustalonej ilości, przedsiębiorstwo przemysłu tytoniowego uprawnione jest do potrącenia 2% należności za nie dostarczone w wyznaczonym terminie liście tytoniu.
3. W razie nieodebrania liści tytoniu w terminie wyznaczonym przez przedsiębiorstwo przemysłu tytoniowego bez uprzedniego zawiadomienia o odwołaniu wykupu, plantatorom służy prawo do odszkodowania w wysokości 2% wartości liści tytoniu dowiezionych na miejsce odbioru w ustalonym terminie, obliczonej według średniej ceny uzyskanej przez plantatora za dostawy w danej kampanii.

Rozdział  2.

Ceny liści tytoniu.

§  9.
1. Tytonie papierosowe jasne suszone ogniowo:
KlasaWymaganiaCena za
zabarwieniestruktura liścimanipulacja1 kg liści
ILiście żółte, pomarańczowożółte i cytrynowożółtedelikatne i elastyczneliście z wyjątkiem spodaków, nie66,00
IILiście brunatnożółte i zielonawożółteprostowane, wiązane45,00
IIILiście brunatne i zielonożółtew wiązki według łamań38,00
Liście o zabarwieniu klas I i II nie posiadające struktury wymaganej dla tych klas
IVLiście ciemnobrunatne, zielonobrunatne, brunatnozielone i żółtozielonenie prostowane i wiązane w wiązki17,00
Spodaki o zabarwieniu klas I-IV z wyłączeniem przejrzałych i kruchych oraz uszkodzonych przez choroby
2. Tytonie papierosowe ciemne suszone powietrznie i dosuszone ogniowo (Mocny Skroniowski, Puławski i linie pochodne):
KlasaWymaganiaCena za
zabarwieniemanipulacja1 kg liści
ILiście jasnobrunatne, czerwonobrunatne i brunatneliście z wyjątkiem spodaków, nie prostowane, wiązane w wiązki według łamań33,00
IILiście ciemnobrunatne, zielonobrunatne i brunatnozielone. Spodaki o zabarwieniu klas I i II z wyłączeniem przejrzałych i kruchych oraz uszkodzonych przez chorobynie prostowane i wiązane w wiązki18,00
3. Tytonie odmiany Kentucky i linie pochodne (liście wędzone):
KlasaWymaganiaCena za
zabarwienietreściwośćmanipulacja1 kg liści
ILiście jasnobrunatne, czerwonobrunatne i brunatnetreściweliście z wyjątkiem spodaków, nie prostowane, wiązane w wiązki według łamań30,00
IIJak w klasie Imało treściwenie prostowane i wiązane w wiązki16,00
Liście ciemnobrunatne, zielonobrunatne i brunatnozielonetreściwe i mało treściwe
Spodaki o zabarwieniu klas I-II z wyłączeniem przejrzałych i kruchych oraz uszkodzonych przez choroby
4. Tytoń odmiany Burley i linie pochodne (liście suszone powietrznie z dopuszczalnym dosuszeniem ogniowym):
KlasaWymaganiaCena zaCena
zabarwieniestruktura liścipołożenie liści na łodydzemanipulacja1 kg liści
ILiście jasnobrunatne, żółtobrunatne, czerwonobrunatne i brunatne o żywym odcieniu zabarwienia brunatnego. Wymagana jednolitość zabarwieniaelastyczna gąbczastanadspodaki, liście środkowe i podwierzchołkoweposortowane według wymienionych rodzajów zabarwienia i wiązane w wiązki45,00
IILiście żółte, brunatnożółte oraz ciemnobrunatne i zielonawożółte. Liście o zabarwieniu wymienionym w klasie I, jednak niejednolicie zabarwionedopuszczalna średnia elastyczność liścinadspodaki, liście środkowe, podwierzchołkowe i wierzchołkowe30,00
IIILiście zielonożółte, żółtozielone, zielonobrunatne i brunatnozielone. Spodaki o zabarwieniu klas I-III, z wyłączeniem przejrzałych i kruchych oraz uszkodzonych przez choroby15,00
5. Tytonie cygarowe:
KlasaWymaganiaCena za
zabarwieniestruktura i szerokość liścimanipulacja1 kg liści
ILiście brunatne i oliwkowe jednolicie zabarwionedelikatne, elastyczne, nie uszkodzone, o posortowane według odcieni, prostowane i wiązane w wiązki60,00
IILiście brunatne i zielonawobrunatne niejednolicie zabarwioneszerokości liści nie mniejszej niż 18 cmprostowane i wiązane w wiązki40,00
IIILiście brunatne, oliwkowe i zielonawobrunatne nie odpowiadające wymaganiom klas I-II oraz liście żółtebez względu na strukturę i wielkość liściProstowane lub nie prostowane, wiązane w wiązki30,00
IVLiście ciemnobrunatne, zielonobrunatne i brunatnozielone11,00
Spodaki o zabarwieniu klas I-IV z wyłączeniem przejrzałych i kruchych oraz uszkodzonych przez choroby
6. Machorka:
KlasaWymaganiaCena za
długośćmanipulacja1 kg liści
Ipowyżej 15 cmliście z wyjątkiem spodaków, nie prostowane, wiązane w wiązki21,00
IILiście o długości do 15 cm od nasady liściowej do wierzchołka 7,00
Spodaki bez względu na zabarwienie i wielkość oraz liście, których ze względu na stan uszkodzeń nie można zaliczyć do klasy I
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek nadające się do przetworzenia na wyroby tytoniowe

Rozdział  3.

Ceny nasion tytoniu stanowiących materiał siewny.

§  10.
1. Dla dojrzałych, zdrowych i czystych nasion tytoniu o zawartości wody nie przekraczającej 12%, o energii kiełkowania nie mniejszej niż 40% i o sile kiełkowania nie mniejszej niż 90% obowiązują następujące ceny:
1) odmiana Kentucky i linie pochodne - 280 zł za 1 kg;
2) odmiany Virginia, Burley, Havana, Geudertheimer oraz pokrewne - 250 zł za 1 kg;
3) odmiany Mocny Skroniowski, Puławski i linie pochodne - 250 zł za 1 kg;
4) odmiana Machorka Pomorska - 100 zł za 1 kg;
5) odmiany Machorka Selvaggio, Machorka Brazylijska oraz krzyżówki Machorki Pomorskiej z Machorką Selvaggio - 150 zł za 1 kg;
6) elity nasienne (materiał wyhodowany w ośrodkach doświadczalnych) - 3.000 zł za 1 kg.
2. Cenę nasion tytoniu o cechach jakościowych określonych w ust. 1, jednakże o sile kiełkowania od 75% do 90%, ustala się na podstawie cen wymienionych w ust. 1, biorąc pod uwagę rzeczywistą wartość tych nasion w porównaniu z wartością nasion określonych w ust. 1.
3. Przez energię oraz siłę kiełkowania rozumie się procentową ilość nasion, które wykiełkują i zachowają swoją żywotność:
1) w ciągu 120 godzin (5 dni) - jeśli chodzi o energię kiełkowania;
2) w ciągu 336 godzin (14 dni) - jeśli chodzi o siłę kiełkowania, przy zachowaniu tych samych warunków zarówno przy ustalaniu energii, jak i siły kiełkowania.
4. Nadmiar wilgoci potrąca się od ogólnej wagi nasion.
5. Nasiona tytoniu o energii kiełkowania mniejszej niż 40% i o sile kiełkowania mniejszej niż 75% oraz nasiona dostarczone ponad zakontraktowaną ilość podlegają zniszczeniu. Przedsiębiorstwo przemysłu tytoniowego może zakupić także nadwyżki nasion oraz nasiona o niższej sile kiełkowania niż określona w ust. 2, stosując przy ustalaniu ceny za te nasiona zasady określone w tym przepisie.