Zawieranie umów kontraktacji tytoniu oraz ceny liści i nasion tytoniu krajowego.

Monitor Polski

M.P.1975.25.158

Akt utracił moc
Wersja od: 9 marca 1982 r.

UCHWAŁA Nr 145
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 sierpnia 1975 r.
w sprawie zawierania umów kontraktacji tytoniu oraz cen skupu liści i nasion tytoniu krajowego. *

Na podstawie art. 1 ust. 5 dekretu z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 34, poz. 144) oraz art. 1 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Umowy kontraktacji tytoniu mogą być zawierane z właścicielami, dzierżawcami lub użytkownikami gospodarstw rolnych, rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi, kółkami rolniczymi oraz państwowymi gospodarstwami rolnymi.
1.
Umowy kontraktacji powinny określać odmiany tytoniu uprawianego wyłącznie z nasion dostarczanych przez przedsiębiorstwo przemysłu tytoniowego; uprawa innych odmian lub z innych nasion tytoniu jest niedozwolona.
2.
Dozwolone jest użycie na zakontraktowanej plantacji rozsady tytoniu pochodzącej od innego producenta, jeżeli w ramach kontraktacji tytoniu uprawia on tę samą odmianę.
3.
Nasiona tytoniu mogą być produkowane wyłącznie na podstawie zamówienia przedsiębiorstwa przemysłu tytoniowego.
1. 1
(uchylony).
2.
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu:
1)
zastosuje ceny skupu, o których mowa w ust. 1, w taryfie wykupu tytoniu,
2)
określi zasady klasyfikacji liści tytoniu w zależności od zabarwienia, treściwości, wilgotności, uszkodzeń mechanicznych i chorobowych oraz stopnia zanieczyszczenia.
Upoważnia się Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu do:
1)
dokonywania, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Przewodniczącym Państwowej Komisji Cen, zmian cen skupu liści i nasion poszczególnych odmian tytoniu, o których mowa w § 3 ust. 1, pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują przekroczenia wynikającej z niniejszej uchwały średniej ceny,
2)
ustalania, w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Cen, wysokości sezonowych dopłat do cen skupu liści i nasion tytoniu.
Minister Finansów uwzględni w budżecie Państwa skutki finansowe wynikające z przepisów niniejszej uchwały.
Traci moc uchwała nr 300 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1971 r. w sprawie zawierania umów kontraktacji tytoniu oraz cen skupu liści i nasion tytoniu krajowego (Monitor Polski z 1972 r. Nr 1, poz. 3 i z 1973 r. Nr 12, poz. 71).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się poczynając od wykupu liści i nasion tytoniu ze zbiorów 1975 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

CENY SKUPU TYTONIU

Grupa tytoniu lub odmiana Klasa Cena zł za 1 kg
Tytonie papierosowe jasne I 103
II 83
III 60
IV 35
Tytonie papierosowe ciemne, Kentucky i linie pochodne I 46
II 34
Tytonie odmiany Burley i linie pochodne I 67
II 47
III 34
Tytonie cygarowe I 98
II 68
III 50
Machorka I 35
II 15

ZAŁĄCZNIK Nr  2

CENY SKUPU NASION TYTONIU

Grupa tytoniu lub odmiana Cena zł za 1 kg
Nasiona wszystkich odmian, z wyjątkiem machorki 500
Nasiona machorki 400
Elity nasienne (materiał wyhodowany w ośrodkach doświadczalnych) oraz mieszańce 3.000
*Uchwała utraciła częściowo podstawę prawną z dniem 9 marca 1982 r. na skutek uchylenia dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustaleniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz.U.53.31.122) przez art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz.U.82.7.52).
1 § 3 ust. 1 uchylony przez § 2 uchwały nr 33 z dnia 23 lutego 1979 r. w sprawie podwyższenia cen skupu liści i nasion tytoniu (M.P.79.7.49) z dniem 16 marca 1979 r.