Zatwierdzenie zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.

Monitor Polski

M.P.2018.1003

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 136
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego

Na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Zatwierdza się wynegocjowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd województwa podkarpackiego aneks nr 4 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego, zatwierdzonego uchwałą nr 250 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego (M.P. z 2015 r. poz. 24), zmienionego uchwałą nr 97 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 718), uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego (M.P. poz. 530) oraz uchwałą nr 162 Rady Ministrów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego (M.P. poz. 998), stanowiący załącznik do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ANEKS NR 4

DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

zawarty w dniu ...................................... w ........................................................................., między

Ministrem Inwestycji i Rozwoju, zwanym dalej "Ministrem", w imieniu którego działa ..........

....................................................................................................................................., na podstawie pełnomocnictwa nr ............................. z dnia .............................. 2018 r.

oraz

Województwem Podkarpackim, zwanym dalej "Stroną samorządową", reprezentowanym przez Zarząd Województwa, wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej RPO, w imieniu którego działają:

........................., Marszałek/Wicemarszałek/Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,

oraz

........................., Wicemarszałek/Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,

zwani łącznie dalej "Stronami".

Art.  1. 

Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 i art. 14p ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669), Strony postanawiają, co następuje:

W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego zatwierdzonym uchwałą nr 250 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego (M.P. z 2015 r. poz. 24), zmienionym uchwałą nr 97 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 718), uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego (M.P. poz. 530) oraz uchwałą nr 162 Rady Ministrów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego (M.P. poz. 998) w art. 6 ust. 1 w pkt 1 w tabeli dodaje się nr 31 w brzmieniu:

31.

Program dla Bieszczad

Strona rządowa / samorządowa

programy operacyjne na lata 2014-2020 / środki budżetu państwa / środki jednostek samorządu terytorialnego

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty oraz inicjatywy wynikające z Programu dla Bieszczad.

Art.  2. 

Pozostałe postanowienia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego nie ulegają zmianie.

Art.  3. 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą Stronę.

MinisterMarszałek/Wicemarszałek/

 Członek Zarządu Województwa

_______________________________________________

 Wicemarszałek/Członek Zarządu Województwa

 _______________________________________