Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1295 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2019 r.
Art.  14p.  [Treść i zmiana kontraktu terytorialnego]
1.  Kontrakt terytorialny określa co najmniej:
1) województwo, którego dotyczy;
2) cele przewidziane do realizacji na terenie danego województwa;
3) przedsięwzięcia priorytetowe zgodne z celami wynikającymi odpowiednio ze strategii rozwoju, o których mowa w art. 9;
4) warunki realizacji przedsięwzięć priorytetowych, w tym potencjalne źródła ich finansowania;
5) oczekiwane rezultaty przedsięwzięć priorytetowych;
6) wykaz projektów współfinansowanych w ramach programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności lub projektów finansowanych ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, umożliwiających realizację danego przedsięwzięcia priorytetowego, których identyfikację minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego i zarząd województwa uznają za zasadną;
7) zakres i tryb sprawozdawczości z jego realizacji;
8) sposób wykonywania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego kontroli i monitoringu nad jego realizacją;
9) sposób i warunki weryfikacji realizacji przedsięwzięć priorytetowych;
10) warunki jego zmian;
11) warunki i sposób jego rozwiązania.
2.  Kontrakt terytorialny określa ponadto wysokość, sposób i warunki dofinansowania programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowywanych przez zarząd województwa, oraz zobowiązanie do stosowania wytycznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).
3.  Do zmiany kontraktu terytorialnego przepisy art. 14m-14o stosuje się odpowiednio.
4.  Zmiany kontraktu terytorialnego w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 6 i 7-9, oraz dotyczące sposobu i warunków dofinansowania programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowywanych przez zarząd województwa, nie wymagają przyjęcia w drodze uchwały Rady Ministrów.