Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1295 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2019 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  14o.  [Negocjowanie projektu; zawarcie kontraktu terytorialnego]
1.  Na podstawie stanowisk, o których mowa w art. 14m i art. 14n ust. 3, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd województwa negocjują projekt kontraktu terytorialnego.
2.  Rada Ministrów w drodze uchwały:
1) zatwierdza wynegocjowany kontrakt terytorialny;
2) określa zakres i warunki dofinansowania programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności opracowanego przez zarząd województwa środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych.
3.  Zarząd województwa zatwierdza wynegocjowany kontrakt terytorialny w drodze uchwały.
4.  Zatwierdzony kontrakt terytorialny zawierają minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz właściwy zarząd województwa.