Monitor Polski

M.P.2017.998

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 162
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego

Na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się wynegocjowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd województwa podkarpackiego aneks nr 3 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego, zatwierdzonego uchwałą nr 250 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego (M.P. z 2015 r. poz. 24), zmienionego uchwałą nr 97 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 718) oraz uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego (M.P. poz. 530), stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ANEKS NR 3 DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

zawarty w dniu ........................... w............................................., między

Ministrem Rozwoju i Finansów, zwanym dalej "Ministrem", w imieniu którego działa .............................. .......................... ............................... ............................. .............................. ......................................... ......................................., na podstawie pełnomocnictwa nr ............................ z dnia ................................................ 2017 r.

oraz

Województwem Podkarpackim, zwanym dalej "Stroną samorządową", reprezentowanym przez Zarząd Województwa, wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej RPO, w imieniu którego działają:

..........................................., Marszałek/Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,

oraz

.........................................., Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,

zwani łącznie dalej "Stronami".

Art.  1.

Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 i art. 14p ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Strony postanawiają, co następuje:

W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego zatwierdzonym uchwałą nr 250 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego (M.P. z 2015 r. poz. 24), zmienionym uchwałą nr 97 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 718) oraz uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego (M.P. poz. 530) w art. 6 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Strony ustalają następujące przedsięwzięcia priorytetowe oraz warunki ich realizacji, w tym potencjalne źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć:

1) przedsięwzięcia podstawowe:

Nr

Nazwa przedsięwzięcia

Właściwość Stron (Strona rządowa / samorządowa)

Potencjalne źródło finansowania

Warunki realizacji przedsięwzięcia

1.

Wsparcie obszaru kultury w województwie podkarpackim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

Strona samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020 / RPO / budżet państwa

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty uzgodnione pomiędzy Stronami i wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu. Projekty wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu uzyskają preferencje w konkurencyjnej procedurze wyboru. Warunkiem dofinansowania jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w postępowaniu konkursowym.

2.

Rozwój klastrów energii w województwie podkarpackim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym

Strona rządowa

programy operacyjne na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty i wiązki projektów uzgodnione pomiędzy Stronami oraz wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu.

3.

S-19 Lublin - Rzeszów, odcinek: Lublin

- Stobierna i Świlcza

- Rzeszów - odcinki na terenie województwa podkarpackiego

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 12) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011 - 2015.

4.

S-19 Lublin - Rzeszów, odcinek: Stobierna - Świlcza

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 12) do Strategii Rozwoju Transportu.

5.

S-19 Rzeszów Południe - Babica

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 40) do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.

6.

Budowa łączników do węzłów autostradowych w przebiegu dróg samorządowych

Strona samorządowa / rządowa

środki budżetu państwa / środki jednostek samorządu terytorialnego

Określenie szczegółowego zakresu przedsięwzięcia będzie przedmiotem dalszych uzgodnień. Realizacja uzależniona między innymi od dostępności środków w budżecie państwa w latach 2014 - 2020.

7.

Obwodnica Sanoka w ciągu DK Nr 28

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie ujęte w załączniku 6 PBDK na lata 2011 - 2015.

8.

Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa - etap I

Strona samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Realizacja inwestycji we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020 uzależniona jest od wyników negocjacji z KE odnośnie do zakresu tego programu.

9.

Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.

10.

Rozbudowa DW Nr 878 (ul. Sikorskiego w Rzeszowie) do skrzyżowania z DP Nr 1404 R w mieście Tyczyn wraz z budową mostu na rzece Strug

Strona samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Realizacja inwestycji we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020 uzależniona jest od wyników negocjacji z KE odnośnie do zakresu tego programu.

11.

Rozbudowa DW Nr 869 od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej (etap I, II i III)

Strona samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Realizacja inwestycji we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020 uzależniona jest od wyników negocjacji z KE odnośnie do zakresu tego programu.

12.

Rozbudowa

ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa

Strona samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Realizacja inwestycji we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020 uzależniona jest od wyników negocjacji z KE odnośnie do zakresu tego programu.

13.

Prace na liniach kolejowych Nr 25, 74 i 78 na odcinku Stalowa Wola

- Tarnobrzeg/Sandomierz

- Ocice/Padew - odcinki na terenie województwa podkarpackiego

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Odcinek ujęty w DI (poz. 2) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu makroregionalnym.

14.

Prace na liniach kolejowych Nr 68 i 565 na odcinku Lublin

- Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją

- odcinki na terenie województwa podkarpackiego

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Odcinek ujęty w DI (poz. 1) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu makroregionalnym.

15.

Elektryfikacja linii Rzeszów - Kolbuszowa - Ocice

Strona rządowa

środki budżetu państwa

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w ramach programów wieloletnich przyjętych przez Radę Ministrów. Realizacja uzależniona od dostępności środków.

16.

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 106 na odcinku Boguchwała - Czudec

Strona samorządowa

RPO

Projekt zgłoszony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od dostępności środków.

17.

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz

Strona samorządowa

RPO

Projekt zgłoszony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od dostępności środków.

18.

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 25 na odcinku Padew Narodowa - Mielec - Dębica

Strona samorządowa

RPO

Projekt zgłoszony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od dostępności środków.

19.

Rewitalizacja linii kolejowej - Padew - Wola Baranowska (L-79) w ramach prac przy rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej

Strona samorządowa

RPO

Realizacja uzależniona od postępów prac przy rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej oraz od dostępności środków.

20.

Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

Strona rządowa / Strona samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020 / RPO / środki jednostek samorządu terytorialnego

Przedsięwzięcia będą realizowane przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie. Projekty zostaną wyłonione w trybie ustawy wdrożeniowej:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez Instytucję Zarządzającą (dalej: IZ) RPO oraz IZ właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.

21.

Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

Strona rządowa / samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020 / RPO / środki jednostek samorządu terytorialnego

Przedsięwzięcia będą realizowane przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie. Projekty zostaną wyłonione w trybie ustawy wdrożeniowej:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez IZ RPO oraz IZ właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.

22.

Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

Strona rządowa / samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020 / RPO / środki jednostek samorządu terytorialnego

Przedsięwzięcia będą realizowane przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie. Projekty zostaną wyłonione w trybie ustawy wdrożeniowej:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez IZ RPO oraz IZ właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.

23.

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA

Strona samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020 / środki jednostek samorządu terytorialnego

W miarę dostępnej alokacji projekt będzie mógł ubiegać się o wsparcie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego 2014 - 2020 (priorytet inwestycyjny 7.4) w konkursie zamkniętym dla projektów wynikających z Kontraktu. Projekty ujęte w Strategii ZIT będą dodatkowo punktowane.

24.

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie podkarpackim

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Strona rządowa w ramach realizacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach regionalnych agend naukowo- -badawczych. Strona samorządowa może zgłosić propozycję regionalnej agendy naukowo-badawczej, samodzielnie lub wspólnie z innymi województwami, w ramach której będą realizowane projekty badawcze we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020. Strona rządowa dokona wyboru regionalnych agend naukowo-badawczych spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez zarządy województw. W ramach wybranych przez Stronę rządową regionalnych agend naukowo-badawczych, w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym będą wyłaniane projekty badawcze, w których liderem (koordynatorem) będzie podmiot z województwa objętego regionalną agendą naukowo-badawczą.

25.

Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Rzeszowie

Strona rządowa

środki budżetu państwa

Projekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

26.

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie podkarpackim

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020 / środki budżetu państwa

Projekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

27.

Rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.

28.

Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Nisku jako element podkarpackiego systemu ratownictwa medycznego

Strona samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.

29.

Budowa drogi S19 Rzeszów - Barwinek, wieś Babica (bez węzła) - Barwinek

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 40) do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.

30.

Budowa obwodnicy Łańcuta

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.

2) przedsięwzięcia warunkowe, których realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych:

Nr

Nazwa przedsięwzięcia

Właściwość Stron (Strona rządowa / samorządowa)

Potencjalne źródło finansowania

Warunki realizacji przedsięwzięcia

1.

Rozbudowa DK Nr 28, w tym budowa obwodnicy miasta Sanoka oraz przebudowa odcinka tej drogi w Przemyślu

Strona rządowa / samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

W zakresie dróg krajowych w miastach na prawach powiatu będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w trybie konkursowym w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.

2.

S-74 Kielce - Nisko

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 28) do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.

3.

Budowa DW 878

- od ul. Lubelskiej w Rzeszowie do DW 869

- (etap I i II)

Strona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Realizacja inwestycji we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020 jest uzależniona od wyników negocjacji z KE odnośnie do zakresu tego programu oraz dostępności środków finansowych. Warunkiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie (tryb konkursowy) jest nadanie temu odcinkowi statusu drogi wojewódzkiej.

4.

Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (DK4) Etap II i III

Strona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Realizacja inwestycji we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020 jest uzależniona od wyników negocjacji z KE odnośnie do zakresu tego programu oraz dostępności środków (przedsięwzięcie poza alokacją).

5.

Rozbudowa i budowa DW Nr 988. Etap I Babica - Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca

Strona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Realizacja inwestycji we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020 jest uzależniona od wyników negocjacji z KE odnośnie do zakresu tego programu oraz dostępności środków finansowych.

6.

Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa - etap II od DK19 ul. Podkarpacka do DW Nr 878 ul. Sikorskiego wraz z mostem na rzece Wisłok

Strona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020

Realizacja inwestycji we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020 jest uzależniona od wyników negocjacji z KE odnośnie do zakresu tego programu.

7.

Prace na linii kolejowej Nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów - Przeworsk

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Odcinek ujęty w projekcie DI (poz. 9) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu makroregionalnym. Realizacja inwestycji we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020 jest uzależniona od wyników negocjacji z KE odnośnie do zakresu tego programu oraz dostępności środków.

8.

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 na odcinku granica województwa - Jasło

Strona

samorządowa

RPO

Projekt zgłoszony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od dostępności środków.

9.

Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie

Strona

samorządowa

RPO

Projekt zgłoszony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od dostępności środków.

10.

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 618 odcinek Jasło Towarowa - Sobniów

Strona

samorządowa

RPO

Projekt zgłoszony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od dostępności środków.

11.

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 107 odcinek Nowy Zagórz - Łupków

Strona

samorządowa

RPO

Projekt zgłoszony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od dostępności środków.

12.

Jasielska strefa usług publicznych (JSUP)

Strona

samorządowa

RPO

Z uwagi na kompleksowość przedsięwzięcia jego poszczególne elementy będą mogły być realizowane z różnych źródeł na zasadach właściwych dla tych źródeł. W ramach RPO dodatkowo będą punktowane projekty realizowane w partnerstwie.

13.

Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Strona rządowa w ramach realizacji działań w obszarze szkolnictwa wyższego w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na działania uwzględniające specyfikę regionalną. Przedsięwzięcia odzwierciedlające specyficzne potrzeby regionalne (wynikające z regionalnych inteligentnych specjalizacji) będą wyłaniane w trybie konkursowym w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, zapewniającym konkurencyjność międzyregionalną, z zastosowaniem mechanizmu preselekcji projektów na poziomie regionalnym. Szczegółowe zasady i sposób zastosowania ww. mechanizmu zostaną zatwierdzone przez komitet monitorujący właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020.

14.

Wzmocnienie potencjału podkarpackich podmiotów reintegracyjnych w działaniach na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem

Strona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Realizacja w zależności od dostępności środków i wyników negocjacji z KE.

15.

Modernizacja kluczowych elementów infrastruktury mających istotny wpływ na poprawę dostępności do jednej z podstawowych grup usług publicznych, jakimi są usługi zdrowotne w województwie podkarpackim

Strona

samorządowa

RPO

Realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.

16.

Unowocześnienie i poprawa dostępu do onkologii w województwie podkarpackim

Strona

samorządowa

RPO

Realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.

17.

Przejdź na zawodowstwo

Strona

samorządowa

RPO

Realizacja uzależniona od wyników negocjacji z KE.

18.

Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo- -konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych, OR-KA, II, III, IV i VII

Strona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Możliwość finansowania ze środków UE uzależniona od wyników negocjacji z KE (procedura konkursowa). Przedsięwzięcie wstępnie rekomendowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do realizacji. Zakres i szczegóły realizacji do uzgodnienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

19.

Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne

Strona

samorządowa

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Przedsięwzięcie potencjalnie możliwe do dofinansowania w części zakresu rzeczowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w procedurze konkursowej. Możliwość realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu jest uzależniona od wyniku postępowania konkursowego dokonanego przez Ministra Sportu i Turystyki na podstawie rekomendacji Komisji do spraw inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Kluczowymi kryteriami oceny projektu będzie ocena merytorycznej zasadności realizacji zadania pod względem faktycznych potrzeb w zakresie ilości, wielkości i rozmieszczenia terytorialnego bazy dla danych sportów, w oparciu o rekomendacje i opinie polskich związków sportowych, stopnia przygotowania zadania do realizacji, stanu technicznego i funkcjonalnego zadania oraz - z uwagi na skalę przedsięwzięcia (bardzo szeroki zakres rzeczowo-finansowy) - dostępność środków w Programie.

20.

Budowa Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych

Strona

samorządowa

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Przedsięwzięcie potencjalnie możliwe do dofinansowania w części zakresu rzeczowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w procedurze konkursowej. Możliwość realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu jest uzależniona od wyniku postępowania konkursowego dokonanego przez Ministra Sportu i Turystyki na podstawie rekomendacji Komisji do spraw inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Kluczowymi kryteriami oceny projektu będzie ocena merytorycznej zasadności realizacji zadania pod względem faktycznych potrzeb w zakresie ilości, wielkości i rozmieszczenia terytorialnego bazy dla danych sportów, w oparciu o rekomendacje i opinie polskich związków sportowych, stopnia przygotowania zadania do realizacji, stanu technicznego i funkcjonalnego zadania oraz - z uwagi na skalę przedsięwzięcia (bardzo szeroki zakres rzeczowo-finansowy) - dostępność środków w Programie.

21.

Promowanie efektywności energetycznej na terenie województwa podkarpackiego

Strona rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie możliwe do realizacji w ramach poszczególnych projektów objętych Project pipeline dla sektora energetyki. Realizacja projektów z Project pipeline uzależniona od ostatecznego wyniku prac nad dokumentem, wyniku negocjacji z KE i finalizacji prac nad właściwym krajowym programem operacyjnym na lata 2014 - 2020 oraz dostępności środków i ostatecznej decyzji inwestora o realizacji projektu.

22.

Kompleksowa regulacja gospodarki wodno- -ściekowej miast i gmin na terenie województwa podkarpackiego (w szczególności projekty realizujące Program Strategiczny "Błękitny San")

Strona

samorządowa / rządowa

właściwe programy służące realizacji Umowy Partnerstwa

Realizacja uzależniona od Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz finalizacji negocjacji z KE odnośnie do zakresów właściwych programów służących realizacji Umowy Partnerstwa. Realizacja zgodnie z zasadami i trybami wyboru właściwymi dla danego źródła finansowania.

".

Art.  2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą Stronę.

Minister Marszałek Województwa /

Członek Zarządu Województwa

__________________ ______________________

Członek Zarządu Województwa

______________________