Monitor Polski

M.P.1985.11.89

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1985 r.

UCHWAŁA Nr 68
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 kwietnia 1985 r.
w sprawie zasad zawierania umów o stworzenie oryginalnych instrumentów lutniczych i ich konserwację oraz stawek wynagrodzeń.

Na podstawie art. 33 § 1 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234 i z 1975 r. Nr 34, poz. 184) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Uchwałę stosuje się do umów o stworzenie oryginalnych instrumentów lutniczych i smyczków oraz o ich konserwację, zawieranych z twórcami mającymi stałe miejsce zamieszkania w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
§  2. Ustala się:
1) zasady zawierania umów o stworzenie oryginalnych instrumentów lutniczych, smyczków i o ich konserwację, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały,
2) umowę wzorcową o stworzenie oryginalnych instrumentów lutniczych, smyczków i o ich konserwację, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.
§  3. Upoważnia się Ministra Kultury i Sztuki do:
1) ustalenia tabel stawek wynagrodzeń za stworzenie oryginalnych instrumentów lutniczych, smyczków i za ich konserwację,
2) ustalania w szczególnie uzasadnionych wypadkach wyższych stawek wynagrodzeń w granicach do 100% stawek określonych w tabelach - w odniesieniu do umów dotyczących instrumentów o szczególnych walorach.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O STWORZENIE ORYGINALNYCH INSTRUMENTÓW LUTNICZYCH, SMYCZKÓW I O ICH KONSERWACJĘ

1. Umowa o stworzenie oryginalnego instrumentu lutniczego, zwana dalej "umową", wymaga formy pisemnej.

2. Twórca jest obowiązany do osobistego świadczenia, chyba że umowa dotyczy prac pomocniczych.

3. Twórca powinien wykonać instrument (konserwację) w określonym terminie oraz przy użyciu własnych narzędzi i materiałów, chyba że umowa stanowi inaczej.

4. Twórca może, do czasu przekazania dzieła zamawiającemu, odstąpić od umowy, jeżeli po jej zawarciu zaszły okoliczności uzasadniające zaniechanie dzieła ze względu na szczególnie ważne interesy twórcze lub inne ważne przyczyny.

5. Jeżeli twórca w umówionym terminie nie dostarczy dzieła zamawiającemu, zamawiający może wyznaczyć odpowiedni termin dodatkowy z zagrożeniem odstąpienia od umowy, a po jego bezskutecznym upływie - od umowy odstąpić.

6. Jeżeli twórca przewiduje, że nie będzie w stanie wykonać umowy w terminie, powinien zawiadomić o tym pisemnie zamawiającego, wskazując proponowany termin jej wykonania.

7. W terminie miesiąca od dostarczenia dzieła zamawiający powinien oświadczyć, czy dzieło przyjmuje. Brak pisemnej odmowy przyjęcia w tym terminie jest uważany za przyjęcie dzieła.

8. Jeżeli złożone dzieło nie stanowi należytego wykonania umowy, zamawiający może uzależnić przyjęcie od wprowadzenia do dzieła stosownych zmian, wyznaczając w tym celu twórcy odpowiedni termin. Termin na przyjęcie dzieła uwzględniającego poprawki wynosi dwa tygodnie. W razie zwłoki twórcy w złożeniu dzieła uwzględniającego poprawki, przy odstąpieniu przez zamawiającego od umowy, terminu dodatkowego, o którym mowa w ust. 5, nie stosuje się.

9. Strony ustalają wynagrodzenie w umowie z zastosowaniem właściwej pozycji tabeli stawek wynagrodzeń, a w braku odpowiedniej pozycji w tabeli - na zasadzie porozumienia stron.

10. Wynagrodzenie jest płatne w sposób następujący:

1) 25% umówionego wynagrodzenia tytułem zaliczki - w terminie dwóch tygodni od daty zawarcia umowy,

2) pozostała część wynagrodzenia - w terminie dwóch tygodni od daty przyjęcia dzieła.

11. Po przyjęciu dzieła zamawiający może podwyższyć umówione wynagrodzenie w granicach obowiązującej stawki.

12. Jeżeli twórca nie złoży dzieła w umówionym terminie i wskutek tego zamawiający odstąpi od umowy, twórca jest obowiązany niezwłocznie zwrócić otrzymaną zaliczkę.

13. Jeżeli dzieło nie zostanie przyjęte przez zamawiającego, zaliczka przepada na rzecz twórcy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

UMOWA WZORCOWA O STWORZENIE ORYGINALNYCH INSTRUMENTÓW LUTNICZYCH, SMYCZKÓW I O ICH KONSERWACJĘ

Dnia ......... w .................. pomiędzy ...............

(adres, siedziba), reprezentowanym przez ..................,

zwanym dalej "zamawiającym", a Ob. ........................

zamieszkałym w ....................., zwanym dalej "twórcą",

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1. Twórca zobowiązuje się stworzyć ....................

(określenie instrumentu) lub wykonać konserwację (określenie

czynności składających się na dzieło) w terminie do dnia ...

§ 2. Wynagrodzenie ustala się na kwotę ................ zł (słownie złotych: ...................), zgodnie z pozycją

......................... tabeli stawek wynagrodzeń.

§ 3. Twórca może, aż do przekazania dzieła zamawiającemu,

odstąpić od umowy, jeżeli po jej zawarciu zaszły okoliczności uzasadniające zaniechanie dzieła ze względu na istotne interesy twórcze lub inne ważne przyczyny.

§ 4. Jeżeli twórca przewiduje, że nie będzie w stanie

wykonać umowy w terminie, powinien zawiadomić o tym pisemnie

zamawiającego, wskazując proponowany termin jej wykonania.

§ 5. W terminie miesiąca od dostarczenia dzieła zamawiający powinien oświadczyć, czy dzieło przyjmuje. Brak pisemnej odmowy przyjęcia w tym terminie jest uważany za przyjęcie dzieła.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie

stosuje się przepisy uchwały nr 68 Rady Ministrów z dnia 25

kwietnia 1985 r. w sprawie zasad zawierania umów o stworzenie oryginalnych instrumentów lutniczych i ich konserwację oraz stawek wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 11, poz. 89).

§ 7. Spory wynikające z niniejszej umowy rozpoznają sądy

rzeczowo właściwe dla miejsca siedziby zamawiającego.

§ 8. Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania, pod

rygorem nieważności, formy pisemnej.

§ 9. Umowa zostaje sporządzona w ........... oryginalnych

egzemplarzach, z których ....... otrzymuje twórca i ........

zamawiający.

§ 10. Postanowienia dodatkowe: ..........................

Zamawiający: Twórca:

............................ .......................