Zawieranie umów o stworzenie oryginalnych dzieł lutniczych i ich konserwację oraz stawki wynagrodzeń za te prace.

Monitor Polski

M.P.1989.40.317

Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 20 listopada 1989 r.
w sprawie zawierania umów o stworzenie oryginalnych dzieł lutniczych i ich konserwację oraz stawek wynagrodzeń za te prace.

Na podstawie art. 33 § 1 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234, z 1975 r. Nr 34, poz. 184 oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie stosuje się do umów o stworzenie oryginalnych dzieł lutniczych oraz o ich konserwację, zawieranych z twórcami mającymi stałe miejsce zamieszkania w Polsce.
Ustala się:
1)
tabele mnożników służących do obliczania minimalnych wynagrodzeń za stworzenie lub konserwację oryginalnych dzieł lutniczych, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
2)
wzorcową umowę o stworzenie lub konserwację oryginalnych dzieł lutniczych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
1.
Wysokość minimalnych wynagrodzeń za stworzenie lub konserwację oryginalnych dzieł lutniczych ustala się w relacji do obowiązującego najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy (zwanego dalej "najniższym wynagrodzeniem") i mnożników określonych w tabelach stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
W umowie o stworzenie lub konserwację dzieła lutniczego strony określają, w oparciu o właściwą pozycję tabeli z załącznika nr 1 do zarządzenia, mnożnik najniższego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
3.
Umowa o stworzenie lub konserwację oryginalnego dzieła lutniczego wymaga formy pisemnej.
Wynagrodzenie twórcy za wykonane dzieło płatne jest w następujący sposób:
1)
25% wynagrodzenia obliczonego zgodnie z ustalonym w umowie mnożnikiem kwoty najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy - w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
2)
100% wynagrodzenia obliczonego zgodnie z ustalonym w umowie mnożnikiem kwoty najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyjęcia dzieła, z potrąceniem wypłaconej zaliczki - w terminie 14 dni od daty przyjęcia dzieła.
Po przyjęciu dzieła zamawiający ma prawo podwyższyć ustalone w umowie wynagrodzenie stosownie do oceny wartości działa, jego pożytku społecznego lub wysiłku twórczego, jakiego wykonanie dzieła wymagało.
Zarządzenie stosuje się do umów zawartych po dniu jego wejścia w życie, z tym zastrzeżeniem że strony mogą dostosować treść umów zawartych przed tym dniem do jego przepisów, jeżeli przyjęcie dzieła następuje po dniu wejścia w życie zarządzenia.
Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192) traci moc uchwała nr 68 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1985 r. w sprawie zasad zawierania umów o stworzenie oryginalnych instrumentów lutniczych i ich konserwację oraz stawek wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 11, poz. 89).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 grudnia 1989 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELE MNOŻNIKÓW SŁUŻĄCYCH DO OBLICZANIA MINIMALNYCH WYNAGRODZEŃ ZA STWORZENIE LUB KONSERWACJĘ ORYGINALNYCH DZIEŁ LUTNICZYCH

Tabela I

mnożników służących do obliczania minimalnych wynagrodzeń za stworzenie oryginalnych instrumentów lutniczych i smyczków

Poz.Rodzaj dziełaMnożnik najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy
I. Instrumenty
1skrzypce 15,75
2altówka 17,5
3wiolonczela 52,5
4kontrabas105
5kwartet z jednolitego materiału175
6gitara klasyczna 10,5
7viola da gamba dyszkantowa 17,5
8viola da gamba altowa 21
9viola da gamba tenorowa 52,5
10viola da gamba basowa 61,25
11viola ďamore 31,5
12viola barytonowa 70
13fidel, rebec i podobne 8,75
14lira da braccio 31,5
15lutnia sopranowa, altowa i podobne 31,5
16lutnia basowa i odmiany 43,75
17cytara 33,25
II. Smyczki
1smyczek współczesny fernambukowy 6,3
2smyczek współczesny niefernambukowy 5,4
3smyczek historyczny fernambukowy 6,3
4smyczek historyczny niefernambukowy 5,4

Uwaga: W razie wystąpienia instrumentu nie wyszczególnionego w tabeli, stosuje się stawki na zasadzie analogii.

Tabela II

mnożników służących do obliczania minimalnych wynagrodzeń za twórcze prace konserwatorsko-korektorskie w zakresie instrumentów lutniczych i smyczków

Poz.Rodzaj pracySkrzypce, altówka, instrumenty historyczne, dyszkantowe i altoweWiolonczela, instrumenty historyczne, tenorowe i basoweKontrabas
mnożnik najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy
12345
I. Konserwacja i korekta

instrumentów

1Mała korekta 0,03 0,05 0,07
2Duża korekta 0,07 0,15 0,17
3Drobne zabiegi konserwatorskie 0,07 0,07 0,07
4Mała konserwacja 0,45 1,55 3,15
5Średnia konserwacja 2,35 7,8515,75
6Pełna konserwacja 6,3021,0042,00
II. Konserwacja i korekta

smyczka

1Konserwacja 0,10 0,10 0,10
2Korekta 0,04 0,04 0,04
III. Konserwacja lakieru
1Oczyszczenie i odświeżenie lakieru*) 0,07 0,25 0,35
2Retusz lakieru*) 0,04 0,06 0,06
3Mała konserwacja*) 0,15 0,25 0,50
4Średnia konserwacja 1,40 2,60 5,25
5Pełna konserwacja 2,60 5,2510,50
IV. Prace rekonstrukcyjne
1Częściowa rekonstrukcja jednego z elementów instrumentu 0,35 0,50 0,70
2Rekonstrukcja szyjki 5,2517,5035,00
3Rekonstrukcja korpusu rezonansowego12,6042,0056,00
4Rekonstrukcja smyczka 1,75 1,75 1,75
5Rekonstrukcja lakieru 2,1010,5021,00
V. Prace nie wymienione - według umowy między stronami

Uwaga: Pozycje oznaczone "*)" dotyczą również smyczków, przy czym należy stosować stawki obowiązujące w grupie skrzypiec.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORCOWA UMOWA O STWORZENIE LUB KONSERWACJĘ ORYGINALNYCH DZIEŁ LUTNICZYCH

Dnia ..................... 19.. r. w ..........................

pomiędzy ......................................................

(adres, siedziba)

zwanym dalej "zamawiającym", w imieniu którego działają Ob. ............ a Ob. ........................ zam. ..............

zwanym dalej "twórcą", została zawarta umowa następującej

treści:

§ 1. Twórca zobowiązuje się wykonać ........................

(określenie dzieła)

lub wykonać konserwację .......................................

(określenie czynności składających się na konserwację)

w terminie do dnia ......................

§ 2.1. Wynagrodzenie twórcy strony ustalają zgodnie z poz.

... tabeli nr ... załącznika nr l do zarządzenia Ministra

Kultury i Sztuki z dnia 20 listopada 1989 r. w sprawie

zawierania umów o stworzenie oryginalnych dzieł lutniczych i

ich konserwację oraz stawek wynagrodzeń za te prace (Monitor

Polski Nr 40, poz. 317), tj. na podstawie mnożnika ............

najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyjęcia

dzieła.

2. Wynagrodzenie twórcy zostanie wypłacone w sposób

następujący:

1) 25% wynagrodzenia obliczonego według kwoty najniższego

wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy, tj.

kwota .......... zł - w terminie 14 dni od podpisania umowy,

2) 100 % wynagrodzenia obliczonego według kwoty najniższego

wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyjęcia dzieła, z

potrąceniem wypłaconej zaliczki - w terminie 14 dni od

przyjęcia dzieła.

§ 3. Twórca jest obowiązany do osobistego świadczenia, chyba

że umowa dotyczy prac pomocniczych.

§ 4. Twórca powinien wykonać zamówione dzieło w terminie

określonym w umowie oraz przy użyciu własnych narzędzi i

materiałów, chyba że umowa stanowi inaczej.

§ 5. Twórca może do czasu przekazania dzieła zamawiającemu

odstąpić od umowy, jeżeli po jej zawarciu zaszły okoliczności

uzasadniające zaniechanie dzieła ze względu na szczególnie

ważne interesy twórcze lub inne ważne przyczyny.

§ 6. Jeżeli twórca przewiduje, że nie będzie w stanie

wykonać umowy w terminie, powinien zawiadomić o tym pisemnie

zamawiającego, wskazując proponowany termin jej wykonania.

§ 7. Jeżeli twórca w umówionym terminie nie dostarczy dzieła

zamawiającemu, zamawiający może wyznaczyć odpowiedni termin

dodatkowy z zagrożeniem odstąpienia od umowy, a po jego

bezskutecznym upływie - od umowy odstąpić.

§ 8. W terminie miesiąca od dostarczenia dzieła zamawiający

powinien oświadczyć, czy dzieło przyjmuje. Brak pisemnej odmowy

przyjęcia w tym terminie jest uważany za przyjęcie dzieła.

§ 9. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie

stosuje się przepisy zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z

dnia 20 listopada 1989 r. w sprawie zawierania umów o

stworzenie oryginalnych dzieł lutniczych i ich konserwację oraz

stawek wynagrodzeń za te prace (Monitor Polski Nr 40, poz.

317).

§ 10. Spory wynikające z niniejszej umowy rozpoznają sądy

właściwe dla miejsca zamieszkania zamawiającego.

§ 11. Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania, pod

rygorem nieważności, formy pisemnej.

§ 12. Umowa zostaje sporządzona w ... jednobrzmiących

egzemplarzach, z których ... otrzymuje twórca i ...

zamawiający.

§ 13. Postanowienia dodatkowe ..............................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Twórca Zamawiający

.............. ..................