Zasady i tryb realizacji ponadnormatywnego wyposażenia i wykończenia mieszkań spółdzielczych. - M.P.1972.8.55 - OpenLEX

Zasady i tryb realizacji ponadnormatywnego wyposażenia i wykończenia mieszkań spółdzielczych.

Monitor Polski

M.P.1972.8.55

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1972 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 18 stycznia 1972 r.
w sprawie zasad i trybu realizacji ponadnormatywnego wyposażenia i wykończenia mieszkań spółdzielczych.

Na podstawie § 9 uchwały Nr 281 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie zasad realizacji i finansowania uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 60, poz. 398), po zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, zarządza się, co następuje:
1.
Ponadnormatywne wyposażenie i wykończenie mieszkań spółdzielczych jest realizowane - zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez członków spółdzielni - za dodatkowe środki własne tych członków, wnoszone do spółdzielni niezależnie od wymaganych wkładów własnych.
2.
Ponadnormatywne wyposażenie i wykończenie mieszkań spółdzielczych może polegać w szczególności na wykonaniu wymienionych niżej robót wykończeniowych oraz zainstalowaniu następujących dodatkowych elementów wyposażenia mieszkania:
1)
zakup i zainstalowanie mebli wbudowanych lub dostawianych (szafa bieliźniano-ubraniowa, szafka podokienna, szafka głównego miejsca pracy, szafka na sprzęt gospodarczy, szafka kredensowa wisząca, pawlacze itp.),
2)
wykonanie wykładzin zmywalnych ścian łazienki i kuchni,
3)
obudowa węzłów i urządzeń sanitarnych (obudowa pionów wodno-kanalizacyjnych, obudowa wanny),
4)
zainstalowanie umywalki z baterią czerpalną,
5)
zainstalowanie kuchni gazowej z piekarnikiem w mieszkaniach kategorii M-1 i M-2 zamiast kuchenki gazowej dwupalnikowej,
6)
stosowanie w łazienkach zamiast lastrico - innych właściwych materiałów podłogowych, np. terrakoty,
7)
instalacja przyzywowa, połączona z domofonami i zamkami elektrycznymi przy drzwiach wejściowych do budynków posiadających więcej niż osiem kondygnacji.
Roboty związane z ponadnormatywnym wyposażeniem i wykończeniem mieszkań spółdzielczych, w tym również z zakupem i zainstalowaniem mebli wbudowanych, powinny być ujmowane w odrębnych kosztorysach i planach rzeczowo-finansowych, sporządzanych przez spółdzielnie według wzoru ustalonego przez Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Zatwierdzone w obowiązującym trybie plany rzeczowo-finansowe stanowią podstawę do finansowania omawianych robót przez bank.
1.
Zakres robót związanych z ponadnormatywnym wyposażeniem i wykończeniem mieszkań ustalają spółdzielnie z wykonawcą, zawierając odpowiednie porozumienie wstępne w sprawie realizacji inwestycji. Zlecenie wykonania tych robót w budynku, w formie dodatkowej umowy, nie może nastąpić później niż przy zawieraniu umowy o wykonanie danego obiektu.
2.
Generalny wykonawca danego zadania inwestycyjnego ma obowiązek przyjąć do wykonania dodatkowe zlecenie, o którym mowa w ust. 1, i wykonać je w terminie ustalonym w umowie o wykonanie danego obiektu.
Roboty związane z ponadnormatywnym wyposażeniem i wykończeniem mieszkań spółdzielczych nie obciążają nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe i są wykonywane przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe w ramach pozostawianej na ten cel rezerwy mocy produkcyjnej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.