§ 2. - Zasady i tryb realizacji ponadnormatywnego wyposażenia i wykończenia mieszkań spółdzielczych. - M.P.1972.8.55 - OpenLEX

§ 2. - Zasady i tryb realizacji ponadnormatywnego wyposażenia i wykończenia mieszkań spółdzielczych.

Monitor Polski

M.P.1972.8.55

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1972 r.
§  2.
Roboty związane z ponadnormatywnym wyposażeniem i wykończeniem mieszkań spółdzielczych, w tym również z zakupem i zainstalowaniem mebli wbudowanych, powinny być ujmowane w odrębnych kosztorysach i planach rzeczowo-finansowych, sporządzanych przez spółdzielnie według wzoru ustalonego przez Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Zatwierdzone w obowiązującym trybie plany rzeczowo-finansowe stanowią podstawę do finansowania omawianych robót przez bank.