§ 3. - Zasady i tryb realizacji ponadnormatywnego wyposażenia i wykończenia mieszkań spółdzielczych. - M.P.1972.8.55 - OpenLEX

§ 3. - Zasady i tryb realizacji ponadnormatywnego wyposażenia i wykończenia mieszkań spółdzielczych.

Monitor Polski

M.P.1972.8.55

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1972 r.
§  3.
1.
Zakres robót związanych z ponadnormatywnym wyposażeniem i wykończeniem mieszkań ustalają spółdzielnie z wykonawcą, zawierając odpowiednie porozumienie wstępne w sprawie realizacji inwestycji. Zlecenie wykonania tych robót w budynku, w formie dodatkowej umowy, nie może nastąpić później niż przy zawieraniu umowy o wykonanie danego obiektu.
2.
Generalny wykonawca danego zadania inwestycyjnego ma obowiązek przyjąć do wykonania dodatkowe zlecenie, o którym mowa w ust. 1, i wykonać je w terminie ustalonym w umowie o wykonanie danego obiektu.