Monitor Polski

M.P.1952.A-53.785

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 maja 1952 r.
w sprawie zaokrąglania podstawy opodatkowania, kwot należności podatkowych i innych, podstawy obliczania i kwot odsetek (dodatku) za zwłokę oraz podstawy obliczania i kwot kosztów egzekucyjnych.

Na podstawie art. 5 i art. 36 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 452) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zaokrągla się do pełnych 10 zł:
1) podstawę opodatkowania przy ustalaniu zobowiązań podatkowych z tytułu podatków obrotowego i dochodowego, pobieranych od podatników według zasad określonych dla podmiotów gospodarki nieuspołecznionej;
2) podstawę opodatkowania przy ustalaniu zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od wynagrodzeń, z wyjątkiem przypadków, wymienionych w ust. 2;
3) kwotę przychodowości w każdej z klas glebowych przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem gruntowym i przy wymiarze zaliczek na ten podatek;
4) podstawę obliczania dodatku za zwłokę i kosztów egzekucyjnych, z wyjątkiem kosztów egzekucyjnych przypadających od jednostek określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2.
2. Zaokrągla się do pełnego złotego podstawę opodatkowania przy ustalaniu zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od wynagrodzeń, jeżeli wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu według skali dla wynagrodzeń z okresem wypłaty dziennym.
3. Zaokrąglenie następuje w ten sposób, że końcówki w kwotach nie przekraczających 5 zł (ust. 1) albo 50 gr (ust. 2) pomija się, a końcówki w kwotach ponad 5 zł albo 50 gr zaokrągla się odpowiednio w górę do pełnych 10 zł albo do pełnego złotego.
§  2. 1
1. Zaokrągla się do 10 gr, z wyjątkiem określonym w ust. 2, wyrażoną w groszach kwotę wszelkich zobowiązań podatkowych i kosztów egzekucyjnych.
2. 2 Zaokrągla się do pełnego złotego:
1) kwoty podatku obrotowego, podatku od operacji nietowarowych, podatku dochodowego, nadwyżek środków obrotowych, dodatnich różnic wyrównawczych, wpłat z zysku oraz innych niepodatkowych należności, jak również odsetek za zwłokę i kosztów egzekucyjnych przy obliczaniu, pobieraniu i wpłacaniu na rzecz budżetu Państwa przez jednostki gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem organizacyj politycznych, społecznych i zawodowych;
2) kwoty wpłat z zysku i nadwyżek środków obrotowych, wpłacane przez jednostki gospodarki uspołecznionej na rachunki rozliczeń ich jednostek centralnych;
3) kwoty podatku gruntowego, podatków obrotowego i dochodowego pobieranych od podatników według zasad określonych dla podmiotów gospodarki nie uspołecznionej oraz kwoty podatku od nieruchomości;
4) kwoty należności funduszu gromadzkiego (funduszu miasta, dzielnicy, osiedla) i Państwowego Funduszu Ziemi, kwoty opłat melioracyjnej i leśnej oraz kwoty podatku od lokali od rolników nie będących równocześnie podatnikami podatku od nieruchomości,
5) kwoty należności Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z tytułu składek za obowiązkowe ubezpieczenia;
6) kwoty zaliczek na podatki i przedpłat na zaliczki;
7) kwoty dodatku za zwłokę;
8) kwoty kosztów egzekucyjnych powstałych w związku z egzekucją należności wymienionych w pkt 3, 4, 5 i 6
3. Zaokrąglenie następuje w ten sposób, że końcówki w kwotach nie przekraczających 5 gr (ust. 1) albo 50 gr (ust. 2) pomija się, a końcówki w kwotach ponad 5 gr albo 50 gr zaokrągla się odpowiednio do najbliższych 10 gr albo do pełnego złotego.
§  3. Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1951 r. w sprawie określenia zasad zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwoty należności przy ustalaniu zobowiązań podatkowych, podstawy obliczania i kwoty odsetek (dodatku) za zwłokę oraz podstawy obliczania i kwoty kosztów egzekucyjnych (Monitor Polski Nr A-13, poz. 189).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1952 r.
1 § 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1956 r. (M.P.56.56.613) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 czerwca 1956 r.
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 17 listopada 1966 r. (M.P.66.66.315) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 1966 r.