Monitor Polski

M.P.1966.66.315

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 listopada 1966 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zaokrąglania podstawy opodatkowania, kwot należności podatkowych i innych, podstawy obliczania i kwot odsetek (dodatku) za zwłokę oraz podstawy obliczania i kwot kosztów egzekucyjnych.

Na podstawie art. 5 i art. 36 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300 i z 1961 r. Nr 33, poz. 166) w związku z art. 5 ustawy z dnia 11 listopada 1965 r. o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych (Dz. U. Nr 46, poz. 288) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 2 ust. 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 17 maja 1952 r. w sprawie zaokrąglania podstawy opodatkowania, kwot należności podatkowych i innych, podstawy obliczania kwot odsetek (dodatku) za zwłokę oraz podstawy obliczania i kwot kosztów egzekucyjnych (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-53, poz. 785 i z 1956 r. Nr 56, poz. 613) wprowadza się następujące zmiany:
1) po pkt 3 dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu:

"4) kwoty należności funduszu gromadzkiego (funduszu miasta, dzielnicy, osiedla) i Państwowego Funduszu Ziemi, kwoty opłat melioracyjnej i leśnej oraz kwoty podatku od lokali od rolników nie będących równocześnie podatnikami podatku od nieruchomości,";

2) dotychczasowe pkt 4, 5 i 6 oznacza się kolejno jako pkt 5, 6 i 7;
3) dotychczasowy pkt 7 oznacza się kolejno jako pkt 8 i końcowe wyrazy "w pkt 3, 4 i 5" zastępuje się wyrazami "w pkt 3, 4, 5 i 6".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się do zobowiązań przypadających od dnia 1 stycznia 1967 r.