Monitor Polski

M.P.1951.A-13.189

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1951 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 stycznia 1951 r.
w sprawie określenia zasad zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwoty należności przy ustalaniu zobowiązań podatkowych, podstawy obliczania i kwoty odsetek (dodatku) za zwłokę oraz podstawy obliczania i kwoty kosztów egzekucyjnych.

Na podstawie art. 5 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 452) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 74, Nr 36, poz. 256 i Nr 52, poz. 415 oraz z 1949 r. Nr 7, poz. 42 i Nr 21, poz. 136) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Podstawę opodatkowania we wszystkich podatkach oraz podstawę obliczania odsetek (dodatku) za zwłokę i kosztów egzekucyjnych zaokrągla się do pełnych, złotych w ten sposób, iż końcówkę do 49 gr odrzuca się, a od 50 gr wzwyż zaokrągla się do pełnego złotego w górę.
2. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania w podatku gruntowym sposób zaokrąglania, określony w ust. 1, stosuje się odpowiednio przy obliczaniu przychodowości w każdej z klas glebowych.
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opłaty skarbowej oraz do obliczania podstawy wkładów (składek) oszczędnościowych na rzecz Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.
§  2. Końcową cyfrę sumy zobowiązania podatkowego, odsetek (dodatku) za zwłokę i kosztów egzekucyjnych zaokrągla się do najbliższych 10 gr w dół lub w górę w ten sposób, że końcówkę do 4 groszy odrzuca się, końcówkę zaś od 5 groszy wzwyż zaokrągla się do najbliższych 10 groszy w górę.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 1951 r.