Wzory kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach Prezydenta... - M.P.2020.251 - OpenLEX

Wzory kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2020.251

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2020 r.

UCHWAŁA Nr 29/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 40 § 5 i art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
1. 
Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
drukowana jest jednostronnie na papierze koloru białego formatu A4, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla nazwisk i imion wszystkich kandydatów, z tym że nazwiska kandydatów drukowane są na szarym tle (CMYK 0, 0, 0, 5);
2)
drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 70 g/m2;
3)
ma ścięty prawy górny róg.
2. 
Karta do głosowania ma pośrodku, w górnej części karty, napis: "Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ................ Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".
3. 
Nazwiska i imiona kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej i poprzedzone są kolejnym numerem i kratką przeznaczoną na postawienie znaku "X", oznaczającego głos oddany na danego kandydata.
4. 
Na karcie do głosowania, w jej dolnej części, umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, a poniżej, po prawej stronie drukuje się oznaczenie miejsca na umieszczenie odcisku pieczęci obwodowej komisji wyborczej oraz odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej.
5. 
Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
1. 
W przypadku ponownego głosowania karta do głosowania drukowana jest na papierze formatu A5.
2. 
Karta do głosowania ma pośrodku, w górnej części karty, napis: "Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponowne głosowanie w dniu ................. Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".
3. 
Przepisy § 1 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
4. 
Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w ponownym głosowaniu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
1. 
Nakładka na kartę do głosowania sporządzana w alfabecie Braille'a, zwana dalej "nakładką na kartę", w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
wykonywana jest na papierze offsetowym koloru białego o gramaturze 250 g/m2 lub z przezroczystego trójwarstwowego materiału plastycznego politereftalan etylenu, znanego także pod nazwami PET, R-PET, A-PET, o grubości pomiędzy 0,25 do 0,3 mm i gęstości 1,35 g/cm3;
2)
sporządzana jest w formacie A4, ponadto u góry, na dole oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania;
3)
ma ścięty górny prawy róg, w celu poinformowania o prawym dalszym narożniku nakładki.
2. 
Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille'a w standardzie Marburg Medium "Nakładka na kartę do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.".
3. 
W miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania kratce przeznaczonej na oddanie głosu umieszczona jest wycięta kratka, a następnie liczba porządkowa zapisana alfabetem Braille'a.
4. 
Na nakładce na kartę wyciętych jest 15 kratek.
5. 
U dołu nakładki nakleja się sporządzoną pismem płaskim naklejkę informującą o rodzaju nakładki. W przypadku wykonania nakładki na papierze offsetowym informacja ta może być wydrukowana pismem płaskim bezpośrednio na nakładce.
6. 
Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 3 do uchwały.
1. 
Nakładka na kartę do głosowania w ponownym głosowaniu sporządzana jest w formacie A5.
2. 
Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille'a w standardzie Marburg Medium "Nakładka na kartę do głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.".
3. 
Na nakładce na kartę wycięte są 2 kratki.
4. 
Przepisy § 3 ust. 1, 3 i 5 stosuje się odpowiednio.
5. 
Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 4 do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR