Monitor Polski

M.P.2015.154

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

Na podstawie art. 40 § 5 i art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.
1. Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.:
1) drukowana jest jednostronnie na papierze koloru białego formatu A4, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla nazwisk i imion wszystkich kandydatów;
2) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 70 g/m2;
3) w prawym górnym rogu ma ścięty prawy górny róg.
2. Karta do głosowania ma pośrodku, w górnej części karty, napis: "Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu .................. Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".
3. Nazwiska i imię (imiona) kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej i poprzedzone są kolejnym numerem i kratką przeznaczoną na postawienie znaku "X" oznaczającego głos oddany na danego kandydata.
4. Na karcie do głosowania, w jej dolnej części, umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, a poniżej, po prawej stronie drukuje się odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej, a po lewej stronie - oznaczenie miejsca na umieszczenie odcisku pieczęci obwodowej komisji wyborczej.
5. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§  2.
1. W przypadku ponownego głosowania karta do głosowania drukowana jest na papierze formatu A5.
2. Karta do głosowania ma pośrodku, w górnej części karty, napis: "Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponowne głosowanie w dniu .................. Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".
3. Przepisy § 1 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
4. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w ponownym głosowaniu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§  3.
1. Nakładka na kartę do głosowania sporządzana w alfabecie Braille'a, zwana dalej "nakładką na kartę", w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
1) wykonywana jest z przezroczystego trójwarstwowego materiału plastycznego politereftalan etylenu, znanego także pod nazwami PET, R-PET, A-PET, o grubości pomiędzy 0,25 do 0,3 mm i gęstości 1,35 g/cm3;
2) sporządzana jest w formacie A4, ponadto u góry, na dole oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania;
3) ma ścięty górny prawy narożnik, w celu poinformowania o prawym dalszym narożniku nakładki.
2. Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille'a w standardzie Marburg Medium "Nakładka na kartę do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.".
3. W miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania kratce przeznaczonej na oddanie głosu umieszczona jest wycięta kratka, a następnie liczba porządkowa zapisana alfabetem Braille'a.
4. Na nakładce na kartę wyciętych jest 15 kratek.
5. U dołu nakładki nakleja się sporządzoną pismem płaskim naklejkę informującą o rodzaju nakładki.
6. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 3 do uchwały.
§  4.
1. Nakładka na kartę do głosowania w ponownym głosowaniu sporządzana jest w formacie A5.
2. Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille'a w standardzie Marburg Medium "Nakładka na kartę do głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.".
3. Na nakładce na kartę wycięte są 2 kratki.
4. Przepisy § 3 ust. 1, 3 i 5 stosuje się odpowiednio.
5. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 4 do uchwały.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu .................

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponowne głosowanie w dniu ..................

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Nakładka na kartę do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Nakładka na kartę do głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.