Wzór zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2015.278

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 marca 2015 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 9 marca 2015 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 103 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Ustala się wzór zaświadczenia dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do uchwały.
Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 35, poz. 415).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ZAŚWIADCZENIE DLA MĘŻA ZAUFANIA

Ja ...................................................................., jako pełnomocnik wyborczy - osoba upoważniona przez

(imię - imiona i nazwisko)

pełnomocnika wyborczego*, działając w imieniu:

Nazwa komitetu

zaświadczam, że Pan/Pani:

ImięDrugie

imię

Nazwisko
Numer PESEL

został/a wyznaczony/a na męża zaufania w obwodzie głosowania nr ....... w .......................................................

(miejscowość)

w wyborach ............................................................................................................................................................

(nazwa wyborów)

zarządzonych na dzień ..........................................................................................................................................

(data wyborów)

............................................................

(podpis pełnomocnika wyborczego

lub osoby upoważnionej)

_________________________________

* Jeżeli zaświadczenie wystawiła osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego, zaświadczenie należy okazać obwodowej

komisji wyborczej łącznie z kopią udzielonego upoważnienia.