Monitor Polski

M.P.2015.573

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom do spraw referendum utworzonym w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Ustala się wytyczne dotyczące druku kart do głosowania oraz wytyczne dla komisarzy wyborczych dotyczące dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom do spraw referendum utworzonym w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., stanowiące załącznik do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK 1

WYTYCZNE DOTYCZĄCE DRUKU KART DO GŁOSOWANIA ORAZ WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZĄCE DOSTARCZENIA KART DO GŁOSOWANIA WRAZ Z NAKŁADKAMI NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYMI W ALFABECIE BRAILLE'A OBWODOWYM KOMISJOM DO SPRAW REFERENDUM UTWORZONYM W KRAJU W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 R.

1. Krajowe Biuro Wyborcze zleci druk kart do głosowania i ich zapakowanie dla poszczególnych obwodowych komisji do spraw referendum.

2. Druk kart do głosowania powinien odbywać się z zachowaniem warunków najwyższej staranności i kontroli jego wykonania.

3. Ustala się następujące zasady kontroli druku kart do głosowania:

1) korektę składu karty do głosowania prowadzą w drukarni dwa niezależnie od siebie działające zespoły pracowników wyznaczonych przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Stwierdzone ewentualne błędy oba zespoły wzajemnie konfrontują i przekazują kierownikowi drukarni. Po usunięciu błędów zespoły prowadzą ponowną korektę na podstawie wzoru karty ustalonego przez Państwową Komisję Wyborczą;

2) ostatecznej kontroli jakości i poprawności składu kart do głosowania dokonują dwaj wyznaczeni członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, którzy informują Szefa Krajowego Biura Wyborczego, że można uruchomić druk ustalonego nakładu karty, i podpisują kartę do druku, podając datę, imię i nazwisko. Odbitka karty skierowanej do druku jest przechowywana w aktach Krajowego Biura Wyborczego.

4. Wydrukowane karty do głosowania należy zapakować w następujący sposób:

1) nakład kart do głosowania dzieli się odrębnie na części według komisarzy wyborczych; od nakładu przewidzianego dla danego obwodu należy odjąć nakład kart z tego obwodu przekazanych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) w celu przygotowania pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym;

2) paczki z kartami do głosowania należy opisać:

"Referendum ogólnokrajowe

Komisarz Wyborczy w ..................................................

Obwód głosowania nr ....... w ................................... gmina .........................................

Liczba kart do głosowania ".

Przed zapakowaniem należy sprawdzić czy nie ma kart pustych lub z niekompletnym nadrukiem;

3) rezerwę nakładu kart do głosowania należy zapakować w oddzielne paczki. Paczki te należy opisać:

"Rezerwa kart do głosowania

Referendum ogólnokrajowe

Komisarz Wyborczy w ............................................. gmina .........................................

Liczba kart do głosowania ........................................".

5. Karty będą wydrukowane w nakładzie odpowiadającym 75% liczby osób uprawnionych do udziału w referendum, z czego 95% nakładu należy dostarczyć poszczególnym obwodowym komisjom do spraw referendum, a 5% nakładu zatrzymać jako rezerwę zdeponowaną u wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do wykorzystania według dyspozycji właściwego komisarza wyborczego.

6. Pełny nakład kart do głosowania, odpowiadający liczbie osób uprawnionych do udziału w referendum, należy dostarczyć do obwodowych komisji do spraw referendum utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, a także w domach studenckich lub zespołach domów studenckich.

7. Nakład kart do głosowania przeznaczonych do przygotowania pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym ustala się według informacji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o osobach uprawnionych do udziału w referendum, które zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego. Nakład tych kart jest częścią nakładu, o którym mowa w pkt 5.

8. Odbiór od wykonawcy paczek z kartami do głosowania przeznaczonymi dla obwodowych komisji do spraw referendum oraz paczek z kartami do głosowania stanowiącymi rezerwę dla gmin i miast położonych na obszarze objętym właściwością poszczególnych komisarzy wyborczych nastąpi w punktach odbioru, którymi będą pomieszczenia wskazane przez dyrektorów właściwych delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

9. Karty do głosowania należy przechowywać w warunkach pełnego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Zaleca się, aby karty do głosowania były przechowywane w odrębnym, specjalnie do tego celu wydzielonym pomieszczeniu.

10. Odbioru paczek z kartami do głosowania od wykonawcy dokona pracownik osoba upoważniona przez komisarza wyborczego.

11. Odbiór paczek z kartami do głosowania powinien odbywać się za pokwitowaniem, po uprzednim sprawdzeniu liczby i oznakowania paczek dla poszczególnych obwodowych komisji do spraw referendum i paczek z rezerwą kart dla gmin i miast.

12. W celu wykluczenia pomyłek czynności związane z odbiorem paczek z kartami do głosowania powinny być przeprowadzone z najwyższą starannością, przez sprawdzenie z wcześniej przygotowanym wykazem obwodów, czy paczki zostały przygotowane dla wszystkich obwodowych komisji do spraw referendum i czy są prawidłowo oznakowane.

13. Odbiór od wykonawcy kart do głosowania, z uwagi na konieczność sporządzenia pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym, powinien nastąpić nie później niż na 13 dni przed dniem referendum.

14. Nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a, zwane dalej "nakładkami", zostaną dostarczone do delegatury Krajowego Biura Wyborczego przez ich wykonawcę, wyłonionego przez Komisję Przetargową w Krajowym Biurze Wyborczym w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie nakładek, nie później niż na 25 dni przed dniem referendum.

15. Dla każdego lokalu wyborczego przeznacza się 1 egzemplarz nakładki.

16. Liczbę nakładek ustala się w liczbie 10 sztuk dla każdej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, która na podstawie informacji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o liczbie osób uprawnionych do udziału w referendum, które zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego przy użyciu nakładek, przekaże urzędowi gminy w celu przygotowania pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym.

17. Karty i nakładki do pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym muszą zostać doręczone za pokwitowaniem wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) nie później niż na 12 dni przed dniem referendum. Na kartach do głosowania przeznaczonych do sporządzenia pakietów referendalnych obwodowa komisja do spraw referendum umieszcza odcisk swojej pieczęci.

18. Komisarz wyborczy ustali szczegółowy plan przekazania pozostałego nakładu kart do głosowania wraz z nakładkami obwodowym komisjom do spraw referendum. W przyjętym we współdziałaniu z wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) harmonogramie dostarczenia kart do głosowania i nakładek do gmin i miast, a następnie do obwodowych komisji do spraw referendum komisarz wyborczy ustali sposób i terminy odbioru kart do głosowania i nakładek przez osoby upoważnione przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz terminy przekazania kart do głosowania i nakładek poszczególnym obwodowym komisjom do spraw referendum. O przyjętych ustaleniach należy powiadomić obwodowe komisje do spraw referendum.

19. Odbiór paczek z kartami do głosowania dostarczonych do gminy (miasta) powinien odbywać się za pokwitowaniem i po uprzednim ponownym sprawdzeniu, czy paczki przekazano dla wszystkich obwodowych komisji do spraw referendum wraz z rezerwą przechowywaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

20. Zaleca się, by przekazanie kart do głosowania i nakładek obwodowym komisjom do spraw referendum nastąpiło za pokwitowaniem w przeddzień referendum. Odbierając karty do głosowania i nakładki, obwodowa komisja do spraw referendum powinna je przeliczyć w celu skontrolowania, czy liczba otrzymanych kart do głosowania odpowiada ich liczbie podanej na paczce oraz jest wystarczająca w stosunku do liczby uprawnionych do udziału w referendum w danym obwodzie głosowania, a także sprawdzić, czy karty są prawidłowe.

21. Liczba otrzymanych przez komisję kart do głosowania (co dotyczy także ewentualnego otrzymania dodatkowych kart do głosowania z rezerwy) podlega ścisłemu rozliczeniu w protokole głosowania i w związku z tym czynność ich przeliczenia powinna być przeprowadzona dokładnie.

22. Odbiór, transport i przechowywanie kart do głosowania i nakładek muszą się odbywać w warunkach pełnego zabezpieczenia przed ich utratą lub zniszczeniem. W związku z tym o terminach transportu i miejscach przechowywania kart do głosowania i nakładek do czasu ich zabezpieczenia w urzędach gmin (miast) dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego powinien powiadomić odpowiedniego komendanta Policji. O miejscu i czasie przechowywania kart do głosowania i nakładek w urzędzie gminy (miasta) oraz miejscu przechowywania kart do głosowania w budynkach, w których mieszczą się lokale wyborcze, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powinni poinformować odpowiednio komendantów Policji lub kierowników komisariatów Policji. Zaleca się, aby pomieszczenia, w których będą składowane karty do głosowania, były plombowane lub zabezpieczane banderolami z pieczęcią urzędu.

23. Komisarz wyborczy jest dysponentem rezerwy kart do głosowania zdeponowanej u wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Stosownie do decyzji komisarza wyborczego określoną przez komisarza liczbę kart do głosowania z rezerwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje wskazanej obwodowej komisji do spraw referendum, sporządzając w 3 egzemplarzach protokół przekazania kart do głosowania. Jeden egzemplarz protokołu wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrzymuje u siebie, drugi egzemplarz przeznaczony jest dla obwodowej komisji do spraw referendum i trzeci przekazuje komisarzowi wyborczemu.

1 Załącznik zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 12 sierpnia 2015 r. (M.P.2015.759) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 sierpnia 2015 r.