[Karta do głosowania] - Art. 20. - Referendum ogólnokrajowe. - Dz.U.2020.851 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Karta do głosowania] - Referendum ogólnokrajowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.851 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2020 r.
Art.  20.  [Karta do głosowania]
1. 
Na urzędowej karcie do głosowania umieszcza się:
1)
oznaczenie rodzaju, podmiotu zarządzającego oraz daty referendum;
2)
pytanie lub warianty rozwiązania sprawy poddanej pod referendum;
3)
informację o sposobie głosowania.
2. 
Na karcie do głosowania można zamieścić wyjaśnienie dotyczące przedmiotu referendum. Treść wyjaśnienia ustala podmiot zarządzający referendum.
3. 
Jeżeli referendum polega na udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie, na karcie do głosowania zamieszcza się również wyrazy "Tak" i "Nie", a gdy referendum polega na dokonaniu wyboru pomiędzy zaproponowanymi wariantami rozwiązania, przy każdym z wariantów umieszcza się po lewej stronie numer wariantu.
4. 
W przypadku poddania pod referendum więcej niż jednej sprawy, na karcie do głosowania zamieszcza się kolejno wszystkie postawione pytania lub zaproponowane warianty rozwiązania.
5. 
Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie. Na karcie do głosowania drukuje się odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej oraz oznacza się miejsce na odcisk pieczęci komisji obwodowej.
6. 
Wzór karty do głosowania, zasady drukowania kart i tryb przekazywania ich komisjom obwodowym oraz wzory nakładek na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a ustala, w drodze uchwały, Państwowa Komisja Wyborcza.