Monitor Polski

M.P.2015.759

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Brailleʼ a obwodowym komisjom do spraw referendum utworzonym w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. W załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Brailleʼ a obwodowym komisjom do spraw referendum utworzonym w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (M.P. poz. 573) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17. Karty i nakładki do pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym muszą zostać doręczone za pokwitowaniem wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) nie później niż na 12 dni przed dniem referendum. Na kartach do głosowania przeznaczonych do sporządzenia pakietów referendalnych obwodowa komisja do spraw referendum umieszcza odcisk swojej pieczęci.".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.