Wynagrodzenia ryczałtowe dla lekarzy sądowych.

Monitor Polski

M.P.1960.34.172

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 31 marca 1960 r.
w sprawie wynagrodzeń ryczałtowych dla lekarzy sądowych.

Na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. Nr 74, poz. 376) zarządza się, co następuje:
Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 450 zł za 1 godzinę pracy w stosunku miesięcznym dla lekarzy sądowych, powołanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z dnia 7 września 1959 r. w sprawie zasad i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby uczestników procesu w sprawach karnych (Dz. U. Nr 55, poz. 331).
Wynagrodzenie ryczałtowe (§ 1) wypłaca się miesięcznie z góry.
1.
Wymiar zatrudnienia lekarza na stanowisku lekarza sądowego łącznie z jego zatrudnieniem w zakładach społecznych służby zdrowia nie powinien w zasadzie przekraczać 10,5 godziny dziennie.
2.
Przy zatrudnianiu lekarzy sądowych nie wolno przekroczyć planu godzin lekarskich i ustalonego na ten cel funduszu płac.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 8 listopada 1959 r.