§ 1. - Wynagrodzenia ryczałtowe dla lekarzy sądowych. - M.P.1960.34.172 - OpenLEX

§ 1. - Wynagrodzenia ryczałtowe dla lekarzy sądowych.

Monitor Polski

M.P.1960.34.172

Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1959 r.
§  1.
Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 450 zł za 1 godzinę pracy w stosunku miesięcznym dla lekarzy sądowych, powołanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z dnia 7 września 1959 r. w sprawie zasad i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby uczestników procesu w sprawach karnych (Dz. U. Nr 55, poz. 331).