Wykonanie ustawy o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe.

Monitor Polski

M.P.1958.23.139

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 1962 r.

INSTRUKCJA
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 kwietnia 1958 r.
w sprawie wykonania ustawy o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe (Dz. U. Nr 17, poz. 73) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Powołane w instrukcji:
1)
artykuły z dodatkiem "ustawy" - oznaczają artykuły ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe (Dz. U. Nr 17, poz. 73),
2)
paragrafy bez bliższego określenia - oznaczają paragrafy niniejszej instrukcji.
2.
Ilekroć w instrukcji mowa jest o "funduszu", należy przez to rozumieć "fundusz gromadzki na niektóre cele miejscowe".
3.
W razie wykorzystania przez rady narodowe osiedli, miast i dzielnic o charakterze rolniczym uprawnień z art. 1 ust. 3 ustawy, przepisy niniejszej instrukcji, dotyczące funduszu gromadzkiego i gromadzkich rad narodowych, stosuje się odpowiednio do funduszu osiedli, miast i dzielnic oraz do ich rad narodowych i ich prezydiów. W tym przypadku wymienione rady narodowe - niezależnie od obowiązku powzięcia uchwały w sprawie wysokości i stawek wpłat na fundusz (załącznik nr 1) - powinny uprzednio powziąć uchwałę o wprowadzeniu na swoim terenie na określony czas lub do odwołania obowiązku wpłat na fundusz.
§  2.
W postępowaniu w sprawach wymiaru wpłat na fundusz stosuje się przepisy o postępowaniu administracyjnym.

Zasady planowania i uchwalania wysokości funduszu oraz jego wydatkowania.

§  3.
1.
Prezydium gromadzkiej rady narodowej opracowuje projekt wysokości i stawek wpłat na fundusz (załącznik nr 1), uwzględniając przewidywaną w danym roku realizację wszystkich zadań wynikających z planu budżetu terenowego gromady i planowanych czynów społecznych na ten rok, po czym projekt ten przedstawia do uchwalenia gromadzkiej radzie narodowej. Gromadzka rada narodowa uchwala wysokość funduszu równocześnie z budżetem gromady.
2.
Ustalenie wysokości stawek wpłat na fundusz powinno nastąpić w ten sposób, aby stawki te mieściły się w granicach zakreślonych w art. 8 ust. 2 ustawy, a jednocześnie pokrywały w całości - po uwzględnieniu przewidywanych ulg i zwolnień od obowiązku wpłat na fundusz - potrzeby gromady w danym roku kalendarzowym. Ustalona w ten sposób wysokość funduszu powinna również zabezpieczyć rezerwę nie przekraczającą 20% globalnej sumy funduszu.
3.
Jeżeli okaże się, że przewidywane wpływy z funduszu nie zabezpieczają w pełni realizacji zaplanowanych w ramach funduszu zadań, gromadzka rada narodowa może - za zgodą powiatowej rady narodowej - uchwalić -wyższe stawki wpłat na fundusz, aniżeli określone w art. 8 ust. 2 ustawy, nie więcej jednak niż o połowę. Podwyższenie stawek dla państwowych gospodarstw rolnych i leśnych nie może nastąpić.
4.
Gromadzka rada narodowa może uchwalić dla indywidualnych gospodarstw rolnych, działek przyzagrodowych i innych gruntów rolnych - zamiast wpłat na fundusz według przychodowości ustalonej dla wymiaru podatku gruntowego wpłaty od 1 ha fizycznego użytków rolnych, z tym że ogólna kwota obciążenia wpłatami dla ogółu użytków rolnych w danej gromadzie powinna mieścić się w granicach stawek określonych w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Dla ułatwienia obliczenia stawki wpłaty na fundusz z 1 ha fizycznego użytków rolnych można stosować następujący wzór matematyczny:

przy czym "a" oznacza ogólną przychodowość ze wszystkich gruntów w danej gromadzie, ustaloną dla celów wymiaru podatku gruntowego, "b" oznacza stawkę procentową uchwaloną przez gromadzką radę narodową, "c" oznacza ogólny obszar gruntów w danej gromadzie przyjęty do wymiaru podatku gruntowego, a "d" oznacza stawkę wpłaty na fundusz z 1 ha fizycznego gruntu.

Dla obliczenia wysokości wpłaty na fundusz dla danego i indywidualnego gospodarstwa rolnego (działki przyzagrodowej) lub innego gruntu rolnego ogólny obszar gruntów tego gospodarstwa mnoży się przez obliczoną w powyższy sposób stawkę wpłat z 1 ha fizycznego gruntu.

5.
Przy opracowywaniu planu wydatków na zadania dotyczące budowy i utrzymania (konserwacji) dróg i mostów lokalnych wskazane jest uprzednie porozumienie się prezydium gromadzkiej rady narodowej z organem gospodarki drogowej właściwego prezydium powiatowej rady narodowej co do zapewnienia pomocy tego organu przy realizacji planowanych przez prezydium gromadzkiej rady narodowej zadań w omawianym zakresie oraz co do udziału gromadzkiej rady narodowej w przewidywanych w powiatowym planie gospodarczym przez ten organ kosztach robót na drogach i mostach lokalnych, położonych na terenie danej gromady.
6.
Gromadzka rada narodowa może podjąć uchwałę, że zobowiązani - zamiast wpłat na fundusz - będą świadczyć w całości lub w części obowiązkowo określoną liczbę dniówek pracy niewykwalifikowanej. Przepis ten nie ma zastosowania do jednostek gospodarki uspołecznionej.
§  4.
1.
Jeżeli zachodzi potrzeba budowy, utrzymania (konserwacji), remontu bądź wyposażenia drogi lub urządzeń określonych w art. 5 ustawy dla zaspokojenia potrzeb kilku gromad, każda z zainteresowanych gromadzkich rad narodowych uchwala w porozumieniu z pozostałymi gromadzkimi radami narodowymi w swoim zakresie wysokość i stawki wpłat na fundusz, z tym że przeznaczenie funduszu z tych gromad na te cele wymaga zgodnych uchwał gromadzkich rad narodowych powziętych bądź z własnej inicjatywy, bądź z inicjatywy prezydium powiatowej rady narodowej.
2.
Sposób zarządzania funduszami w przypadku określonym w ust. 1 ustalają prezydia zainteresowanych gromadzkich rad narodowych. W razie braku porozumienia spór rozstrzyga prezydium powiatowej rady narodowej.
§  5.
1.
Dochodami z tytułu wpłat na fundusz i wydatkami z tych dochodów dysponuje wyłącznie gromadzka rada narodowa. Dochody i wydatki gotówkowe z funduszu objęte są budżetem gromady w oddzielnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.
2.
Środki funduszu mogą być wydatkowane przez prezydium gromadzkiej rady narodowej tylko na cele określone w art. 5 ustawy przewidziane w uchwale gromadzkiej rady narodowej, zgodnie z uchwalonym budżetem.
3.
Wydatki pokrywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami budżetowymi, nie przekraczając obowiązujących lub stosowanych na danym terenie norm i stawek płac.
4.
Środki funduszu nie wykorzystane w roku bieżącym przechodzą do budżetu gromadzkiej rady narodowej na rok następny i mogą być wykorzystane tylko na cele określone w art. 5 ustawy.
§  6.
Kontrola wykonania zadań określonych w art. 5 ustawy oraz kontrola dokonywanych wydatków w zakresie realizowanych zadań należy do gromadzkiej rady narodowej w trybie przewidzianym dla kontroli wykonania budżetu.

Zasady wymiaru i poboru wpłat na fundusz.

§  7.
1.
Do wymiaru i poboru wpłat na fundusz powołane jest prezydium gromadzkiej rady narodowej, właściwe według miejsca położenia przedmiotu (gospodarstwa rolnego, budynku, gruntu nie zabudowanego, przedsiębiorstwa lub jego części, zakładu itp.), uzasadniającego obowiązek wpłaty na fundusz.
2. 1
Jeżeli zobowiązany do wpłat na fundusz gromadzki (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy) posiada gospodarstwa rolne (grunty) w dwu lub więcej gromadach i w jednej z tych gromad mieszka, do wymiaru i poboru wpłat na fundusz od wszystkich gospodarstw (gruntów) powołane jest prezydium gromadzkiej rady narodowej właściwe według miejsca zamieszkania zobowiązanego
3. 2
Prezydium gromadzkiej rady narodowej czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje przy pomocy podporządkowanego mu biura prezydium gromadzkiej rady narodowej.
§  8.
1.
Prezydium gromadzkiej rady narodowej dokonuje wymiaru wpłat na fundusz na dany rok kalendarzowy na podstawie uchwalonej przez gromadzką radę narodową rocznej wysokości funduszu i wysokości stawek wpłat na fundusz.
2.
W razie niepodjęcia w danym roku uchwały przez gromadzką radę narodową w sprawie wysokości stawek wpłat na fundusz, wymiaru wpłat na fundusz dokonuje się według stawek najniższych (art. 8 ust. 2 pkt 1-4, pkt 5 lit. a) i pkt 6 ustawy), a przy stawkach stałych (art. 8 ust. 2 pkt 5 lit. b) i c) ustawy) - według tych stałych stawek.
3.
Czynności wymiarowych dokonuje się przez wpisanie wymiaru do "rejestru wymiaru i poboru wpłat na fundusz" (załącznik nr 2), wypełniając kolumny 1-9 rejestru.
4.
W każdej gromadzie zakłada się jeden rejestr (ust. 3) dla wszystkich zobowiązanych, których wpisuje się z podziałem na 6 grup (przy zachowaniu kolejności wsi w każdej grupie), a mianowicie:
1)
właściciele lub użytkownicy albo posiadacze indywidualnych gospodarstw rolnych lub gruntów rolnych, osoby fizyczne lub prawne gospodarujące (na podstawie umowy dzierżawy, użytkowania lub bezumownie) na gruntach państwowych, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający działki przyzagrodowe oraz członkowie zrzeszeń uprawy ziemi,
2)
właściciele lub użytkownicy albo posiadacze budynków nie związanych z gospodarstwem rolnym oraz gruntów nie zabudowanych nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatkach i opłatach terenowych oraz osoby fizyczne lub prawne gospodarki nie uspołecznionej, które dzierżawią od jednostek budżetowych lub podmiotów gospodarki uspołecznionej budynki nie związane z gospodarstwem rolnym lub grunty nie zabudowane nie wchodzące w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatkach i opłatach terenowych,
3)
osoby, które są obowiązane do zgłoszenia obowiązku podatkowego w formie uzyskania karty rejestracyjnej w zakresie podatków obrotowego i dochodowego lub tylko podatku dochodowego, jak również osoby, które są od tego obowiązku zwolnione, oraz osoby, które opłacają podatki w formie karty podatkowej,
4)
rolnicze spółdzielnie produkcyjne wszelkich typów,
5)
państwowe gospodarstwa rolne i leśne,
6)
inne jednostki gospodarki uspołecznianej, prowadzące na terenie gromady stałą działalność przemysłową, handlową lub usługową.
5.
Przez użytkowników należy rozumieć osoby, którym przysługuje rzeczowe prawo użytkowania np. na podstawie testamentu, aktu notarialnego, ustalających prawo użytkowania na nieruchomości.
6.
W razie wprowadzenia na terenie osiedli, miast i dzielnic o charakterze rolniczym obowiązku wpłat na fundusz, do "rejestru wymiaru i poboru wpłat na fundusz" wpisuje się wyłącznie grupy zobowiązanych określonych w ust. 4 pkt 1 i 4.
7.
Prezydium gromadzkiej rady narodowej może na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy w gospodarczo uzasadnionych lub zasługujących na uwzględnienie przypadkach udzielać za zgodą gromadzkiej rady narodowej - przy wymiarze wpłat na fundusz - indywidualnych ulg w formie obniżenia wysokości wpłaty lub całkowitego zwolnienia od świadczenia wpłaty na fundusz. Ogólna suma ulg i zwolnień łącznie z kwotami umorzeń (§ 17 ust. 4) nie może jednak przekraczać 15% globalnej wysokości funduszu, ustalonego na dany rok dla całej gromady.
8.
Za inwalidów w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy uważa się również osoby pobierające rentę starczą.
§  9.
1.
Wymiaru wpłat na fundusz dokonuje się:
1)
dla osób wymienionych w § 8 ust. 4 pkt 1 i pkt 4 - na podstawie danych, zawartych w kopiach nakazów płatniczych na podatek gruntowy za rok poprzedzający rok obowiązku uiszczenia wpłat, otrzymanych z organów finansowych prezydiów powiatowych rad narodowych,
2)
dla osób wymienionych w § 8 ust. 4 pkt 2 - na podstawie imiennych wykazów zawierających dane z wykazów nieruchomości dla celów podatku od nieruchomości z roku poprzedzającego rok obowiązku uiszczenia wpłat, sporządzonych i dostarczonych prezydiom gromadzkich rad narodowych przez organy finansowe prezydiów powiatowych rad narodowych,
3)
dla osób wymienionych w § 8 ust. 4 pkt 3 - na podstawie imiennych wykazów osób, które w roku poprzedzającym rok obowiązku uiszczenia wpłat miały obowiązek uzyskania karty rejestracyjnej lub od tego obowiązku były zwolnione oraz które podlegały opodatkowaniu w formie karty podatkowej - sporządzonych i dostarczonych prezydiom gromadzkich rad narodowych przez organy finansowe prezydiów powiatowych rad narodowych; wykaz osób wykonujących na terenie gromady rzemiosło, zajęcia zawodowe, usługowe i wszelkie inne zatrudnienia o celach zarobkowych, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem obrotowym i tym samym są zwolnione od obowiązku uzyskania karty rejestracyjnej (§ 16 ust. 1 pkt 7-10 rozporządzenia wykonawczego do dekretu o podatku obrotowym - Dz. U. z 1951 r. Nr 35, poz. 273), oraz wykaz osób, które wykonują przemysł domowy lub ludowy i opłacają podatek obrotowy w formie ryczałtu bądź wykonują pracę chałupniczą i opłacają z tego tytułu podatek od wynagrodzeń - ustalają na podstawie znajomości stosunków miejscowych prezydia gromadzkich rad narodowych w porozumieniu z organami finansowymi właściwych prezydiów powiatowych rad narodowych; podstawę do ustalenia wysokości wpłat na fundusz dla tych osób stanowi cena za kartę rejestracyjną w wysokości 60 zł;
4)
dla jednostek wymienionych w § 8 ust. 4 pkt 5 i 6 - na podstawie danych, dostarczonych przez te jednostki prezydiom gromadzkich rad narodowych.
2.
Dane, o których mowa w ust. 1, powinny być sporządzone i przesłane prezydium gromadzkiej rady narodowej najpóźniej na miesiąc przed sesją budżetową gromadzkiej rady narodowej.
§  10.
Wpisując do "rejestru wymiaru i poboru wpłat na fundusz" zobowiązanych w kolejności grup wymienionych w § 8 ust. 4, należy pomiędzy tymi grupami pozostawić - po podsumowaniu każdej grupy - tyle wolnego miejsca, aby we właściwych grupach można było wpisać dodatkowo nowych zobowiązanych, jeżeli zajdzie ku temu potrzeba. Kolejność jednak numeracji pozycji powinna być zachowana w sposób ciągły poprzez wszystkie grupy zobowiązanych, z tym że w razie wpisania nowych zobowiązanych kolejność zapisów należy oznaczyć, np. 25a, 25b itd.
§  11.
Jeżeli obowiązek wpłat na fundusz przez jedną osobę (zobowiązanego) wynika z dwu lub więcej tytułów, wymiaru wpłat na fundusz dla tej osoby dokonuje się z każdego tytułu oddzielnie. W tym przypadku zobowiązanego wpisuje się w rejestrze we właściwych grupach (§ 8), wypełniając jedynie kolumny 1-5 rejestru. Następnie w grupie, w które zobowiązany posiada najwyższy wymiar należności, wpisuje się w kolumnie 5 dodatkowo kwoty należności z kolumny 5 z pozostałych grup i kwoty te sumuje się łącznie z kwotą najwyższego wymiaru, wypełniając w tej grupie kolumny 6-8 i dalsze kolumny w miarę realizacji wpłat na fundusz. Równocześnie w kolumnie 26 ("Uwagi") rejestru w grupach, w których zobowiązany nie ma wypełnionych kolumn 6-25, należy zaznaczyć "łączny wymiar pod lp. np. 15". Dla tak dokonanego łącznego wymiaru wpłat na fundusz wystawia się jedno "zawiadomienie o wymiarze wpłat na fundusz" (załącznik nr 3). Przy sumowaniu rejestru (§ 13) kwot należności z kolumny 5 rejestru w grupach, w których zobowiązany nie ma wypełnionych kolumn 6-25, nie należy sumować.
§  12.
1.
Po wpisaniu w rejestrze (§§ 8-11) wymiaru wpłat na fundusz prezydium gromadzkiej rady narodowej sporządza na podstawie danych z tego rejestru "zawiadomienia o wymiarze wpłat na fundusz" (załącznik nr 3) i zawiadomienia te doręcza zobowiązanym za potwierdzeniem odbioru.
2.
Wymiar wpłat na fundusz oraz doręczenie zawiadomień powinno nastąpić najpóźniej w terminie miesięcznym od dnia uchwalenia wysokości funduszu.
3.
W razie niepodjęcia uchwały co do wysokości stawek wpłat na fundusz wymiar wpłat na fundusz oraz doręczenie zawiadomień o wymiarze wpłat powinno nastąpić najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, za który wymierza się wpłaty.
§  13.
Po dokonaniu wymiaru wpłat na fundusz prezydium gromadzkiej rady narodowej podsumowuje kolumny 5-8 "rejestru wymiaru i poboru wpłat na fundusz" i sporządza sprawozdanie o wynikach wymiaru (§ 28).
§  14.
1.
Wpłaty na fundusz należy wnosić w terminach określonych w zawiadomieniach bezpośrednio do kasy gromadzkiej rady narodowej lub za pośrednictwem poczty na rachunek gromadzkiej rady narodowej.
2.
Na każdą dokonaną wpłatę zobowiązany otrzymuje pokwitowanie z kwitariusza przychodowego Rb2, zgodnie z przepisami o rachunkowości budżetowej w prezydiach gromadzkich rad narodowych.
3.
Każdą wpłatę odnotowuje się w kolumnach 15-18 rejestru wymiaru wpłat.
§  15.
1.
Inkaso wpłat na fundusz na terenie wsi należy do sołtysa.
2.
Za inkaso wpłat na fundusz może być przyznane sołtysom wynagrodzenie w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
3.
Wynagrodzenie za inkaso pokrywa się ze środków funduszu.
§  16.
W przypadkach określonych w § 15 prezydium gromadzkiej rady narodowej sporządza według wzoru Min. Fin. nr 186 wykazy wpłat na fundusz i wykazy te, uzupełnione zaległościami z lat ubiegłych, wręcza sołtysom celem przeprowadzenia inkasa tych należności. Na przyjmowane wpłaty sołtysi wypełniają i wydają wpłacającym pokwitowanie z kwitariusza przychodowego Rb2. Formularze druków według wzoru Min. Fin. nr 186 prezydium gromadzkiej rady narodowej otrzymuje z organu finansowego prezydium powiatowej rady narodowej.
§  17.
1.
Nie uiszczone w terminach wpłaty na fundusz podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych wraz z kosztami egzekucyjnymi.
2.
Czynności egzekucyjne łącznie z zajęciem ruchomości przeprowadza upoważniony przez prezydium gromadzkiej rady narodowej pracownik biura prezydium gromadzkiej rady narodowej. Jeżeli jednak w toku postępowania egzekucyjnego zajdzie potrzeba odebrania zajętych ruchomości od dłużnika lub egzekucyjnej sprzedaży tych ruchomości, czynności tych dokonuje organ egzekucyjny organu finansowego prezydium powiatowej rady narodowej.
3.
W razie zbiegu egzekucji prowadzonej przez prezydium gromadzkiej rady narodowej za zaległości z tytułu wpłat na fundusz z egzekucją prowadzoną u tego samego dłużnika przez organ egzekucyjny organu finansowego prezydium powiatowej rady narodowej w celu przymusowego ściągnięcia innych zobowiązań - całość postępowania egzekucyjnego przejmuje organ finansowy, który dokonuje również podziału sumy uzyskanej z egzekucji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.
Prezydium gromadzkiej rady narodowej może na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy w gospodarczo uzasadnionych lub zasługujących na uwzględnienie przypadkach udzielać za zgodą gromadzkiej rady narodowej - na wniosek zobowiązanego - indywidualnych ulg w postaci odraczania lub rozkładania na raty oraz umarzania całości lub części zaległości z tytułu wpłat na fundusz. Ogólna suma umorzonych zaległości łącznie z kwotą ulg i zwolnień (§ 8 ust. 7) nie może jednak przekraczać 15% globalnej sumy funduszu ustalonego na dany rok dla całej gromady.
§  18.
1.
Egzekucję zaległości z tytułu wpłat na fundusz, wymierzonych przez prezydia rad narodowych osiedli i miast nie stanowiących powiatów, przeprowadzają - z zastrzeżeniem przepisów § 17 ust. 2 i ust. 3 - prezydia tych rad narodowych.
2.
Egzekucję zaległości z tytułu wpłat na fundusz, wymierzonych przez prezydia rad narodowych miast stanowiących powiaty oraz dzielnicowych rad narodowych, przeprowadzają w całości właściwe organy egzekucyjne organów finansowych prezydiów tych rad narodowych.

Wykonywanie pracy niewykwalifikowanej, świadczeń z art. 3 ustawy lub świadczenia podwód.

§  19.
1.
Wniosek o zezwolenie na wykonanie - zamiast wpłat na fundusz - dniówek pracy niewykwalifikowanej, powinien być złożony przez zobowiązanego do prezydium gromadzkiej rady narodowej bezpośrednio po otrzymaniu "zawiadomienia o wymiarze wpłat na fundusz" (załącznik nr 3), a najpóźniej w terminie 2 tygodni po otrzymaniu zawiadomienia.
2.
Termin określony w ust. 1 w razie złożenia odwołania od wymiaru wpłat na fundusz liczy się od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej wysokość wpłaty.
3.
O wyrażeniu zgody na świadczenie dniówek pracy niewykwalifikowanej lub o odmowie prezydium gromadzkiej rady narodowej powinno zawiadomić zobowiązanego (załącznik nr 4) najpóźniej w ciągu tygodnia od złożenia wniosku. Decyzje odmowne mogą być podane do wiadomości zainteresowanym zamieszkałym w obrębie jednej wsi również w inny sposób, jaki w danej miejscowości jest praktykowany (np. przez sporządzenie wykazu takich decyzji i podanie ich do wiadomości zainteresowanym za pośrednictwem sołtysów; w wykazie należy m.in. zamieścić pouczenie o przysługującym zobowiązanemu środku prawnym od decyzji oraz przewidzieć miejsce na podpis zobowiązanego o przyjęciu do wiadomości decyzji).
§  20.
1.
Wykonanie - zamiast wpłat na fundusz - pracy wykwalifikowanej, dostarczenie środków przewozowych, sprzętu lub materiałów, następuje na podstawie porozumienia pomiędzy zobowiązanym a prezydium gromadzkiej rady narodowej. Przepisy § 19 stosuje się odpowiednio.
2.
Przy ustalaniu równowartości dniówki pracy niewykwalifikowanej (art. 2 ust. 5 ustawy) oraz świadczeń rzeczowych, o których mowa w ust. 1, zaleca się przyjmować:
1)
przy określaniu równowartości dniówki pracy niewykwalifikowanej oraz ilości pracy wykwalifikowanej - stawki wynagrodzenia stosowane na danym terenie przez przedsiębiorstwa państwowe, wykonujące dany rodzaj pracy,
2)
za równowartość jednej dniówki dostarczania środków przewozowych:
a)
trzy dniówki pracy niewykwalifikowanej w razie dostarczenia pojazdu jednokonnego wraz z paszą i obsługą,
b)
cztery dniówki pracy niewykwalifikowanej w razie dostarczenia pojazdu dwukonnego wraz z paszą i obsługą,
c)
cztery dniówki pracy niewykwalifikowanej na każdą tonę nośności w razie dostarczenia pojazdu zmechanizowanego wraz z paliwem i obsługą;
3)
wartość sprzętu i materiałów - według cen obowiązujących.
§  21.
1.
W razie nałożenia przez gromadzką radę narodową na zobowiązanych - zamiast wpłat na fundusz - obowiązku świadczenia dniówek pracy niewykwalifikowanej (art. 2 ust. 2 ustawy) lub zgody przez prezydium gromadzkiej rady narodowej na świadczenie przez zobowiązanego - zamiast wpłat na fundusz - pracy niewykwalifikowanej (art. 2 ust. 4 ustawy) lub świadczeń (art. 3 ustawy) - wykonanie wspomnianej pracy lub świadczeń następuje na terenie tej gromady, w której znajduje się przedmiot (§ 7) uzasadniający obowiązek wpłaty na fundusz. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadkach określonych w § 4.
2.
Wykonanie prac i świadczeń, o których mowa w ust. 1, w stosunku do zobowiązanych prowadzących gospodarstwa rolne, powinno być w zasadzie wstrzymane w okresie pilnych robót polnych (okresy siewów wiosennych, sianokosów, żniw, siewów jesiennych, zbioru okopowych).
§  22.
1.
W przypadkach określonych w § 21 prezydium gromadzkiej rady narodowej, po otrzymaniu od kierownictwa robót, wykonywanych w ramach zadań określonych w art. 5 ustawy, zapotrzebowania, zawierającego liczbę potrzebnych dniówek i rodzaju pracy niewykwalifikowanej oraz ilości i rodzaju świadczeń z art. 3 ustawy, wzywa zobowiązanego (załącznik nr 5) do wykonania pracy lub świadczeń, powiadamiając o tym równocześnie kierownictwo robót.
2.
Zapotrzebowanie powinno być zgłoszone co najmniej na 7 dni, a wezwanie doręczone zobowiązanemu co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem wykonania pracy lub świadczeń.
§  23.
1.
Prezydium gromadzkiej rady narodowej bądź kierownictwo robót określa rodzaj pracy, jaką w ciągu dnia zobowiązany powinien wykonać.
2.
Przy wykonywaniu pracy niewykwalifikowanej zobowiązany powinien w ciągu dnia pracy wykonać normy wydajności stosowane na danym terenie przez przedsiębiorstwa państwowe dla danego rodzaju pracy.
3.
Niewykonanie w ciągu dnia pracy normy wydajności, o której mowa w ust. 2, powoduje uznanie tylko części dniówki.
4.
Jeżeli dany rodzaj pracy nie posiada określonej normy wydajności, prezydium gromadzkiej rady narodowej lub kierownictwo robót określa ilość pracy, jaką zobowiązany powinien wykonać w ciągu 8-godzinnego dnia pracy,
§  24.
1.
Z wykonania pracy i świadczeń kierownictwo robót wystawia zobowiązanemu pokwitowanie (załącznik nr 6). Pokwitowanie sporządza się w 3 egzemplarzach, z których jeden (oryginał) doręcza się zobowiązanemu, drugi przesyła się prezydium gromadzkiej rady narodowej celem odnotowania wykonania pracy i świadczeń w "karcie kontroli" (załącznik nr 7) i w kolumnach 19-21 rejestru wymiaru i poboru wpłat na fundusz, trzeci zaś pozostaje w kierownictwie robót i służy dla celów kontroli wykonania pracy (robót).
2.
Pokwitowania z wykonania pracy przy zastosowaniu ośmiogodzinnego dnia pracy, powinny być wystawiane codziennie, a pokwitowania z wykonania pracy przy zastosowaniu norm wydajności pracy - po odbiorze wykonanej pracy.
3.
Odbitki pokwitowań powinny być dostarczane prezydium gromadzkiej rady narodowej sukcesywnie, a przynajmniej raz na tydzień.
4.
O nie zgłoszeniu się zobowiązanych do wykonania pracy niewykwalifikowanej lub świadczeń kierownictwo robót powinno powiadamiać prezydium gromadzkiej rady narodowej w terminach określonych w ust. 3.
5.
Niewykonanie w terminie przez zobowiązanego pracy niewykwalifikowanej (art. 2 ust. 4 ustawy) lub świadczenia (art. 3 ustawy) czyni wpłatę na fundusz natychmiast wymagalną. Przepisy §§ 14-17 stosuje się odpowiednio.
6.
W razie niewykonania w oznaczonym terminie przez zobowiązanego pracy niewykwalifikowanej (art. 2 ust. 2 ustawy), prezydium gromadzkiej rady narodowej stosuje wobec zobowiązanego postępowanie przymusowe w administracji. W razie zalegania na koniec roku kalendarzowego w wykonaniu dniówek pracy niewykwalifikowanej, ich równowartość pieniężna staje się natychmiast wymagalna. Przepisy §§ 14-17 stosuje się odpowiednio.
§  25.
Jeżeli zobowiązany w ramach świadczeń z art. 3 ustawy dostarczył środki przewozowe, materiał lub sprzęt, wówczas zalicza się mu - zamiast wpłat na fundusz - dostarczone środki przewozowe, sprzęt i materiał, przyjmując:
1)
równowartość jednej dniówki dostarczenia środka przewozowego według norm, określonych w wytycznych, zawartych w § 20 ust. 2 pkt 2,
2)
równowartość dostarczenia sprzętu i materiałów według norm, określonych w wytycznych, zawartych w § 20 ust. 2 pkt 3.
§  26.
1.
Prezydium gromadzkiej rady narodowej wzywa (załącznik nr 5) zobowiązanego, na którego został nałożony obowiązek świadczenia podwód, do świadczenia tych podwód co najmniej na 3 dni przed dostarczeniem podwód. W razie konieczności wezwanie może być skierowane bez zachowania trzydniowego terminu.
2.
Z wykonania świadczenia podwód prezydium gromadzkiej rady narodowej wystawia pokwitowanie (załącznik nr 6).
3.
W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie podwody prezydium gromadzkiej rady narodowej stosuje względem zobowiązanego postępowanie przymusowe w administracji. W razie zalegania na koniec roku kalendarzowego w dostarczeniu podwód, ich równowartość pieniężna staje się natychmiast wymagalna. Przepisy §§ 14-17 stosuje się odpowiednio.
§  27.
1.
Dla wykonywanych dniówek pracy niewykwalifikowanej, świadczenia podwód i świadczeń z art. 3 ustawy, prezydium gromadzkiej rady narodowej zakłada "karty kontroli" (załącznik nr 7), wypełniając kolumny 2-7.
2.
"Karty kontroli" zakłada się oddzielnie dla każdego zobowiązanego, w grupach według poszczególnych miejscowości (wsi).
3.
"Karty kontroli" prowadzi prezydium gromadzkiej rady narodowej w ciągu całego roku w miarę wykonywania pracy, świadczenia podwód lub świadczeń z art. 3 ustawy. "Karty kontroli" powinny być prowadzone dokładnie i bieżąco.
4.
Wykonanie świadczeń rzeczowych, o których mowa w ust. 1, odnotowuje się w kolumnach 8-14 "karty kontroli" na podstawie odbitek (kopii) pokwitowań (załącznik nr 6).

Sprawozdawczość.

§  28.
1.
O wynikach wymiaru wpłat na fundusz sporządza się sprawozdania (załącznik nr 8).
2.
Sprawozdania sporządzają:
1)
prezydia gromadzkich rad narodowych w 3 egzemplarzach, z których 2 egzemplarze przesyłają organowi finansowemu prezydium powiatowej rady narodowej - w terminie 2 tygodni po zakończeniu wymiaru,
2)
organy finansowe prezydiów powiatowych rad narodowych na podstawie otrzymanych sprawozdań gromadzkich sporządzają w 3 egzemplarzach zestawienia zbiorcze, z których 2 egzemplarze przesyłają organom finansowym prezydiów wojewódzkich rad narodowych - w terminie 1 tygodnia po otrzymaniu sprawozdań gromadzkich,
3)
organy finansowe prezydiów wojewódzkich rad narodowych na podstawie jednego z otrzymanych sprawozdań powiatowych sporządzają zestawienie zbiorcze w 2 egzemplarzach, z których 1 egzemplarz przesyłają Ministerstwu Finansów - Departament Podatków i Opłat, przy dołączeniu sprawozdań powiatowych - w terminie 1 tygodnia po otrzymaniu sprawozdań powiatowych.
§  29. 3
1.
Prezydia gromadzkich rad narodowych sporządzają w 2 egzemplarzach kwartalne sprawozdania z wykonania funduszu gromadzkiego (załącznik nr 9), z których 1 egzemplarz przesyłają organowi finansowemu prezydium powiatowej rady narodowej.
2.
W sprawozdaniu podaje się dane w cyfrach narastających.
3.
Sprawozdanie sporządzone po upływie czwartego kwartału stanowi jednocześnie sprawozdanie roczne.
4.
Organy finansowe prezydiów powiatowych rad narodowych na podstawie sprawozdań gromadzkich sporządzają w 3 egzemplarzach sprawozdania kwartalne zbiorcze, z których 2 egzemplarze przesyłają organowi finansowemu prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
5.
Organy finansowe prezydiów wojewódzkich rad narodowych na podstawie sprawozdań powiatowych sporządzają w 2 egzemplarzach zbiorcze sprawozdania z całego województwa i - wraz z 1 egzemplarzem sprawozdań powiatowych - przedstawiają Ministerstwu Finansów - Departament Podatków i Opłat.
6.
Sprawozdania, o których mowa w ustępach poprzedzających, należy przedstawiać w terminach przewidzianych w przepisach o przedstawianiu sprawozdań kwartalnych o dochodach budżetowych.

Nadzór i kontrola nad wymiarem, poborem i wykorzystaniem środków funduszu.

§  30.
1.
Nadzór i kontrola nad prawidłowym wymiarem i poborem wpłat na fundusz oraz nad wydatkowaniem środków funduszu należy do powiatowej rady narodowej.
2.
Powiatowa rada narodowa czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje w szczególności za pośrednictwem właściwych komisji rady narodowej, przez działalność radnych w terenie oraz przez prezydium rady narodowej i podporządkowane mu terenowe organy administracji państwowej (organ finansowy i inne zainteresowane organy).
3.
Do załatwiania odwołań od wymiaru wpłat na fundusz w II instancji właściwe są organy finansowe prezydiów rad narodowych stopnia bezpośrednio wyższego nad tym, który dokonał wymiaru wpłat.

Przepisy końcowe.

§  31.
Gromadzkie rady narodowe w ramach osiągniętych dochodów z tytułu funduszu na rok 1958 uchwalą budżety dodatkowe w trybie obowiązujących przepisów o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa z uwzględnieniem celowego charakteru funduszu.
§  32.
1.
Imienne wykazy i dane (§ 9) dla celów wymiaru wpłat na fundusz na rok 1958 powinny być sporządzone i dostarczone prezydiom gromadzkich rad narodowych w ciągu 10 dni po wejściu w życie niniejszej instrukcji.
2.
Wymiar wpłat na fundusz na rok 1958 powinien nastąpić w terminie miesięcznym od dnia uchwalenia przez gromadzką radę narodową wysokości i stawek wpłat na fundusz na rok 1958.
§  33.
1.
Wprowadza się następujące druki w sprawie funduszu, stanowiące załączniki do niniejszej instrukcji:
1)
"Uchwała w sprawie wysokości l stawek wpłat na fundusz" - załącznik nr 1,
2)
"Rejestr wymiaru i poboru wpłat na fundusz" - załącznik nr 2,
3)
"Zawiadomienie o wymiarze wpłat na fundusz" - załącznik nr 3,
4)
"Zawiadomienie o świadczeniu pracy niewykwalifikowanej lub świadczeń z art. 3 ustawy" - załącznik nr 4,
5)
"Wezwanie do wykonania pracy niewykwalifikowanej, podwód lub świadczeń z art. 3 ustawy" - załącznik nr 5,
6)
"Pokwitowanie z wykonania świadczeń rzeczowych na fundusz" - załącznik nr 6,
7)
"Karta kontroli wykonania świadczeń rzeczowych na fundusz" - załącznik nr 7,
8)
"Sprawozdanie o wynikach wymiaru wpłat na fundusz" - załącznik nr 8,
9) 4
"Sprawozdanie z wykonania budżetu gromadzkiego" - załącznik nr 9.
2.
Druki, o których mowa w ust. 1, posiadają charakter powszechnego użytku i zapotrzebowanie na nie prezydium gromadzkiej rady narodowej powinno zgłaszać do organu finansowego prezydium powiatowej rady narodowej, który druki te zamawia we właściwej terenowo bazie Centrali Wydawniczej Druków.
3.
Koszty druków pokrywa prezydium gromadzkiej rady narodowej ze środków funduszu.
4.
Druki w sprawach funduszu dla potrzeb roku 1958 zostaną nieodpłatnie dostarczone prezydiom gromadzkich rad narodowych przez organy finansowe prezydiów powiatowych rad narodowych, do których należy złożyć zapotrzebowanie.
5.
Dotychczasowe kwitariusze na wykonanie świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne (wzór Min. Fin. nr 6) należy do wyczerpania zapasu wykorzystać przy wydawaniu pokwitowań na wykonanie świadczeń rzeczowych, o których mowa w § 24.
§  34.
1.
Prezydia gromadzkich rad narodowych zamkną księgi wymiaru i wykonania świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne na rok 1957 i zaległości (nadpłaty) końcowe w gotówce (w równowartości pieniężnej) przeniosą do rejestru wymiaru i poboru wpłat na fundusz na rok 1958. Zaległości (nadpłaty) za lata do roku 1957 włącznie ciążące na osobach, które nie podlegają obowiązkowi wpłat na fundusz w roku 1958, należy zamieścić na końcu rejestru.
2.
Na terenie osiedli, miast i dzielnic o charakterze rolniczym, w których rady narodowe nie wprowadzą obowiązku wpłat na fundusz, oraz na terenie miast, na których nie obowiązuje ustawa o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe, zaległe należności z tytułu przeliczonych na gotówkę świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne wpływają na dochody budżetowe ich rad narodowych i są zachowywane na podziałki przewidziane w obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
§  35.
Zaleca się, aby pierwszeństwo w zatrudnianiu przy odpłatnym wykonywaniu prac związanych z realizacją celów, na które jest przeznaczony fundusz, mieli w pierwszym rzędzie ci mieszkańcy gromady, którzy nie posiadają stałego zatrudnienia, osoby bezrolne lub małorolne.
§  36.
Instrukcja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1.

(Strona 1)

GROMADZKA (Osiedla, Miejska, Dzielnicowa)

RADA NARODOWA w ....................................

Powiat .................................................................

Województwo .....................................................

Uchwała nr ..........

z dnia ………………… 195... r.

w sprawie wysokości i stawek wpłat na fundusz gromadzki na niektóre cele miejscowe na rok 195………….. - na lata ..........

Na podstawie art. 2 ust. 2 i 5, art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe (Dz. U. Nr 17, poz. 73) Gromadzka (Osiedla, Miejska, Dzielnicowa) Rada Narodowa, biorąc pod uwagę przewidywaną realizację zadań w ramach planu i budżetu terenowego oraz czynów społecznych - uchwala:

I.
Ustala się następujące stawki wpłat na fundusz:
1)
od indywidualnych gospodarstw rolnych, działek przyzagrodowych lub innych gruntów rolnych:
a)
..........% przychodowości ustalonej dla celów podatku gruntowego,
b)
po .................... zł od każdego ha fizycznego użytków rolnych,
2)
od budynków nie związanych z gospodarstwem rolnym po .................... zł od każdej izby,
3)
od gruntów nie zabudowanych (działek budowlanych) nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego po ............................... zł od każdych 100 m2 powierzchni gruntów (działek budowlanych),
4)
od prywatnych przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i usługowych i innych osób, wykonujących zajęcia zawodowe i wszelkie inne zatrudnienia o celach zarobkowych, w wysokości ...................-krotnej należnej ceny za kartę rejestracyjną.
5)
od rzemieślników:
a)
w wysokości ..........-krotnej należnej ceny za kartę rejestracyjną,
b)
w wysokości ..........% ceny za kartę podatkową,
6)
od rolniczych spółdzielni produkcyjnych w wysokości ....................... zł od ha fizycznego gruntu,
7)
od państwowych gospodarstw rolnych w wysokości 15 zł od ha fizycznego gruntu,
8)
od państwowych gospodarstw leśnych w wysokości 4 zł od ha fizycznego gruntów leśnych i użytków rolnych.
9)
od jednostek gospodarki uspołecznionej (spółdzielczych i państwowych):
a)
po .................... zł od każdego stałego pracownika, zatrudnionego w przedsiębiorstwie przemysłowym,
b)
po ..................... zł od każdego stałego pracownika, zatrudnionego w przedsiębiorstwie handlowym lub usługowym.

Na podstawie załączonej kalkulacji ustala się ogólną kwotę wpłat na fundusz w 195... r. w wysokości .................... zł, na lata w wysokości .................... zł.

Wydatki z funduszu ustala się na 195... r. w wysokości .................... zł na cele określone szczegółowo w uchwalanym równocześnie budżecie na rok 195...

II.
Ulgi w postaci obniżenia wpłat na fundusz przyznaje się dla:
1)
................................................................................................................................................
2)
................................................................................................................................................
3)
................................................................................................................................................
4)
................................................................................................................................................

Zwolnienia od obowiązku wpłat na fundusz przyznaje się dla:

1)
................................................................................................................................................
2)
................................................................................................................................................
3)
................................................................................................................................................
4)
................................................................................................................................................
III.
Uiszczenie wpłat na fundusz następuje w ..................... ratach, w terminach do dnia .................... 195... r., do dnia .................... 195... r., do dnia .................... 195... r., do dnia .................... 195... r.
IV.
Pobór wpłat na fundusz w drodze inkasa należy do sołtysów. Wynagrodzenie za inkaso wynosi ..........% od sumy zainkasowanej.
V.
Wprowadza się - zamiast wpłat na fundusz - obowiązek świadczenia dniówek pracy niewykwalifikowanej - w całości lub części. Globalna liczba dniówek wynosi .........., równowartość dniówki pracy niewykwalifikowanej wynosi .................... zł, a świadczenia podwody .................... zł.

Członek Prezydium Gromadzkiej Rady Przewodniczący Gromadzkiej Rady

Narodowej Narodowej

(Sekretarz Prezydium Rady Narodowej) (Przewodniczący Prezydium Miejskiej,

Dzielnicowej Rady Narodowej lub

Rady Narodowej Osiedla)

..................................................................... ……………………………………

(podpis) (podpis)

1)
................................................................................................................................................
2)
................................................................................................................................................
3)
................................................................................................................................................
4)
................................................................................................................................................

______

Niepotrzebne skreślić.

(Strona 2)

KALKULACJA

Roczny fundusz wynosi kwotę .......................... zł, z czego przypada na wpłaty od:

1.Indywidualnych gospodarstw rolnych, działek przyzagrodowych lub gruntów rolnych:Ogólna suma przychodowościKwota wpłat w złLiczba dniówek* * )
a) .......% przychodowości ustalonej dla celów podatku gruntowego,
b) po .............. zł od każdego ha fizycznego użytków rolnych.Ogólna ilość ha
2.Budynków nie związanych z gospodarstwem rolnym po ......... zł od każdej izby.Ilość izb
3.Gruntów nie zabudowanych (działek budowlanych) nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego po .......... zł od każdych 100 m2 powierzchni gruntów.Powierzchnia w m2
4.Prywatnych przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych oraz innych osób, wykonujących zajęcia zawodowe i wszelkie inne zatrudnienia o celach zarobkowych w wysokości ..........-krotnej należnej ceny za kartę rejestracyjną.Ogólna kwota kart rejestracyjnych
5.Rzemieślników:
a) w wysokości ..........-krotnej należnej ceny za kartę rejestracyjną,Ogólna kwota kart rejestracyjnych
b) w wysokości ..........% ceny za kartę podatkową.Ogólna kwota kart podatkowych
6.Rolniczych spółdzielni produkcyjnych w wysokości .................... zł od 1 ha fizycznego gruntu.Ilość hax
7.Państwowych gospodarstw rolnych w wysokości 15 zł od 1 ha fizycznego gruntu.Ilość hax
8.Państwowych gospodarstw leśnych w wysokości 4 zł od 1 ha fizycznego gruntów leśnych i użytków rolnych.Ilość hax
9.Jednostek spółdzielczych i państwowych:
a) ................. zł od stałego pracownika zatrudnionego w przedsiębiorstwie przemysłowym,Ilość pracownikówx
b) ....................zł od stałego pracownika zatrudnionego w przedsiębiorstwie handlowym lub usługowym.Ilość pracownikówx
Razemx
10.Ogólna kwota z tytułu ulg i zwolnień wynosi co stanowi ..........% ogólnej kwoty funduszu.x
Kwota funduszu do realizacji* * *)x

Uwagi:

*) Wypełnia się w przypadku wykorzystania uprawnień z art. 2 ust. 2 i ust. 3 ustawy.

**) 80% tej kwoty pokrywa wydatki przewidziane w planie wydatków, 20% tej kwoty stanowi rezerwę (art. 9 ust. 3 ustawy).

______

Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2.

PREZYDIUM GROMADZKIEJ

(Osiedla, Miejskiej, Dzielnicowej)

RADY NARODOWEJ

w ..................................................

REJESTR WYMIARU I POBORU WPŁAT NA FUNDUSZ

na rok ..........

OBJAŚNIENIA:

w kolumnach 1 i 2należy wpisać zgodnie z nagłówkiem;
w kolumnie 3"Podstawa wymiaru" należy wpisać:
a) od gospodarstw indywidualnych - przychód szacunkowy ustalony dla celów wymiaru podatku gruntowego lub obszar w ha (art. 8 ust. 2 pkt 1 lub art. 8 ust. 3 ustawy),
b) od budynków nie związanych z gospodarstwem rolnym - ilość izb (art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy),
c) od działek budowlanych (gruntów nie zabudowanych) - powierzchnię w m2 (art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy),
d) od prywatnych przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i usługowych, rzemieślników i innych osób wykonujących zajęcia zawodowe - cenę karty rejestracyjnej lub podatkowej (art. 8 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy),
e) od rolniczych spółdzielni produkcyjnych, państwowych gospodarstw rolnych - ogólny obszar gruntów w ha (art. 8 ust. 2 pkt 2 lit. a) i b) ustawy),
f) od państwowych gospodarstw leśnych - ogólny obszar gruntów leśnych i użytków rolnych (art. 8 ust. 2 pkt 5 lit. c) ustawy),
g) od innych jednostek spółdzielczych i państwowych znajdujących się na terenie danej gromady - ogólną liczbę stałych pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie (art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy);
w kolumnie 4"Stawka" należy wpisać odpowiednią stawkę określoną w art. 8 ust. 2 ustawy w zależności od grupy zobowiązanych;
w kolumnie 5"Kwota należności w zł" należy wpisać iloczyn danych z kolumn 3 i 4, a w razie zastosowania stawki procentowej - iloczyn danych z kolumn 3 i 4, podzielonych przez 100;
w kolumnie 6"do uiszczenia w gotówce" należy wpisać kwotę należną od zobowiązanych ze wszystkich grup z wyłączeniem tych zobowiązanych, na których zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy uchwała prezydium gromadzkiej rady narodowej nałożyła obowiązek zamiast wpłat pieniężnych - świadczenia w całości dniówek pracy niewykwalifikowanej lub świadczenia podwód (art. 2 ust. 3 ustawy), jak również z wyłączeniem tych zobowiązanych, którym prezydium gromadzkiej rady narodowej wyraziło zgodę na świadczenie zamiast wpłat - dniówek pracy niewykwalifikowanej (art. 2 ust. 4 ustawy) oraz świadczeń z art. 3 ustawy);
w kolumnie 7"liczba dniówek" należy wpisać liczbę dniówek pracy niewykwalifikowanej (podwód) wymierzonych zobowiązanym na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy lub art. 2 ust. 3 ustawy bądź liczbę dniówek, które wymierzono zobowiązanym - za zgodą prezydium gromadzkiej rady narodowej - do nieodpłatnego świadczenia na fundusz (art. 3 ustawy);
w kolumnie 8"równowartość pieniężna" należy wpisać równowartość w złotych dniówek, wykazanych w kolumnie 7 - przy zastosowaniu odpowiedniej normy (art. 2 ust. 5 oraz art. 3 ustawy);
w kolumnie 9należy wpisać zgodnie z nagłówkiem;
w kolumnie 10"rok" należy wpisać rok, w którym powstała zaległość bądź nadpłata;
w kolumnie 11"Zaległości (nadpłaty) początkowe w gotówce i równowartości pieniężnej świadczeń rzeczowych" należy wpisać kwotę nie uiszczonych należności na fundusz - z należności wymierzonych zobowiązanym w gotówce, powiększoną o kwotę ustaloną po przeliczeniu nie wykonanych świadczeń w naturze, na które wyrażono zgodę (art. 2 ust. 4 i art. 3 ustawy) oraz nie wykonanych świadczeń w naturze, wymierzonych na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 ustawy, przy zastosowaniu właściwej normy, przyjętej do przeliczenia w kolumnie 8 dla odpowiedniego rodzaju świadczenia;
w kolumnach 12, 13 i 14"Odpisy w gotówce l równowartości świadczeń rzeczowych (ulgi, zwolnienia, umorzenia)" należy wpisać kwotę (równowartość) w złotych z tytułu przyznanych decyzją prezydium gromadzkiej rady narodowej ulg
w kolumnach 15, 16, 17 i 18należy wpisać zgodnie z nagłówkiem;
w kolumnach 19, 20 i 21"Odpisy równowartości pieniężnej wykonanych świadczeń rzeczowych" należy wpisać równowartość pieniężną wykonanych świadczeń rzeczowych według pokwitowań;
w kolumnie 22należy wpisać zgodnie z nagłówkiem;
w kolumnie 23"Zaległości (nadpłaty) końcowe w gotówce i równowartości pieniężnej świadczeń rzeczowych" należy wpisać kwotę złotych stanowiącą różnicę z sumy kwot wykazanych w kolumnach 6 i 8, powiększoną o zaległości z kolumny 11 i zmniejszoną o kwoty wykazane w kolumnach 14, 17 i 21;
w kolumnach 24-26należy wpisać zgodnie z nagłówkiem.

(Strona wewnętrzna)

Lp.Nazwisko i imię (nazwa) zobowiązanego. AdresPodstawa wymiaruStawkaWymiarOstateczny termin uiszczenia (wykonania)Zaległości (czarnym atramentem) Nadpłaty (czerwonym atramentem) początkoweOdpisy w gotówce i równowartości świadczeń rzeczowych (ulgi, zwolnienia, umorzenia)
kwota należności w złz ogólnej kwoty należności w zł przypadarokw gotówce i równowartości pieniężnej świadczeń rzeczowychdata i nr decyzjirokkwota zł
do uiszczenia w gotówcedo wykonania w naturze
liczba dniówekrównowartość pieniężna
1234567891011121314

(Strona wewnętrzna)

Uiszczenia w gotówceOdpisy równowartości pieniężnej wykonanych świadczeń rzeczowychZaległości (czarnym atramentem) Nadpłaty (czerwonym atramentem) końcowePrzekazano do egzekucjiUWAGI
data wpłatynr pokwitowaniakwota złkosztów egzekucyjnych w złdata wykonanianr pokwitowaniarównowartość pieniężnarokw gotówce i równowartości pieniężnej świadczeń rzeczowychdata i nr tytułu wykonawczegonależności za rok
151617181920212223242526

ZAŁĄCZNIK  Nr 3.

(Strona 1)

PREZYDIUM GROMADZKIEJ ........................., dnia .................... 195... r.

(Osiedla, Miejskiej, Dzielnicowej) (miejscowość)

RADY NARODOWEJ …………………………………………….

w .................................................. (imię i nazwisko (nazwa) zobowiązanego)

…………………………………………..

(adres)

ZAWIADOMIENIE

o wymiarze wpłat na fundusz na rok 195...

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 2 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 7, 8, 9 i 12 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe (Dz. U. Nr 17, poz. 73)

1. Obywatel(ka) - przedsiębiorstwo jest obowiązany(a-e) z tytułu ......................... (wymienić przedmioty uzasadniające obowiązek wpłat) do uiszczenia w roku 195... wpłat na fundusz w wysokości .................................................................................................................... zł.

Kwota .................... zł płatna jest w ............. ratach po .................... zł każda, w terminach do dnia .................... 19... r., do dnia .................... 19... r., do dnia .................... 19... r., do dnia .................... 19... r.

2. Zgodnie z uchwałą Rady Narodowej zobowiązuje się Obywatela zamiast wpłat na fundusz - do świadczenia .................... dniówek pracy niewykwalifikowanej, stanowiących równowartość .................... zł.

3. Jednocześnie zamiast wpłat na fundusz zobowiązuje się Obywatela do świadczenia podwód w ilości .......... stanowiącej równowartość .................... zł.

O terminach obowiązkowych świadczeń w formie pracy niewykwalifikowanej bądź dostarczenia podwód zostanie Obywatel(ka) powiadomiony(na) oddzielnym wezwaniem.

………………………......................

(pieczęć i podpis przewodniczącego

prezydium rady narodowej)

______

Niepotrzebne skreślić.

___________________________________________________________________________

Dowód doręczenia zawiadomienia

o wymiarze wpłat na fundusz

na rok 19...

(stempel organu wymiarowego)

..................................................................... Zawiadomienie z dnia ............... 195... r.

(imię i nazwisko (nazwa) zobowiązanego) otrzymałem

………………………………....................... …………………………….

(adres) (podpis doręczającego)

…………………………….

(podpis zobowiązanego)

(Strona 2)

OBJAŚNIENIE

1. Ustalona w pkt 1 zawiadomienia kwota wpłat na fundusz powinna być wpłacona bezpośrednio do kasy prezydium rady narodowej do rąk upoważnionego inkasenta lub przekazem pocztowym na rachunek prezydium rady narodowej w Narodowym Banku Polskim, Oddział w ....................................................... nr rachunku ..................................

2. Nie wpłacona w terminach kwota podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych z doliczeniem kosztów egzekucyjnych.

3. Zgodnie z przepisami o postępowaniu administracyjnym od zawiadomienia może być złożone odwołanie do prezydium rady narodowej wyższego stopnia w terminie dni 14 od daty doręczenia zawiadomienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który dokonał wymiaru wpłat na fundusz.

4. Zobowiązany - zamiast wpłat na fundusz, o którym mowa w pkt 1 zawiadomienia - może za zgodą prezydium rady narodowej, która wymierzyła wpłaty, świadczyć nieodpłatnie odpowiednią liczbę dniówek pracy niewykwalifikowanej, pracy wykwalifikowanej, dostarczenia środków przewozowych, sprzętu i materiałów. Wniosek o zamianę świadczenia pieniężnego na wyżej wymienione świadczenia powinien być złożony do prezydium rady narodowej bezpośrednio po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia, najpóźniej w terminie 2 tygodni.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4.

(Strona 1)

Dowód doręczenia zawiadomienia

o świadczeniach rzeczowych na fundusz

(stempel organu wymiarowego)

..................................................................... Zawiadomienie z dnia ............... 195... r.

(imię i nazwisko (nazwa) zobowiązanego) otrzymałem

………………………………....................... …………………………….

(adres) (podpis doręczającego)

…………………………….

(podpis zobowiązanego)

PREZYDIUM GROMADZKIEJ ........................., dnia .................... 195... r.

(Osiedla, Miejskiej, Dzielnicowej) (miejscowość)

RADY NARODOWEJ …………………………………………….

w .................................................. (imię i nazwisko (nazwa) zobowiązanego)

…………………………………………..

(adres)

ZAWIADOMIENIE

o świadczeniu pracy niewykwalifikowanej lub świadczeń z art. 3 ustawy.

Zawiadamia się, że zgodnie z wnioskiem o zastąpienie wpłat na fundusz gromadzki na 19... r. w kwocie ............................... zł nieodpłatnymi rzeczowymi świadczeniami - Prezydium Rady Narodowej na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 3 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe (Dz. U. Nr 17, poz. 73) wyraża zgodę - nie wyraża zgody na nieodpłatne świadczenie rzeczowe na wspomniany fundusz.

Obywatel(ka) wykona (dostarczy)

Rodzaj świadczeniaNazwa jednostkiIlośćRównowartość w złOgółem zł
Robocizna niewykwalifikowanadniówek
Robocizna wykwalifikowana
Furmanki 1-konne
Furmanki 2-konne
Środki przewozowe zmechanizowaneton nośności
Materiał ....................
Sprzęt ......................

O terminie i miejscu wykonania (dostarczenia) wyżej wymienionych świadczeń zostanie Obywatel(ka) powiadomiony(a) oddzielnym wezwaniem.

…………………….………………………………….

(pieczęć) (podpis przewodniczącego prezydium rady narodowej)

______

Niepotrzebne skreślić.

(Strona 2)

OBJAŚNIENIE

Zgodnie z przepisami o postępowaniu administracyjnym od zawiadomienia może być złożone odwołanie do prezydium rady narodowej wyższego stopnia w terminie dni 14 od daty doręczenia zawiadomienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który dokonał wymiaru wpłat na fundusz.

ZAŁĄCZNIK  Nr 5.

(Strona 1)

PREZYDIUM GROMADZKIEJ ........................., dnia .................... 195... r.

(Osiedla, Miejskiej, Dzielnicowej) (miejscowość)

RADY NARODOWEJ …………………………………………….

w .................................................. (imię i nazwisko (nazwa) zobowiązanego)

…………………………………………..

(adres)

WEZWANIE

do wykonania pracy niewykwalifikowanej, podwód lub świadczeń z art. 3 ustawy.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe (Dz. U. Nr 17, poz. 73) Prezydium Rady Narodowej powołując się na:

a)
uchwałę zobowiązującą zamiast wpłat na fundusz do świadczenia dniówek pracy niewykwalifikowanej (art. 2 ust. 2 ustawy),
b)
zawiadomienie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne świadczenia rzeczowe na fundusz (art. 2 ust. 4 i art. 3 ustawy),
c)
zawiadomienie o nałożeniu obowiązku świadczenia podwód (art. 2 ust. 3 ustawy)

wzywa Obywatela(kę) do wykonania (do dostarczenia)

Lp.Rodzaj świadczeniaNazwa jednostkiIlośćData
1.Robocizna niewykwalifikowanadniówekIlość
a) na podstawie uchwały
b) na podstawie ugody
2.Podwody
3.Robocizna wykwalifikowana
4.Furmanki 1-konne
5.Furmanki 2-konne
6.Materiały ....................
7.Sprzęt ....................
8.Środki przewozowe zmechanizowaneton nośności

Dowód doręczenia wezwania

o świadczeniach rzeczowych na fundusz

(stempel organu wymiarowego)

..................................................................... Wezwanie z dnia ............... 195... r.

(imię i nazwisko (nazwa) zobowiązanego) otrzymałem

………………………………....................... …………………………….

(adres) (podpis doręczającego)

…………………………….

(podpis zobowiązanego)

(Strona 2)

Do robót ...................................................................................... w ............................................

należy zabrać ze sobą (narzędzia) .............................................................................................

Furmanki powinny być przygotowane do przewozu ..............................................................

…………………………………..........

(pieczęć i podpis przewodniczącego

prezydium rady narodowej)

______

Niepotrzebne skreślić.

OBJAŚNIENIE

1. Niewykonanie przez Obywatela(kę) w wyznaczonym terminie świadczenia w formie robocizny niewykwalifikowanej ustalonej w wyniku powziętej uchwały o nałożeniu tego obowiązku zamiast wpłat na fundusz lub niedostarczenie świadczenia podwód - spowoduje zastosowanie względem Obywatela(ki) postępowania przymusowego w administracji.

2. Niewykonanie przez Obywatela(kę) w wyznaczonym terminie świadczenia ustalonego w wyniku zgody na nieodpłatne świadczenia na fundusz w formie robocizny niewykwalifikowanej, robocizny wykwalifikowanej, dostarczenia furmanek, materiału, sprzętu i środków przewozowych zmechanizowanych czyni wpłatę na fundusz natychmiast wymagalną.

ZAŁĄCZNIK  Nr 6.

PREZYDIUM GROMADZKIEJ

(Osiedla, Miejskiej, Dzielnicowej)

RADY NARODOWEJ

Konto

(nr rejestru wymiarowego)

Pokwitowanie z wykonania świadczeń rzeczowych na fundusz na rok 195.........Seria

nr ......

Dnia .................... 195... r. Data wykonania świadczeń
Wyszczególnienie świadczeń rzeczowych
Nazwisko i imię (nazwa) zobowiązanegoLiczba dnia pracyDostarczono materiałów i sprzętu, ilość i rodzajOgólna równowartość pieniężna zł........................

Podpis kierownika robót

[m.p.]

Dnia .......... 195... r.

+środkiem przewozowym
niewykwalifikowanejwykwalifikowanej1-konnym2-konnymzmechanizowanym
Adres
Równowartość słownie złotych ............................................................................ gr ......................

ZAŁĄCZNIK  Nr 7.

PREZYDIUM GROMADZKIEJ ......................................................

(Osiedla, Miejskiej, Dzielnicowej) (nr pozycji rejestru wymiarowego)

RADY NARODOWEJ

w ....................... powiat ……................... Ob./Instytucja ........................wieś ...........................

Karta kontroli wykonania świadczeń rzeczowych na fundusz na rok 195...

RODZAJ ŚWIADCZENIAWezwaniaWykonaniaRównowartość w zł
DataDataDataDataDataRazemData i nr kwituData i nr kwituData i nr kwituData i nr kwituData i nr kwituData i nr kwitu
IlośćIlośćIlośćIlośćIlośćIlośćIlośćIlośćIlośćIlośćIlośćIlość
1234567891011121314
Robocizna niewykwalifikowana
Robocizna wykwalifikowana
Furmanki 1-konne
Furmanki 2-konne
Środki zmechanizowane
Materiał ..............

Sprzęt ................

Podwody
Ogółem

Za niewykonanie dniówek (art. 2 ust. 2 ustawy) w dniu ........................... 19... r., w dniu .................... 19... r.

niedostarczenie podwód (art. 2 ust. 3 ustawy) w dniu ............................... 19... r., w dniu .................... 19... r.

zastosowano postępowanie przymusowe w administracji w postaci: ........................................

Decyzja z dnia ................................ nr ....................

Uiszczonogrzywnę:Data .................... nr kwitu ............ kwota .............. zł
""Data .................... nr kwitu ............ kwota .............. zł

ZAŁĄCZNIK  Nr 8.

PREZYDIUM GROMADZKIEJ

(Osiedla, Miejskiej, Dzielnicowej)

RADY NARODOWEJ

w ..................................................

SPRAWOZDANIE O WYNIKACH WYMIARU WPŁAT NA FUNDUSZ GROMADZKI za 195........ r.

Gromada, osiedle, miasto, dzielnica, powiat, województwo (wypełnić na każdym pasku)Grupa zobowiązanychLiczba zobowiązanychOgólny wymiar
kwota w złz ogólnej kwoty przypadaRównowartość dniówek z kol. 6 w zł
do uiszczenia w złdo wykonania w naturze liczba dniówek
1234567
Gospodarstwa indywidualne
1234567
Posiadacze budynków i placów nie zabudowanych
1234567
Posiadacze kart rejestracyjnych i podatkowych
1234567
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne
1234567
Państwowe gospodarstwa rolne i leśne
1234567
Inne jednostki spółdzielcze i państwowe
1234567
Razem
Równowartość (zamiennik) dniówki:

wynosi w gromadzie: pracy niewykwalifikowanej ........................ zł, podwody ........... zł

przeciętna równowartość w powiecie: pracy niewykwalifikowanej ........ zł, podwody ........... zł

przeciętna równowartość w województwie: pracy niewykwalifikowanej ..... zł, podwody .......... zł

Stempel organu sprawozdawczego ...................., dnia .................... 195... r.

………………………………….................. Przewodniczący Gromadzkiej

(podpis osoby sporządzającej sprawozdanie) Rady Narodowej

.......................................................

(podpis)

(Strona 1)

ZAŁĄCZNIK  Nr 9. 5

(Stempel organu sprawozdawczego)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU GROMADZKIEGO

za .......... kwartał 195.. r.

Dochody:

WymiarZaległości początkowe - po uwzględnieniu nadpłatOdpisy (ulgi, zwolnienia, umorzenia)Uiszczono w gotówceWykonano w naturze - równowartośćZaległości końcowe - po uwzględnieniu nadpłat
Ogółemdo uiszczenia w gotówcedo wykonania - równowartość
w tysiącach złotych
12345678

Wydatki:

Wyszczególnienie zadańW gotówceW naturze - po przeliczeniu na gotówkę
planowanowykonanoplanowanowykonano
w tysiącach złotych
I. Na budowę, utrzymanie, wyposażenie i remont:
1) dróg, mostów, ulic i placów lokalnych - w ramach zadań gromadzkiej rady narodowej (bez czynów społecznych)
2) dróg, mostów, ulic i placów lokalnych, prowadzonych w ramach planu gospodarczego powiatu (bez czynów społecznych) - udział gromadzkiej rady narodowej
3) urządzeń komunalnych, kulturalno-oświatowych i przeciwpożarowych (bez czynów społecznych)
4) drobnych zakładów produkcyjnych i usługowych, służących potrzebom mieszkańców gromady (bez czynów społecznych)
II. Na pomoc w realizacji czynów społecznych podejmowanych przez zebrania wiejskie lub organizacje społeczne działające na terenie gromady:
1) w zakresie melioracji
2) w innym zakresie
III. Na podwody do przewozu nauczycieli, członków ich rodzin i innych osób do lekarza, szpitala itp. oraz opału do mieszkań nauczycieli
Razem

Sporządził: ........................................................... Przewodniczący

Gromadzkiej Rady Narodowej

(Kierownik Wydziału Finansowego)

..........................................................

(podpis)

1 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 instrukcji z dnia 26 czerwca 1962 r. (M.P.62.53.258) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 2 lipca 1962 r.
2 § 7 ust. 3 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 instrukcji z dnia 26 czerwca 1962 r. (M.P.62.53.258) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 2 lipca 1962 r.
3 § 29 zmieniony przez § 1 pkt 1 instrukcji z dnia 17 czerwca 1959 r. (M.P.59.58.288) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 30 czerwca 1959 r.
4 § 33 ust. 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 instrukcji z dnia 17 czerwca 1959 r. (M.P.59.58.288) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 30 czerwca 1959 r.
*)Wypełnia się w przypadku wykorzystania uprawnień z art. 2 ust. 2 i ust. 3 ustawy.
**)80% tej kwoty pokrywa wydatki przewidziane w planie wydatków, 20% tej kwoty stanowi rezerwę (art. 9 ust. 3 ustawy).
5 Załącznik Nr 9 zmieniony przez § 1 pkt 3 instrukcji z dnia 17 czerwca 1959 r. (M.P.59.58.288) zmieniającej nin. instrukcję z dniem 30 czerwca 1959 r.