Monitor Polski

M.P.1959.58.288

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1959 r.

INSTRUKCJA
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 czerwca 1959 r.
zmieniająca instrukcję z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe (Dz. U. Nr 17, poz. 73) zarządza się, co następuje:
§  1. W instrukcji Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe (Monitor Polski Nr 23, poz. 139) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 29 otrzymuje brzmienie:

"§ 29. 1. Prezydia gromadzkich rad narodowych sporządzają w 2 egzemplarzach kwartalne sprawozdania z wykonania funduszu gromadzkiego (załącznik nr 9), z których 1 egzemplarz przesyłają organowi finansowemu prezydium powiatowej rady narodowej.

2. W sprawozdaniu podaje się dane w cyfrach narastających.

3. Sprawozdanie sporządzone po upływie czwartego kwartału stanowi jednocześnie sprawozdanie roczne.

4. Organy finansowe prezydiów powiatowych rad narodowych na podstawie sprawozdań gromadzkich sporządzają w 3 egzemplarzach sprawozdania kwartalne zbiorcze, z których 2 egzemplarze przesyłają organowi finansowemu prezydium wojewódzkiej rady narodowej.

5. Organy finansowe prezydiów wojewódzkich rad narodowych na podstawie sprawozdań powiatowych sporządzają w 2 egzemplarzach zbiorcze sprawozdania z całego województwa i - wraz z 1 egzemplarzem sprawozdań powiatowych - przedstawiają Ministerstwu Finansów - Departament Podatków i Opłat.

6. Sprawozdania, o których mowa w ustępach poprzedzających, należy przedstawiać w terminach przewidzianych w przepisach o przedstawianiu sprawozdań kwartalnych o dochodach budżetowych.";

2) w § 33 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) "Sprawozdanie z wykonania budżetu gromadzkiego" - załącznik nr 9.";

3) dotychczasowy wzór podany w załączniku nr 9 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej instrukcji.
§  2. Instrukcja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

"Załącznik nr 9

(Stempel organu sprawozdawczego)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU GROMADZKIEGO

za .......... kwartał 195.. r.

Dochody:

WymiarZaległości początkowe - po uwzględnieniu nadpłatOdpisy (ulgi, zwolnienia, umorzenia)Uiszczono w gotówceWykonano w naturze - równowartośćZaległości końcowe - po uwzględnieniu nadpłat
Ogółemdo uiszczenia w gotówcedo wykonania - równowartość
w tysiącach złotych
12345678

Wydatki:

Wyszczególnienie zadańW gotówceW naturze - po przeliczeniu na gotówkę
planowanowykonanoplanowanowykonano
w tysiącach złotych
I. Na budowę, utrzymanie, wyposażenie i remont:
1) dróg, mostów, ulic i placów lokalnych - w ramach zadań gromadzkiej rady narodowej (bez czynów społecznych)
2) dróg, mostów, ulic i placów lokalnych, prowadzonych w ramach planu gospodarczego powiatu (bez czynów społecznych) - udział gromadzkiej rady narodowej
3) urządzeń komunalnych, kulturalno-oświatowych i przeciwpożarowych (bez czynów społecznych)
4) drobnych zakładów produkcyjnych i usługowych, służących potrzebom mieszkańców gromady (bez czynów społecznych)
II. Na pomoc w realizacji czynów społecznych podejmowanych przez zebrania wiejskie lub organizacje społeczne działające na terenie gromady:
1) w zakresie melioracji
2) w innym zakresie
III. Na podwody do przewozu nauczycieli, członków ich rodzin i innych osób do lekarza, szpitala itp. oraz opału do mieszkań nauczycieli
Razem

Sporządził: ........................................................... Przewodniczący

Gromadzkiej Rady Narodowej

(Kierownik Wydziału Finansowego)

..........................................................

(podpis)"