Zm.: instrukcja w sprawie wykonania ustawy o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe.

Monitor Polski

M.P.1962.53.258

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 1962 r.

INSTRUKCJA
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 czerwca 1962 r.
zmieniająca instrukcję w sprawie wykonania ustawy o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe (Dz. U. z 1958 r. Nr 17, poz. 73 i z 1962 r. Nr 32, poz. 152) zarządza się, co następuje:
W § 7 instrukcji Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe (Monitor Polski z 1958 r. Nr 23, poz. 139 i z 1959 r. Nr 58, poz. 288) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po ust. 1 dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Jeżeli zobowiązany do wpłat na fundusz gromadzki (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy) posiada gospodarstwa rolne (grunty) w dwu lub więcej gromadach i w jednej z tych gromad mieszka, do wymiaru i poboru wpłat na fundusz od wszystkich gospodarstw (gruntów) powołane jest prezydium gromadzkiej rady narodowej właściwe według miejsca zamieszkania zobowiązanego.";

2)
dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 3.
Instrukcja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.