Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych, w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe.

Monitor Polski

M.P.2017.455

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych, w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ogłasza się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych, w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe, stanowiący załącznik do obwieszczenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI ROZWOJU I FINANSÓW LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH, W ZAKRESIE DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE, INSTYTUCJE FINANSOWE

1) Krajowa Informacja Skarbowa;

2) izby administracji skarbowej;

3) urzędy skarbowe;

4) urzędy celno-skarbowe wraz z podległymi oddziałami celnymi;

5) Krajowa Szkoła Skarbowości;

6) Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 731).