Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.2016.731

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ogłasza się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI FINANSÓW LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) izby i urzędy skarbowe;

2) urzędy kontroli skarbowej;

3) izby i urzędy celne;

4) Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów;

5) Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów.

1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 58).