Monitor Polski

M.P.2018.168

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ogłasza się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI FINANSÓW LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Krajowa Informacja Skarbowa;

2) izby administracji skarbowej;

3) urzędy skarbowe;

4) urzędy celno-skarbowe wraz z podległymi oddziałami celnymi;

5) Krajowa Szkoła Skarbowości;

6) Centrum Informatyki Resortu Finansów.

1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych, w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe (M.P. poz. 455).