Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.2021.789

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia. 2
Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1. Jednostki organizacyjne podległe:

1) Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego;

2) Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

3) Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w likwidacji.

2. Jednostki organizacyjne nadzorowane:

1) Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy;

2) Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego;

3) Instytut Pracy i Spraw Socjalnych;

4) Ochotnicze Hufce Pracy;

5) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

6) Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej - rodzina, zabezpieczenie społeczne oraz praca, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723 oraz z 2021 r. poz. 1473).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 1199).