Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.2020.1199

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 20 grudnia 2020 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568, 695 i 2320) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia. 2
ZAŁĄCZNIK

Jednostka organizacyjna podległa:

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Jednostki organizacyjne nadzorowane:

1)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
2)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne oraz rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 212).