Monitor Polski

M.P.2019.1012

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 2 października 2019 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe w części 20 - gospodarka wraz z kwotami tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe w części 20 - gospodarka, nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291), wraz z kwotami tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2018 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI

1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).