Monitor Polski

M.P.2018.1218

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 23 października 2018 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe w części 20 - gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe w części 20 - gospodarka, nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 2162), wraz z kwotami tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2017 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI

1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).