Art. 122. - [Treść załączników do ustawy budżetowej] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1270 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 20 maja 2025 r.
Art.  122.  [Treść załączników do ustawy budżetowej]
1. 
W załącznikach do ustawy budżetowej zamieszcza się także:
1)
plany finansowe:
a)
agencji wykonawczych,
b)
instytucji gospodarki budżetowej,
c)
państwowych funduszy celowych,
d)
państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14;
2)
wykaz:
a)
jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe, z wyłączeniem dotacji celowych na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, oraz kwoty dotacji,
b)
programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów,
c)
wieloletnich limitów zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich wraz z wykazem wieloletnich limitów wydatków realizowanych w ich ramach;
3)
plan wydatków budżetu państwa w roku budżetowym na:
a)
realizację projektów pomocy technicznej programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5,
b)
realizację programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich i wpłat do wspólnych budżetów pomocy technicznej programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5,
c)
realizację programów, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d

- w szczegółowości klasyfikacji budżetowej: część, dział, rozdział;

4)
zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym;
5)
zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
6)
zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych;
7)
plan przychodów i rozchodów budżetu państwa.
2. 
Zestawienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera:
1)
nazwę programu i podstawę prawną jego utworzenia;
2)
jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą jego wykonanie;
3)
cel programu;
4)
zadania programu;
5)
okres realizacji programu;
6)
łączne nakłady, w tym z budżetu państwa, na realizację programu;
7)
wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w kolejnych latach na realizację programu;
8)
mierniki określające stopień realizacji celu.
3. 
W przypadku gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, że nie jest możliwe ujęcie jednostki w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, wykaz może zawierać grupy jednostek i łączną kwotę dotacji.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dysponent części budżetowej, w której zaplanowane zostały dotacje, podaje do publicznej wiadomości, w drodze obwieszczenia, wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom.