Wszczęcie postępowania ochronnego w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny określonych rodzajów obuwia importowanego z Chińskiej Republiki Ludowej.

Monitor Polski

M.P.1998.26.380

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 sierpnia 1998 r.

POSTANOWIENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 6 sierpnia 1998 r.
o wszczęciu postępowania ochronnego w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny określonych rodzajów obuwia importowanego z Chińskiej Republiki Ludowej.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 157, poz. 1027), zwanej dalej "ustawą", wszczyna się z dniem ogłoszenia niniejszego postanowienia postępowanie w celu ochrony rynku przed przywozem niektórych rodzajów obuwia, oznaczonych w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego następującymi kodami PCN: 6402 19 00, 6402 20 00, 6402 91 00, 6402 99 10, 6402 99 31, 6402 99 39, 6402 99 50, 6402 99 91, 6402 99 93, 6402 99 96, 6402 99 98, 6403 19 00, 6403 91 11, 6403 91 13, 6403 91 16, 6403 91 18, 6403 91 91, 6403 91 93, 6403 91 96, 6403 91 98, 6403 99 11, 6403 99 31, 6403 99 33, 6403 99 36, 6403 99 38, 6403 99 50, 6403 99 91, 6403 99 93, 6403 99 96, 6403 99 98, 6404 11 00, 6404 19 10, 6404 19 90, 6405 10 90, 6405 20 91, 6405 20 99, 6405 90 10, z Chińskiej Republiki Ludowej.
Postępowanie wszczyna się na wniosek Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w Łodzi (ul. Piotrkowska 148/150, 90-950 Łódź), zwanej dalej wnioskodawcą, występującej w imieniu przemysłu krajowego.

Wnioskodawca stwierdza, że od kilku lat notowany jest znaczny wzrost przywozu obuwia z Chińskiej Republiki Ludowej. W ujęciu wolumenowym dostawy wzrosły ponad 300% w 1995 r. i o 46,0% w 1996 r. Mimo iż w 1997 r. odnotowano ich spadek o 11,9% (76 mln par), to import ten był o 28,7% wyższy niż w 1995 r. i aż 400% wyższy niż w 1994 r. Przywóz ten przyczynił się do spadku wykorzystania potencjału produkcyjnego, do spadku udziału produkcji krajowej na polskim rynku obuwia mimo wzrostu konsumpcji krajowej, konieczności redukcji zatrudnienia oraz pogorszenia wyników finansowych.

Dane dotyczące udziału importu obuwia z Chińskiej Republiki Ludowej w imporcie ogółem oraz dane dotyczące wykorzystania potencjału produkcyjnego przemysłu krajowego, spadku udziału producentów krajowych w polskim rynku, redukcji zatrudnienia zawiera załącznik do postanowienia.

W przypadku potwierdzenia wystąpienia nadmiernego przywozu na takich warunkach, że wyrządza on szkodę lub zagraża wyrządzeniu takiej szkody przemysłowi krajowemu wytwarzającemu towar podobny lub towar bezpośrednio konkurencyjny zostaną zastosowane środki, o których mowa w art. 9 ustawy.

Zainteresowane strony mogą zgłosić swój udział w postępowaniu ochronnym w terminie 21 dni od daty ogłoszenia postanowienia.

Termin dostarczenia informacji i wyrażenia opinii przez zainteresowane strony w sprawie wszczęcia postępowania wyznacza się na 30 dni od daty ogłoszenia postanowienia.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy wszystkie zainteresowane strony mogą w toku postępowania ochronnego składać wyjaśnienia, zgłaszać wnioski oraz dostarczać dowody na ich poparcie. Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy informacje przekazane przez strony w trakcie postępowania mogą zostać objęte klauzulą poufności.

Zgodnie z art. 127 § 3 oraz w związku z art. 144 Kodeksu postępowania administracyjnego na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Strona niezadowolona może zwrócić się do Ministra Gospodarki z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

ZAŁĄCZNIK

PORÓWNAWCZE DANE DOTYCZĄCE PRZYWOZU OBUWIA Z CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

Wyszczególnienie1994 r.1995 r.1996 r.1997 r.
Udział Chińskiej Republiki Ludowej w imporcie obuwia ogółem34,0%70,4%76,4%80,0%
Stopień wykorzystania potencjału produkcyjnego producentów krajowych-82,6%78,9%69,6%
Udział producentów krajowych w polskim rynku obuwia41,9%34,0%28,6%31,4%
Spadek zatrudnienia w przemyśle krajowym--5,4%6,7%