Art. 127. - [Prawo do odwołania od decyzji administracyjnej] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  127.  [Prawo do odwołania od decyzji administracyjnej]
§  1. 
Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.
§  1a.  1
 Decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna.
§  2. 
Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.
§  3. 
Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.
§  4. 
(uchylony).
1 Art. 127 § 1a dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.803) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 maja 2023 r.