Art. 144. - [Odesłanie] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.735 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r.
Art.  144.  [Odesłanie]

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do zażaleń mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące odwołań.