Włączenie kwalifikacji rynkowej "Rusznikarz - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Monitor Polski

M.P.2019.736

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Rusznikarz - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Rusznikarz - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "RUSZNIKARZ - DYPLOM MISTRZOWSKI" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1.
Nazwa kwalifikacji rynkowej
Rusznikarz - dyplom mistrzowski
2.
Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Dyplom mistrzowski
3.
Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej i warunki przedłużenia jego ważności
Bezterminowy
4.
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej
5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
5.
Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Rusznikarz - dyplom mistrzowski" jest gotowa do świadczenia usług z zakresu konstruowania oraz wykonywania broni pneumatycznej i palnej lub jej części metodą obróbki ręcznej oraz maszynowej. Jest także przygotowana do wykonywania napraw, przeglądów i konserwacji broni, a także montażu urządzeń optycznych. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Rusznikarz - dyplom mistrzowski" jest gotowa do wykonywania czynności prowadzących do pozbawiania wyrobów rusznikarskich ich cech użytkowych na podstawie specyfikacji wydanej przez uprawniony instytut techniczny. Jest również przygotowana do przystrzeliwania broni wszystkich typów, w tym dostosowywania urządzeń celowniczych do potrzeb użytkowników broni. W trakcie wykonywania powierzonych zadań posługuje się rysunkiem technicznym i dokumentacją. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Rusznikarz - dyplom mistrzowski" jest gotowa do organizowania i nadzorowania procesów obróbki części broni, maszyn i urządzeń rusznikarskich. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Rusznikarz - dyplom mistrzowski" udziela fachowego doradztwa przy zakupie broni i urządzeń optycznych oraz wycenia wartość rynkową różnych rodzajów broni. Do zadań rusznikarza-mistrza należy także prowadzenie badań i wykonywanie odpowiednich ekspertyz broni i amunicji na potrzeby zainteresowanych osób i instytucji. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Rusznikarz - dyplom mistrzowski" jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stosowania odpowiednich przepisów prawa, planowania i wdrażania działań marketingowych, wdrażania usprawnień technicznych i organizacyjnych, prowadzenia dokumentacji firmy. Odpowiada za podlegający mu personel i za organizację pracy w zespole, tj. przede wszystkim planuje i nadzoruje pracę zespołu oraz ocenia jakość zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Rusznikarz - dyplom mistrzowski" jest także przygotowana do udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym współpracowników. Stosuje zróżnicowane metody nauczania na bazie podstawy programowej, programów nauczania w zawodzie oraz uczenia w procesie pracy.

Zestaw 1. Organizowanie i nadzorowanie procesu wytworzenia lub naprawy broni palnej oraz pneumatycznej
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje zagadnienia związane z budową broni- omawia przeznaczenie broni,

- omawia zakres odpowiedzialności prawnej rusznikarza w odniesieniu do różnych rodzajów broni,

- opisuje budowę zasadniczych części broni,

- omawia zagadnienia związane z budową istotnych części broni palnej,

- omawia działanie mechanizmów różnego rodzaju broni.

Rozróżnia materiały stosowane w rusznikarstwie- omawia zastosowanie metali szlachetnych i nieszlachetnych, - omawia zagadnienia związane z właściwościami i obróbką stali, - omawia zastosowanie stopów metali,

- omawia zastosowanie różnych rodzajów drewna,

- omawia zastosowanie tworzyw sztucznych,

- omawia zastosowanie materiałów chemicznych (kleje, rozpuszczalniki, środki wykorzystywane do wykonywania powłok zabezpieczających).

Rozróżnia rodzaje amunicji- omawia budowę nabojów do poszczególnych rodzajów broni, - dobiera rodzaj amunicji do poszczególnych rodzajów broni, - klasyfikuje materiały wybuchowe.
Identyfikuje materiały i urządzenia niezbędne do wytwarzania, naprawy i konserwacji- wymienia narzędzia i urządzenia stosowane do wytwarzania, naprawy i konserwacji broni palnej (np. tokarka, frezarka, szlifierka, polerka, wiertarka stołowa, wiertarka ręczna, grawerka),

- omawia zespoły urządzeń wykorzystywanych w wytwarzaniu i konserwacji broni,

- projektuje, wykonuje oraz przygotowuje nietypowe narzędzia i pomoce do prac rusznikarskich.

Identyfikuje budowę, przeznaczenie i zasady eksploatacji urządzeń optycznych- omawia przeznaczenie, budowę, zasady eksploatacji i konserwacji celowników optycznych,

- omawia budowę, zasady eksploatacji i konserwacji celowników noktowizyjnych oraz dalmierzy,

- omawia zasady i budowę użytkowania lornetek obserwacyjnych,

- omawia parametry celowników optycznych,

- omawia parametry lornetek,

- omawia sposoby montażu celowników optycznych.

Posługuje się rysunkiem technicznym

(zawodowym)

- rozpoznaje symbole techniczne,

- rozpoznaje z rysunku technicznego elementy broni,

- wykonuje rysunki fragmentów, elementów i części broni,

- rozpoznaje elementy broni na podstawie rzutów.

Organizuje stanowisko pracy (własne i pracowników)- opisuje stanowiska pracy ze względu na podejmowane działania (stanowisko do lutowania, stanowisko do spawania),

- omawia wyposażenie warsztatu rusznikarskiego,

- omawia stanowisko sprawdzania broni, w tym rozkładania i składania broni,

- omawia wyposażenie magazynu broni.

Charakteryzuje zagadnienia związane z nadzorowaniem przebiegu produkcji broni i urządzeń rusznikarskich- omawia zasady kontrolowania parametrów jakościowych procesów wytwarzania broni, części broni i urządzeń rusznikarskich,

- omawia zasady kontrolowania przebiegu procesu produkcji,

- omawia zasady kontrolowania wydajności procesów produkcji i jakości wyrobów,

- omawia zasady kontrolowania stanu technicznego narzędzi, maszyn i urządzeń,

- omawia zasady zarządzania gospodarką materiałową oraz odpadami,

- sporządza dokumentację sprawozdawczą produkcji broni, istotnych części broni, urządzeń rusznikarskich,

- kalkuluje koszty wytwarzania wyrobów.

Zestaw 2. Wytwarzanie broni palnej oraz pneumatycznej
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wykonuje elementy broni i gotowych wyrobów rusznikarskich metodą obróbki ręcznej- rozróżnia techniki i metody wykonywania broni - dobiera metodę do obróbki ręcznej,

- dobiera materiały do wykonania i obróbki elementów broni i innych wyrobów rusznikarskich,

- dobiera narzędzia do wykonywania obróbki ręcznej,

- dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prac rusznikarskich,

- wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej - wykonuje wskazane elementy broni palnej lub przyrządów do jej obsługi zgodnie z dokumentacją (np. wykonuje łoże, kolby, chwyty),

- ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej.

Wykonuje elementy broni, maszyn, urządzeń, narzędzi i gotowych wyrobów rusznikarskich metodą obróbki maszynowej- dobiera metodę obróbki maszynowej do wykonania elementów broni, maszyn, narzędzi i innych wyrobów rusznikarskich,

- rozróżnia elementy budowy obrabiarek uniwersalnych,

- dobiera obrabiarki do rodzaju wykonywanych prac rusznikarskich,

- dobiera materiały do wykonania elementów broni, maszyn, urządzeń, narzędzi i konstrukcji,

- dobiera przyrządy i uchwyty do wykonania obróbki maszynowej,

- dobiera narzędzia do wykonywania prac z zakresu obróbki maszynowej,

- dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanej pracy rusznikarskiej,

- wykonuje prace z zakresu obróbki maszynowej,

- ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki maszynowej,

- omawia wykonanie istotnych elementów broni palnej oraz przeróbek mających na celu zmianę przeznaczenia broni, w tym zmianę kalibru i modyfikację automatyki broni.

Wykonuje połączenia elementów broni oraz materiałów stosowanych w rusznikarstwie- rozróżnia techniki łączenia elementów broni na podstawie dokumentacji,

- dobiera narzędzia i urządzenia do wykonywania połączeń broni,

- montuje celowniki (w tym optyczne) na wszystkich rodzajach broni,

- montuje przyspieszniki do broni,

- dorabia i instaluje tłumiki odrzutu na specjalne życzenie,

- dorabia kolby oraz naprawia i przeprowadza renowację kolb.

Zestaw 3. Naprawianie i konserwacja broni palnej i pneumatycznej
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wykonuje okresowy przegląd broni- określa zakres i terminy przeglądów oraz zakres naprawy broni,

- ocenia stan techniczny broni ze szczególnym uwzględnieniem jej bezpiecznego funkcjonowania,

- sprawdza zgodność cech broni z dokumentacją,

- omawia proces zużycia elementów i podzespołów broni,

- omawia typy i przyczyny uszkodzeń broni,

- dobiera metodę i wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów broni,

- identyfikuje uszkodzenia oraz stopień wypracowania istotnych części broni,

- wykonuje czynności niezbędne do utrzymania broni w sprawności,

- stwierdza bezpieczeństwo działania broni (dopuszcza broń do użytkowania),

- sporządza opinię techniczną broni.

Naprawia i konserwuje broń palną i pneumatyczną- wykonuje pomiary warsztatowo-rusznikarskie,

- demontuje zespoły i podzespoły broni,

- rozkonserwowuje zespoły i podzespoły broni,

- wykonuje czyszczenie zespołów i podzespołów broni,

- wymienia lub naprawia zespoły i podzespoły gotowe w broni strzeleckiej,

- pasuje elementy nadmiarowe,

- zabezpiecza metalowe elementy broni, w tym wykonuje barwienie (oksydowanie - na gorąco i na zimno, brunirowanie), nakładanie powłok galwanicznych (kadmowanie, niklowanie, chromowanie) i malowanie,

- konserwuje niemetalowe elementy broni (gotuje w olejach, barwi),

- składa elementy broni,

- wykonuje części broni niezbędne do jej napraw przy zastosowaniu obróbki mechanicznej, cieplnej, skrawaniem oraz spajania,

- wykonuje istotne części broni (lufa, komora zamkowa, zamek, szkielet, baskila) i sporządza stosowną dokumentację,

- dobiera środki chemiczne do tworzenia stałych powłok zabezpieczających oraz konserwacji.

Pozbawia wyroby cech użytkowych na podstawie specyfikacji wydanej przez uprawniony instytut techniczny- omawia proces pozbawiania broni cech użytkowych,

- odczytuje informacje zawarte w specyfikacji, w tym odczytuje rysunki techniczne,

- wykonuje wiercenia, frezowania, spawania, szlifowanie elementów broni,

- wykonuje czernienie i brunirowanie elementów broni,

- sporządza dokumentację powykonawczą.

Przystrzeliwuje broń wszystkich typów- omawia urządzenie i wyposażenie strzelnicy oraz warunki bezpieczeństwa,

- omawia zasady przygotowania strzelnicy do przeprowadzenia strzelań,

- omawia zasady przystrzeliwania wszystkich typów broni z różnego rodzaju przyrządami celowniczymi,

- dostosowuje przyrządy celownicze wszystkich typów do użytkownika broni (w tym noktowizory i dalmierze).

Zestaw 4. Prowadzenie doradztwa i wyceny w zakresie broni palnej oraz pneumatycznej
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Prowadzi doradztwo przy zakupie i doborze broni i urządzeń optycznych- omawia zasady dobom broni do potrzeb użytkownika (ze względu na składność broni, przeznaczenie oraz cenę),

- omawia zasady dobom urządzeń optycznych do możliwości użytkownika,

- omawia zasady dobom broni do wymagań scenografii filmowych.

Wycenia wartość rynkową różnych rodzajów broni- wskazuje źródła wycen broni (katalogi, domy aukcyjne, źródła internetowe, opracowania firm produkujących broń),

- porównuje wartość wyrobu z katalogami międzynarodowymi (np. "Frankonia", "Kettner"),

- dokonuje wyceny broni, uwzględniając stopień jej zużycia, kompletność i zgodność numeryczną.

Zestaw 5. Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Nadzoruje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska- wyjaśnia pojęcia związane z BHP, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią stosowane podczas wykonywanych zadań zawodowych,

- objaśnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce,

- omawia prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP,

- wskazuje przykładowe zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z niewłaściwym wykonywaniem zadań zawodowych oraz z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy,

- omawia skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka,

- organizuje stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,

- organizuje proces technologiczny zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,

- wyjaśnia zasady stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych,

- wskazuje zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Stosuje zasady prowadzenia działalności gospodarczej- wyjaśnia pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej,

- omawia przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego w zakresie wykonywanych zadań zawodowych, - wskazuje przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży związanej z wykonywanymi zadaniami zawodowymi oraz omawia powiązania między nimi,

- wskazuje metody analizy skuteczności działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży,

- uzasadnia znaczenie inicjowania wspólnych przedsięwzięć z różnymi przedsiębiorstwami z branży,

- wyjaśnia zasady przygotowywania dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej i ilustruje je przykładami,

- wyjaśnia zasady prowadzenia korespondencji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i ilustruje je przykładami,

- wskazuje urządzenia biurowe oraz programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; - uzasadnia znaczenie podejmowania działań marketingowych prowadzonej działalności gospodarczej,

- objaśnia zależności w kosztach i przychodach prowadzonej działalności gospodarczej,

- monitoruje stan zasobów materialnych (materiałów i urządzeń) oraz zasobów personalnych niezbędnych do wykonania produktów i usług.

Zestaw 6. Organizowanie pracy w zespole i doskonalenie zawodowe współpracowników
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Organizuje pracę zespołu- uzasadnia znaczenie planowania i nadzorowania pracy zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań, odwołując się do własnych doświadczeń,

- omawia zasady dobom osób do wykonania przydzielonych zadań, - podaje przykłady właściwego i niewłaściwego kierowania wykonywaniem przydzielonych zadań,

- omawia rolę osoby organizującej pracę w zespole (takie jak ocena jakości wykonania przydzielonych zadań, dążenie do poprawy warunków i jakości pracy),

- wyjaśnia zasady komunikowania się ze współpracownikami,

- uzasadnia znaczenie przestrzegania zasad kultury i etyki.

Organizuje instruktaż i doradztwo związane z doskonaleniem wewnątrzzakładowym- wyjaśnia zagadnienia z obszaru psychologii i pedagogiki dotyczące uczenia się w procesie pracy, motywowania współpracowników i uczniów do nauki oraz rozwiązywania problemów dydaktycznych i interpersonalnych,

- określa cele kształcenia w procesie praktycznej nauki zawodu zgodnie z podstawą programową i programem nauczania,

- określa zakres doskonalenia zawodowego,

- omawia zasady dobom metod nauczania do treści nauczania,

- dobiera środki dydaktyczne do treści nauczania,

- omawia możliwe do zastosowania narzędzia pomiaru dydaktycznego oraz kryteria oceniania uczącego się,

- wyjaśnia zasady prowadzenia dokumentacji niezbędnej do szkolenia zawodowego.

6.
Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego.

Wymagania dotyczące metod stosowanych w walidacji:

Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach.

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się od 1 do 4.

Etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone w zestawach efektów uczenia się od 1 do 6.

Wymagania dotyczące zasobów kadrowych:

W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin mistrzowski wchodzi co najmniej pięć osób: przewodniczący komisji lub jego zastępca, co najmniej trzech członków komisji oraz sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i nie uczestniczy ani w przeprowadzaniu egzaminu, ani w ocenianiu i ustalaniu wyniku egzaminu.

Przewodniczący komisji i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin.

W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy przewodniczącego, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji posiadają:

1) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo

2) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo

3) wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza.

Członkowie komisji posiadają:

1) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo

2) wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika.

Przewodniczący komisji, zastępcy przewodniczącego komisji oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), lub ukończyli kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Wymóg ukończenia kursu pedagogicznego przez przewodniczącego komisji, zastępców przewodniczącego komisji oraz członków komisji uznaje się za spełniony w przypadku, gdy osoby te ukończyły kurs pedagogiczny na instruktorów praktycznej nauki zawodu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) obowiązującej przed dniem 1 września 2017 r.

Przewodniczącym komisji, zastępcami przewodniczącego komisji oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz co najmniej dwuletni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła.

Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą. Wymagania dotyczące sposobu prowadzenia walidacji oraz warunków organizacyjnych i materialnych, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia walidacji:

Etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych. Czas etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 min i nie dłuższy niż 24 godz., łącznie w okresie 3 dni.

Czas części pisemnej nie może być krótszy niż 45 min i nie dłuższy niż 210 min.

Czas części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 min.

Stanowisko egzaminacyjne egzaminu praktycznego musi być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Warunki niezbędne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego:

- stanowisko sprawdzania bezpieczeństwa i technicznego broni,

- stanowisko rozkładania, składania, rozbiórki częściowej i całkowitej broni,

- stanowisko obróbki metali skrawaniem (tokarka, frezarka, szlifierka),

- stanowisko lutownicze miękkie i twarde,

- stanowisko technika-optyka,

- stanowisko spawacza,

- stanowisko galwanotechnika z urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi,

- stanowisko stolarza-snycerza (rzeźbiarza w drewnie),

- zestawy niezbędnych narzędzi rusznikarskich, ślusarskich, stolarskich, snycerskich, optycznych itp.,

- zestawy części zamiennych prostych i specjalistycznych, materiałów chemicznych, metali, drewna i tworzyw sztucznych,

- zapasowe zestawy odzieży ochronnej.

Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji:

Osoba ubiegająca się o kwalifikację rynkową "Rusznikarz - dyplom mistrzowski" musi mieć ukończone 21 lat życia oraz spełniać wymogi zdrowotne określone w art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284, z późn. zm.).

Kwalifikację rynkową "Rusznikarz - dyplom mistrzowski" mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin mistrzowski. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Do egzaminu mistrzowskiego może być dopuszczona osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków, tj. posiada:

1) świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:

a) co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo

b) co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego;

2) świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;

3) świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

4) świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;

5) świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r" dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

6) dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

7.
Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji
Nie rzadziej niż raz na 10 lat.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).