Art. 70. - System oświaty. - Dz.U.2021.1915 t.j. - OpenLEX

Art. 70. - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1915 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  70. 

(uchylony).