Monitor Polski

M.P.2018.843

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Glazurnik - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Glazurnik - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "GLAZURNIK - ŚWIADECTWO CZELADNICZE" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Glazurnik - świadectwo czeladnicze

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Świadectwo czeladnicze

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Bezterminowy

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej

3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się.

Osoba posiadająca kwalifikację "Glazurnik - świadectwo czeladnicze" jest gotowa do samodzielnego wykonywania robót w zakresie montowania, naprawy i demontażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych. Przestrzega zasad doboru środków i wyrobów budowlanych, dokonuje pomiarów i obliczeń oraz posługuje się dokumentacją budowlaną. Samodzielnie wykonuje prace zgodnie z wymaganiami osoby zlecającej usługę. W porozumieniu ze zleceniodawcą ustala zakres robót oraz dobiera odpowiednie technologie i materiały do ich wykonania. Samodzielnie kształtuje warunki swojej pracy, ustala plan działania oraz organizuje stanowisko swojej pracy. Przygotowuje materiały i narzędzia niezbędne do wykonania powierzonego mu zadania. Rozwiązuje proste i przewidywalne problemy występujące w trakcie wykonywania pracy.

Osoba posiadająca ww. kwalifikację w ramach powierzonych zadań współpracuje ze specjalistami w innych dziedzinach branży budowlano-remontowej. Potrafi analizować oferty pracy pod kątem posiadanych kompetencji. Jest gotowa do przestrzegania zasad etyki i kultury osobistej.

Osoba posiadająca niniejszą kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz umiarkowanie złożonych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym inicjowania prostych działań marketingowych i stosowania kluczowych przepisów prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Potrafi współpracować w zespole, samodzielnie organizować własne stanowisko pracy, a także wspierać innych w tym zakresie. W trakcie wykonywania swoich zadań dba o jak najwyższą jakość produktów lub świadczonych usług. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.
Zestaw 1. Wykonywanie robót w zakresie montowania okładzin glazurniczych ceramicznych i szklanych
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Określa warunki wykonania robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych1) określa technologie przygotowania podłoża pod okładziny glazurnicze ceramiczne lub szklane;

2) rozróżnia podstawowe cechy okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych oraz określa ich właściwości i zastosowanie;

3) rozróżnia podstawowe cechy podłoży pod okładziny glazurnicze ceramiczne lub szklane oraz określa sposoby ich przygotowywania;

4) wykonuje ocenę stanu podłoża i pomiary jego parametrów (np. obecność rys, stan biologiczny: pleśnie, grzyby równość, wytrzymałość, wilgotność) w zależności od rodzaju okładziny glazurniczej ceramicznej lub szklanej;

5) wykonuje pomiary ścian i podłóg oraz zabudowy zgodnie z obowiązującymi zasadami i dokumentacją budowlaną;

6) odczytuje informacje zawarte na rysunku technicznym (związane z wymiarowaniem i charakterystyką poszczególnych detali rysunku w zakresie niezbędnym do prawidłowego montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych);

7) identyfikuje (rozpoznaje) elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych oraz typowe technologie ich wykonania;

8) podczas planowania pracy własnej uwzględnia elementy istniejących instalacji oraz instalacji koniecznych do wykonania w kolejnych etapach realizacji inwestycji;

9) sporządza podstawowy kosztorys i harmonogram wykonywanych przez siebie robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

10) podczas planowania organizacji pracy własnej uwzględnia przebieg robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych z innymi wykonawcami; w razie konieczności weryfikuje kolejność wykonywanych prac.

Przygotowuje własne stanowisko pracy, w tym niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania przez siebie robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych1) dobiera materiały potrzebne do wykonania przez siebie robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych (np. płytki, kleje, spoiny);

2) dobiera narzędzia, materiały i sprzęt do wykonania przez siebie robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

3) wykonuje zabezpieczenia powierzchni, chroniąc je przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem wynikającym z prowadzonych przez siebie robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

4) konserwuje narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane do wykonywania przez siebie robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

5) utrzymuje porządek na własnym stanowisku pracy.

Przygotowuje plan wykonania własnych robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych1) sporządza listę zapotrzebowania na materiały niezbędne do wykonania przez siebie robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

2) kalkuluje koszty wykonania przez siebie robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych, uwzględniając koszty materiałów, narzędzi, sprzętu oraz robocizny;

3) przygotowuje szkice robocze planowanych przez siebie robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

4) planuje sposób wykonania podłoża i izolacji pod okładziny glazurnicze ceramiczne lub szklane;

5) stosuje dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami, katalogami oraz instrukcjami przy wykonywaniu robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych.

Montuje okładziny glazurnicze ceramiczne lub szklane1) przygotowuje podłoże pod okładziny glazurnicze ceramiczne lub szklane;

2) przygotowuje okładziny glazurnicze ceramiczne lub szklane do montażu (np. wymiaruje, docina, szlifuje);

3) przeprowadza montaż okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych z użyciem właściwych materiałów i narzędzi montażowych, zgodnie z projektem, instrukcją, specyfikacją techniczną oraz pozostałą dokumentacją;

4) przeprowadza spoinowanie okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych (w tym profilowanie i czyszczenie);

5) podczas wykonywania przez siebie robót związanych z montowaniem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych stosuje się do zaleceń i instrukcji producentów.

Dokonuje oceny wykonanych przez siebie robót w zakresie montażu1) opisuje jakość wykonanych przez siebie robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych oraz wskazuje na elementy wymagające ewentualnych poprawek;
okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych2) dokonuje poprawki wykonanych przez siebie robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;
3) wykonuje obmiar wykonanych przez siebie robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych oraz sporządza ich rozliczenie.
Zestaw 2. Wykonywanie robót związanych z naprawą i demontażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych
Wykonuje prace związane z naprawą uszkodzonych okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych1) rozpoznaje rodzaj i zakres uszkodzeń okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych oraz określa sposoby ich naprawy z wykorzystaniem wymaganej dokumentacji;

2) wykonuje elementarne obliczenia związane z wykonywaniem przez siebie robót związanych z naprawą uszkodzonych okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

3) przedstawia plan własnych robót związanych z naprawą uszkodzonych okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

4) naprawia uszkodzone elementy okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

5) wykonuje roboty związane z naprawą uszkodzeń niestandardowych elementów dekoracyjnych okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

6) wykonuje prace związane z konserwacją naprawionych okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

7) kontroluje jakość wykonanych przez siebie robót związanych z naprawą uszkodzonych okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych.

Wykonuje prace związane z demontażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych1) organizuje zakres własnych robót związanych z demontażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

2) dobiera narzędzia, sprzęt i materiały do wykonywania robót związanych z demontażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

3) wykonuje roboty związane z demontażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

4) kontroluje jakość wykonanych przez siebie robót związanych z demontażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

5) wykonuje elementarne obliczenia dotyczące wykonywanych przez siebie robót związanych z demontażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych.

Zestaw 3. Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
Stosuje zasady BHP oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska1) wskazuje podstawowe pojęcia związane z BHP, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią stosowane podczas wykonywanych zadań zawodowych;

2) zna i rozumie podstawowe zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

3) zna i rozumie podstawowe przepisy prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP;

4) przytacza przykłady zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z niewłaściwym wykonywaniem zadań zawodowych oraz z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

5) wskazuje skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka i na środowisko naturalne;

6) organizuje własne stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

7) wymienia zasady stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

8) wskazuje zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Stosuje zasady prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiedzialności prawnej oraz etyki zawodowej1) wyjaśnia elementarne pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) wskazuje i stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;

3) wskazuje przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży związanej z wykonywanymi zadaniami zawodowymi oraz omawia powiązania między nimi;

4) wskazuje przykładowe metody analizy skuteczności działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

5) uzasadnia znaczenie inicjowania wspólnych przedsięwzięć z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

6) wskazuje zasady przygotowywania dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

7) wskazuje zasady prowadzenia korespondencji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8) obsługuje urządzenia biurowe oraz podstawowe programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

9) uzasadnia znaczenie podejmowania działań marketingowych prowadzonej działalności gospodarczej;

10) podaje elementarne przykłady metod optymalizacji kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej;

11) zna i rozumie sposoby monitorowania stanu zasobów materialnych (materiałów, narzędzi i urządzeń) oraz zasobów personalnych niezbędnych do wykonania produktów i świadczenia usług;

12) współpracuje w zespole oraz przestrzega zasad kultury i etyki zawodowej;

13) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

14) potrafi przewidzieć skutki podejmowanych działań w ramach wykonywanych robót oraz ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Metody stosowane w walidacji

Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach:

1) etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się 1-3;

2) etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się.

Zasoby kadrowe - kompetencje osób przeprowadzających walidację

W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin czeladniczy wchodzą:

1) przewodniczący komisji;

2) zastępcy przewodniczącego komisji;

3) członkowie komisji;

4) sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i nie uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu oraz ocenianiu i ustalaniu jego wyniku.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub zastępcy posiadają:

1) wykształcenie średnie i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo

2) wykształcenie średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo

3) wykształcenie zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza.

Członkowie komisji egzaminacyjnej posiadają:

1) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo

2) wykształcenie co najmniej średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, jego zastępcy oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), lub ukończyły kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1644), wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.), obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., oraz na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Przewodniczącym, zastępcami oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe i minimum 2-letni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą.

Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji

Etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych. Czas trwania:

a) etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 min. i nie dłuższy niż 24 h, łącznie w ciągu 3 dni,

b) części pisemnej nie może być krótszy niż 45 min. i nie dłuższy niż 210 min.,

c) części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 min.

Wydzielone stanowisko robocze (np. boks) o wysokości dostosowanej do wymagań zadania egzaminacyjnego (najczęściej około 2,5 m) z betonowym podłożem pod podłogę (częściowo nierównym) o powierzchni minimum 6 m2 oraz co najmniej dwiema ścianami o dowolnej konstrukcji, przeznaczonymi do wykonania okładziny, tworzącymi naroże wklęsłe lub wypukłe. Wyposażenie:

a) zestaw niezbędnych materiałów i narzędzi przeznaczonych do wykonania zaplanowanych prac związanych z montażem, naprawą lub demontażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych (np. zaprawy wyrównujące, kleje itd.),

b) materiały okładzinowe (podłogowe lub ścienne: ceramiczne lub szklane),

c) akcesoria do przygotowania podłoża i mocowania okładzin (np. krzyżyki dystansowe),

d) materiały do wykończenia i konserwacji okładzin (np. zaprawy do spoinowania, środki czyszczące),

e) sprzęt i narzędzia przeznaczone do wykonania zaplanowanych prac montażowych,

f) przybory pomiarowe,

g) środki ochrony indywidualnej,

h) instrukcje maszyn i urządzeń,

i) apteczka itd.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Świadectwo czeladnicze w zawodzie glazurnik mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin czeladniczy. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Do egzaminu czeladniczego może przystąpić osoba, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:
1) ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w formach pozaszkolnych;

2) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;

3) jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.);

4) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;

6) posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

7) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na dziesięć lat.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).