Monitor Polski

M.P.2018.1196

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Glazurnik - Dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Glazurnik - Dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "GLAZURNIK - DYPLOM MISTRZOWSKI" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Glazurnik - Dyplom mistrzowski

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Dyplom mistrzowski

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Bezterminowy

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej

5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację "Glazurnik - Dyplom mistrzowski" jest gotowa do samodzielnego wykonywania, organizowania, nadzorowania i kontrolowania robót w zakresie montażu, naprawy i demontażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych. Przestrzega zasad doboru środków i wyrobów budowlanych. Dokonuje pomiarów i obliczeń; posługuje się dokumentacją budowlaną. Wykonuje prace zgodnie z wymaganiami osoby zlecającej usługę. W porozumieniu ze zleceniodawcą ustala zakres robót oraz dobiera odpowiednie technologie i materiały do ich wykonania. Kształtuje warunki swojej pracy, ustala plan działania oraz organizuje stanowisko pracy. Przygotowuje materiały i narzędzia niezbędne do wykonania powierzonego mu zadania. Rozwiązuje skomplikowane i nietypowe problemy występujące w trakcie wykonywania pracy. Współpracuje ze specjalistami w innych dziedzinach branży budowlano-remontowej. Osoba posiadająca niniejszą kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stosowania odpowiednich przepisów prawa, planowania i wdrażania działań marketingowych oraz prowadzenia dokumentacji firmy.

Osoba posiadająca ww. kwalifikację odpowiada za podlegający jej personel oraz organizację pracy w zespole pracowniczym, tj. przede wszystkim planuje i nadzoruje pracę zespołu i ocenia jakość wykonywanych przez pracowników zadań. Stale aktualizuje swoją wiedzę, dlatego jest gotowa do wdrażania usprawnień technicznych i organizacyjnych.

Osoba posiadająca niniejszą kwalifikację, wykonując prace samodzielnie oraz nadzorując organizację stanowisk pracy zespołu i wykonywanie przez nich zadań zawodowych, dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Zapobiega także skutkom oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka w ramach działalności swojej i zespołu.

Ponadto osoba posiadająca ww. kwalifikację, dzięki kompetencjom pedagogicznym, jest przygotowana do udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym współpracowników. Stosuje zróżnicowane metody nauczania w ramach kształcenia zawodowego i ustawicznego, na bazie podstawy programowej, programów nauczania w zawodzie oraz uczenia w procesie pracy.

Zestaw 1. Wykonywanie i nadzorowanie robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Określa warunki wykonania robót w zakresie montażu

okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych

1) określa technologie przygotowania podłoża pod okładziny glazurnicze ceramiczne lub szklane, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technologicznych dostępnych na rynku (np. płytki wielkoformatowe);

2) rozróżnia rodzaje używanych okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych, określa ich właściwości i zastosowanie;

3) rozróżnia rodzaje używanych podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania w zależności od rodzaju okładziny glazurniczej ceramicznej lub szklanej;

4) sporządza przedmiar robót własnych oraz zespołu pracowniczego w zakresie okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

5) wykonuje ocenę stanu podłoża i pomiary jego parametrów (np. obecność rys, równość, wytrzymałość, wilgotność, stan biologiczny: pleśnie, grzyby);

6) wykonuje pomiary ścian i podłóg oraz zabudowy zgodnie z obowiązującymi zasadami i dokumentacją budowlaną;

7) odczytuje informacje zawarte na rysunku technicznym (związane z wymiarowaniem i charakterystyką poszczególnych detali rysunku) w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

8) identyfikuje (rozpoznaje) elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych i zasady ich montażu oraz technologie ich wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technologicznych dostępnych na rynku (np. płytki wielkoformatowe);

9) podczas planowania pracy własnej oraz zespołu pracowniczego wykonującego roboty w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych i szklanych uwzględnia istniejące instalacje;

10) sporządza kosztorys i harmonogram pracy własnej oraz dla zespołu pracowniczego wykonującego roboty w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

11) podczas planowania pracy własnej oraz zespołu pracowniczego uwzględnia przebieg robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych z innymi wykonawcami

Przygotowuje własne stanowisko pracy oraz zespołu pracowniczego, w tym niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych1) stosuje i opracowuje elementarną dokumentację projektową oraz stosuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z normami, katalogami oraz instrukcjami przy wykonywaniu robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

2) stosuje i przygotowuje materiały, narzędzia i sprzęt potrzebny do wykonania zadań własnych i zespołu pracowniczego (np. płytki, kleje, spoiny);

3) ocenia jakość materiałów, narzędzi i sprzętu oraz decyduje o sposobie ich wykorzystania podczas realizacji zadań własnych i zespołu pracowniczego w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

4) dobiera i przygotowuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania zadań własnych i zespołu pracowniczego;

5) wykonuje zabezpieczenia powierzchni, chroniąc je przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem wynikającym z prowadzonych robót własnych i zespołu pracowniczego w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

6) sporządza listę zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt niezbędne do wykonania robót własnych i zespołu pracowniczego w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

7) kalkuluje koszty wykonania pracy własnej oraz robót własnych i zespołu pracowniczego, uwzględniając koszty materiałów, narzędzi, sprzętu i robocizny;

8) przygotowuje szkice robocze planowanych prac własnych oraz zespołu pracowniczego wykonującego roboty w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

9) planuje sposób przygotowania podłoża i izolacji pod wykonanie okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych przez siebie oraz zespół pracowniczy;

10) planuje wykonanie niestandardowych elementów dekoracyjnych z okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych

Montuje okładziny glazurnicze ceramiczne lub szklane oraz nadzoruje i kontroluje jakość ich wykonania przez siebie oraz zespół pracowniczy1) przygotowuje podłoże pod okładziny glazurnicze ceramiczne lub szklane oraz nadzoruje i kontroluje ich przygotowanie przez siebie oraz zespół pracowniczy;

2) przygotowuje okładziny glazurnicze ceramiczne lub szklane do montażu (np. wymiaruje, docina, szlifuje), nadzoruje i kontroluje ich przygotowanie przez siebie oraz zespół pracowniczy;

3) wykonuje montaż okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych z użyciem właściwych materiałów i narzędzi montażowych, zgodnie z projektem, instrukcją, specyfikacją techniczną oraz pozostałą dokumentacją; nadzoruje i kontroluje wykonany montaż przez siebie oraz zespół pracowniczy;

4) wykonuje spoinowanie okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych (w tym profilowanie i czyszczenie); nadzoruje i kontroluje wykonane spoinowanie przez siebie oraz zespół pracowniczy;

5) podczas wykonywania przez siebie oraz zespół pracowniczy robót związanych z montażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych stosuje się do zaleceń i instrukcji producentów oraz nadzoruje i kontroluje ich stosowanie przez siebie oraz zespół pracowniczy;

6) wykonuje roboty związane z montażem niestandardowych elementów dekoracyjnych okładzin glazurniczych ceramicznych i szklanych, nadzoruje i kontroluje ich wykonanie przez siebie oraz zespół pracowniczy;

7) kontroluje jakość robót związanych z montażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych, wykonanych przez siebie oraz zespół pracowniczy;

8) wykonuje obmiar robót wykonanych przez siebie oraz zespół pracowniczy związanych z montażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych i sporządza ich rozliczenie

Zestaw 2. Wykonywanie i nadzorowanie robót związanych z naprawą i demontażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych
Wykonuje i nadzoruje roboty związane z naprawą uszkodzonych okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych oraz kontroluje jakość ich wykonania przez siebie oraz zespół pracowniczy1) rozpoznaje rodzaj i zakres uszkodzeń okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych i określa sposoby ich naprawy, z wykorzystaniem wymaganej dokumentacji;

2) przedstawia plan robót własnych oraz zespołu pracowniczego związanych z naprawą uszkodzonych okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

3) naprawia uszkodzone elementy okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych oraz nadzoruje i kontroluje wykonanie ich napraw przez siebie oraz zespół pracowniczy;

4) naprawia uszkodzenia niestandardowych elementów dekoracyjnych okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych oraz nadzoruje i kontroluje wykonanie ich napraw przez siebie oraz zespół pracowniczy;

5) wykonuje prace związane z konserwacją naprawionych okładzin glazurniczych, ceramicznych lub szklanych oraz nadzoruje i kontroluje ich wykonanie przez siebie oraz zespół pracowniczy;

6) kontroluje jakość wykonanych przez siebie oraz zespół pracowniczy robót związanych z naprawą uszkodzonych okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

7) wykonuje obmiar wykonanych przez siebie oraz zespół pracowniczy robót związanych z naprawą uszkodzonych okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych i sporządza ich rozliczenie

Wykonuje i nadzoruje prace związane z demontażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych oraz kontroluje jakość ich wykonania przez zespół pracowniczy1) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt, do wykonywania robót własnych oraz zespołu pracowniczego związanych z demontażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych, w tym objaśnia zasady ich stosowania i działania;

2) przedstawia plan robót własnych oraz zespołu pracowniczego związanych z demontażem okładzin glazurniczych ceramicznych i szklanych;

3) demontuje okładziny glazurnicze ceramiczne lub szklane oraz nadzoruje jakość ich wykonania przez zespół pracowniczy;

4) wykonuje obmiar wykonanych robót własnych oraz zespołu pracowniczego związanych z demontażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych i sporządza ich rozliczenie

Zestaw 3. Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
Organizuje stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nadzoruje przestrzeganie tych przepisów przez zespół pracowniczy1) omawia regulacje prawne obejmujące przepisy dotyczące wyrobów budowlanych oraz normy dotyczące wyrobów budowlanych, przepisy prawa budowlanego, przepisy dotyczące organizacji robót budowlano-montażowych i inne przepisy konieczne do prowadzenia robót budowlano-montażowych;

2) objaśnia zasady uzyskiwania uprawnień budowlanych, w tym odpowiedzialności zawodowej;

3) objaśnia zasady sporządzania planu BIOZ i potrafi go stosować;

4) omawia przepisy prawa i wyjaśnia zasady dotyczące wykorzystania środków transportu podczas robót budowlano-montażowych;

5) omawia przepisy prawa oraz wyjaśnia główne pojęcia związane z BHP, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią stosowane podczas wykonywanych zadań zawodowych;

6) objaśnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

7) omawia prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie przepisów BHP;

8) wskazuje przykładowe zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz dla mienia i środowiska związane z niewłaściwym wykonywaniem zadań zawodowych oraz z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

9) omawia skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka i na środowisko naturalne;

10) organizuje stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

11) organizuje proces technologiczny zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

12) wyjaśnia zasady stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

13) wskazuje zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia

Stosuje zasady prowadzenia działalności gospodarczej, w tym odpowiedzialności i rzetelności zawodowej1) wyjaśnia pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) omawia i stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;

3) wskazuje przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży związanej z wykonywanymi zadaniami zawodowymi oraz omawia powiązania między nimi;

4) wskazuje i stosuje metody analizy skuteczności działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

5) promuje i uzasadnia znaczenie inicjowania wspólnych przedsięwzięć z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

6) wyjaśnia zasady przygotowywania dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej i ilustruje je przykładami;

7) wyjaśnia i stosuje zasady prowadzenia korespondencji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i ilustruje je przykładami;

8) obsługuje urządzenia biurowe oraz programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

9) uzasadnia znaczenie podejmowania działań marketingowych prowadzonej działalności gospodarczej;

10) objaśnia zależności w kosztach i przychodach prowadzonej działalności gospodarczej;

11) charakteryzuje i wyjaśnia sposoby monitorowania stanu zasobów materialnych (materiałów, narzędzi i sprzętu) oraz zasobów personalnych niezbędnych do wykonania produktów i świadczenia usług

Zestaw 4. Organizowanie i nadzorowanie pracy w zespole pracowniczym oraz doskonalenie zawodowe współpracowników
Organizuje instruktaż i doradztwo związane z doskonaleniem wewnątrzzakładowym1) wyjaśnia zagadnienia z obszaru psychologii i pedagogiki dotyczące uczenia się w procesie pracy, motywowania współpracowników i uczniów do nauki oraz rozwiązywania problemów dydaktycznych i interpersonalnych;

2) określa cele kształcenia w procesie praktycznej nauki zawodu zgodnie z podstawą programową i programem nauczania;

3) określa zakres doskonalenia zawodowego;

4) omawia zasady doboru metod nauczania do treści nauczania;

5) dobiera środki dydaktyczne do treści nauczania;

6) omawia możliwe do zastosowania narzędzia pomiaru dydaktycznego oraz kryteria oceniania uczącego się;

7) wyjaśnia zasady prowadzenia dokumentacji niezbędnej do szkolenia zawodowego

Kieruje i organizuje pracę zespołu pracowniczego przy wykonywaniu robót w zakresie montażu, demontażu i naprawy okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych1) zarządza małym zespołem pracowniczym wykonującym roboty w zakresie montażu, demontażu i naprawy okładzin glazurniczych ceramicznych i szklanych oraz koordynuje i nadzoruje ich pracę;

2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami podczas zarządzania i wykonywania robót w zakresie montażu, demontażu i naprawy okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych;

3) uzasadnia znaczenie planowania i nadzorowania pracy zespołu pracowniczego w celu wykonania przydzielonych zadań/robót, odwołując się do własnych doświadczeń;

4) opracowuje oraz omawia zasady i metody doboru osób do wykonania przydzielonych zadań/robót w zespole pracowniczym;

5) podaje przykłady właściwego i niewłaściwego wykonywania przydzielonych zadań/ robót;

6) opracowuje oraz omawia rolę osoby organizującej pracę w zespole pracowniczym (takie jak: ocena jakości wykonania przydzielonych zadań/robót, dążenie do poprawy warunków i jakości pracy);

7) wyjaśnia zasady komunikowania się ze współpracownikami oraz uzasadnia znaczenie przestrzegania zasad kultury i etyki;

8) planuje pracę zespołu pracowniczego, koordynując przebieg robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych z wykonawcami pozostałych prac oraz koryguje plan w zależności od zaistniałych okoliczności;

9) sporządza kosztorys i harmonogram poszczególnych etapów robót w zakresie montażu, demontażu i naprawy okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych dla zespołu pracowniczego

Nadzoruje i ocenia jakość wykonywanych robót w zakresie montażu okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych1) zatwierdza listę zapotrzebowania na materiały, narzędzia, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadań własnych i zespołu pracowniczego;

2) kontroluje zespół pracowniczy pod względem przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i ochrony pracy (BHP), ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii podczas wykonywanych robót;

3) kontroluje i monitoruje przebieg bieżących etapów robót wykonywanych przez siebie oraz zespół pracowniczy;

4) analizuje i ocenia wykonane przez siebie oraz zespół pracowniczy zadania/roboty pod względem rzetelności, jakości, bezpieczeństwa oraz etyki zawodowej;

5) dobiera i wdraża ewentualne zmiany w zakresie przyjętych metod i zasad działania przy wykonywaniu robót, w zależności od zaistniałych okoliczności

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Metody stosowane w walidacji

Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest przeprowadzana w dwóch etapach:

1) etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się 1-4;

2) etap teoretyczny (składający się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się.

Zasoby kadrowe - kompetencje osób przeprowadzających walidację W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin czeladniczy wchodzą:

1) przewodniczący komisji;

2) zastępcy przewodniczącego komisji;

3) członkowie komisji;

4) sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i nie uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu oraz ocenianiu i ustalaniu jego wyniku.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego komisji lub zastępców, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe, w szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym, przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub zastępcy posiadają:

1) wykształcenie średnie i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo

2) wykształcenie średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo

3) wykształcenie zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza.

Członkowie komisji egzaminacyjnej posiadają:

1) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu, oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo

2) wykształcenie co najmniej średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, jego zastępcy oraz członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), lub ukończyli kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1644), przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.), obowiązujących przed dniem 1 września 2017 r., oraz na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Przewodniczącym, zastępcami oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sekretarze komisji są wyznaczani spośród pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadających minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe i minimum 2-letni staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę rzemieślniczą.

Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji

Etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych.

Czas trwania:

a) etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 min i nie dłuższy niż 24 h, łącznie w ciągu 3 dni,

b) części pisemnej etapu teoretycznego nie może być krótszy niż 45 min i nie dłuższy niż 210 min,

c) części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 min.

Wydzielone stanowisko robocze (np. boks) o wysokości dostosowanej do wymagań zadania egzaminacyjnego (najczęściej około 2,5 m) z betonowym podłożem pod podłogę (częściowo nierównym) o powierzchni minimum 6 m2 oraz co najmniej dwiema ścianami o dowolnej konstrukcji, przeznaczonymi do wykonania okładziny, tworzącymi naroże wklęsłe lub wypukłe. Wyposażenie:

a) zestaw niezbędnych materiałów i narzędzi przeznaczonych do wykonania zaplanowanych prac związanych z montażem, naprawą lub demontażem okładzin glazurniczych ceramicznych lub szklanych (np. zaprawy wyrównujące, kleje itd.),

b) materiały okładzinowe (podłogowe lub ścienne: ceramiczne lub szklane),

c) akcesoria do przygotowania podłoża i mocowania okładzin (np. krzyżyki dystansowe),

d) materiały do wykończenia i konserwacji okładzin (np. zaprawy do spoinowania, środki czyszczące),

e) sprzęt i narzędzia przeznaczone do wykonania zaplanowanych prac montażowych,

f) przybory pomiarowe,

g) środki ochrony indywidualnej,

h) instrukcje maszyn i urządzeń,

i) apteczka itd.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Dyplom mistrza w zawodzie glazurnik mogą uzyskać osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin mistrzowski. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Do egzaminu mistrzowskiego może być dopuszczona osoba, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:

a) co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo

b) co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;

2) posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz co najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;

3) posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

4) posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;

5) posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej lub szkół kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej 2-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

6) posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na dziesięć lat.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).