Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022.

Monitor Polski

M.P.2019.429

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 31
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022

Na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Uchwala się Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022, stanowiący załącznik do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2019-2022