Art. 106. - [Tryb uchwalenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i jego ogłoszenie] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.305 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 października 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  106.  [Tryb uchwalenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i jego ogłoszenie]
1. 
Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów projekt Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.
2. 
Rada Ministrów uchwala Wieloletni Plan Finansowy Państwa, w terminie do dnia 30 kwietnia, i ogłasza go w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.