Monitor Polski

M.P.2016.651

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 lipca 2016 r.
o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 2 pkt 1 lit. b w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
§  1. W okresie od dnia 17 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej, zwany dalej "PKW", o liczebności do 2 żołnierzy.
§  2. PKW działa na terytorium Republiki Środkowoafrykańskiej.
§  3.
1. PKW jest podporządkowany operacyjnie dowódcy szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej EUTM RCA.
2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
§  4. Za współpracę z kierowniczymi organami Unii Europejskiej w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
§  5. Liczbę oraz rodzaj uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
§  6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.