Użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Sił Morskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym i na Morzu Czarnym.

Monitor Polski

M.P.2008.52.461

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 lipca 2008 r.
o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Sił Morskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym i na Morzu Czarnym

Na podstawie art. 2 pkt 1 lit. c, art. 3 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
W okresie od dnia 15 lipca 2008 r. do dnia 30 listopada 2008 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Stałego Zespołu Sił Morskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym i na Morzu Czarnym, zwany dalej "PKW", o liczebności do 240 żołnierzy.
1.
PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Połączonych Sił Morskich Europy Południowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
2.
Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.
Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.
Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa utworzony w tym celu etat.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.