Użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii oraz w Bośni i Hercegowinie.

Monitor Polski

M.P.2005.84.1204

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 grudnia 2005 r.
o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii oraz w Bośni i Hercegowinie

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
W okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii oraz w Bośni i Hercegowinie, zwany dalej "PKW", o liczebności do 400 żołnierzy i pracowników wojska.
PKW wchodzi w skład Polsko-Ukraińskiego Batalionu działającego w Wielonarodowej Brygadzie Sił Międzynarodowych w Kosowie.
1.
PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Polsko-Ukraińskiego Batalionu w składzie Wielonarodowej Brygady Sił Międzynarodowych w Kosowie, operacyjnie podporządkowanej Naczelnemu Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie.
2.
Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.
Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.