Monitor Polski

M.P.2016.64

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Innowacyjności

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Innowacyjności, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2. 
1.  Do zadań Zespołu należy opracowywanie propozycji mających na celu zwiększenie innowacyjności polskiej nauki i gospodarki, w szczególności w zakresie:
1) skutecznych zachęt dla przedsiębiorców przeznaczających środki na działania proinnowacyjne;
2) koncentracji polityki proinnowacyjnej na obszarach o największej spodziewanej efektywności;
3) usuwania barier rozwojowych, w szczególności w obszarze działalności gospodarczej.
2.  Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1, Zespół współdziała z Radą do spraw Innowacyjności, funkcjonującą na podstawie odrębnych przepisów.
§  3. 
1.  1  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii;
2) członkowie:
a) po jednym przedstawicielu w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczonym przez:
Ministra Cyfryzacji,
Ministra Edukacji Narodowej,
Ministra Energii,
Ministra Finansów,
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
Ministra Infrastruktury,
Ministra Inwestycji i Rozwoju,
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Ministra Obrony Narodowej,
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministra Spraw Zagranicznych,
Ministra Środowiska,
Ministra Zdrowia,
b) sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
3) sekretarz - pracownik Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu.
2.  Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zapraszać do uczestnictwa w pracach Zespołu z głosem doradczym przedstawicieli administracji rządowej i innych podmiotów.
§  4. 
1.  Przewodniczący:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom;
3) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.
2.  Przewodniczący może wyznaczyć członka Zespołu do zwoływania posiedzeń i przewodniczenia obradom Zespołu w przypadku nieobecności przewodniczącego.
3.  Przewodniczący może powierzyć pozostałym członkom Zespołu wykonywanie określonych obowiązków służących realizacji zadań Zespołu.
§  5.  W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§  6.  Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.
§  7.  Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne są zobowiązane do współdziałania z Zespołem oraz udzielania mu pomocy przy realizacji zadań.
§  8.  Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  9.  2  Obsługę prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 9 z dnia 29 stycznia 2019 r. (M.P.2019.132) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 2019 r.
2 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 9 z dnia 29 stycznia 2019 r. (M.P.2019.132) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 2019 r.